:nth-child()

Псевдокласът в CSS :nth-child() намира съвпадения според тяхното място в множество от съседни елементи.

/* Избира всеки четвърти елемент
  сред всяко множество от съседи */
:nth-child(4n) {
 color: lime;
}

Правопис

Псевдокласът nth-child  се указва с един аргумент, който представлява образец за намиране на съвпадения със съответстващи елементи. Изборът се отнася до съседни елементи, които са на едно и също ниво в йерархията на документа.

Стойности за ключови думи

odd
Избира елементи, чието местоположение в поредица от съседни елементи е нечетно: 1, 3, 5 и т.н.
even
Избира елементи, чието местоположение в поредица от съседни елементи е нечетно: 2, 4, 6 и т.н.

Функционално записване

<An+B>
Избира елементи, чието местоположение в поредица от съседи съответства на образеца An+B за всяко положително число или нулева стойност на n. указателят за първия елемент е 1. Стойностите A и B трябва да са от вида <integer>s.

Правопис

:nth-child( <nth> [ of <complex-selector-list> ]? )

where
<nth> = <an-plus-b> | even | odd
<complex-selector-list> = <complex-selector>#

where
<complex-selector> = <compound-selector> [ <combinator>? <compound-selector> ]*

where
<compound-selector> = [ <type-selector>? <subclass-selector>* [ <pseudo-element-selector> <pseudo-class-selector>* ]* ]!
<combinator> = '>' | '+' | '~' | [ '||' ]

where
<type-selector> = <wq-name> | <ns-prefix>? '*'
<subclass-selector> = <id-selector> | <class-selector> | <attribute-selector> | <pseudo-class-selector>
<pseudo-element-selector> = ':' <pseudo-class-selector>
<pseudo-class-selector> = ':' <ident-token> | ':' <function-token> <any-value> ')'

where
<wq-name> = <ns-prefix>? <ident-token>
<ns-prefix> = [ <ident-token> | '*' ]? |
<id-selector> = <hash-token>
<class-selector> = '.' <ident-token>
<attribute-selector> = '[' <wq-name> ']' | '[' <wq-name> <attr-matcher> [ <string-token> | <ident-token> ] <attr-modifier>? ']'

where
<attr-matcher> = [ '~' | | | '^' | '$' | '*' ]? '='
<attr-modifier> = i | s

Примери

Примерни образци за избор

tr:nth-child(odd) or tr:nth-child(2n+1)
Избира нечетните редове в таблица в HTML: 1, 3, 5 и т.н.
tr:nth-child(even) or tr:nth-child(2n)
Избира четните редове  в таблица в HTML: 2, 4, 6 и т.н.
:nth-child(7)
Избира седмия елемент.
:nth-child(5n)
Избира всеки пети елемент: 5 [=5x1], 10 [=5x2], 15 [=5x3], и т.н. 
:nth-child(3n+4)
Избира четвъртия елемент след всеки трети. Поредицата започва от нула: 4 [= (3x0)+4], 7 [= (3x1)+4], 10 [= (3x2)+4], 13 [= (3x3)+4], etc.
:nth-child(-n+3)
Избира първите три елемента в множество от съседи. [=-0+3, -1+3, -2+3]
p:nth-child(n)
Избира всеки елемент <p> в множество от съседи. Избират се същите елементи както при обикновен избор p, но се прилагат по-точни указания.
p:nth-child(1) or p:nth-child(0n+1)
Избира всеки първи елемент <p>  в множество от съседи. Това е същото като :first-child и има същата точност.
p:nth-child(n+8):nth-child(-n+15)
Избира от осмия до петнадесетия елемент <p> включително в множество от съседи. 

 

Подробен пример

HTML

<h3><code>span:nth-child(2n+1)</code>, WITHOUT an
  <code>&lt;em&gt;</code> among the child elements.</h3>
<p>Children 1, 3, 5, and 7 are selected.</p>
<div class="first">
 <span>Span 1!</span>
 <span>Span 2</span>
 <span>Span 3!</span>
 <span>Span 4</span>
 <span>Span 5!</span>
 <span>Span 6</span>
 <span>Span 7!</span>
</div>

<br>

<h3><code>span:nth-child(2n+1)</code>, WITH an
  <code>&lt;em&gt;</code> among the child elements.</h3>
<p>Children 1, 5, and 7 are selected.<br>
  3 is used in the counting because it is a child, but it isn't
  selected because it isn't a <code>&lt;span&gt;</code>.</p>
<div class="second">
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <em>This is an `em`.</em>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
</div>

<br>

<h3><code>span:nth-of-type(2n+1)</code>, WITH an
  <code>&lt;em&gt;</code> among the child elements.</h3>
<p>Children 1, 4, 6, and 8 are selected.<br>
  3 isn't used in the counting or selected because it is an <code>&lt;em&gt;</code>, 
  not a <code>&lt;span&gt;</code>, and <code>nth-of-type</code> only selects
  children of that type. The <code>&lt;em&gt;</code> is completely skipped
  over and ignored.</p>
<div class="third">
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <em>This is an `em`.</em>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
</div>

CSS

html {
 font-family: sans-serif;
}

span,
div em {
 padding: 5px;
 border: 1px solid green;
 display: inline-block;
 margin-bottom: 3px;
}

.first span:nth-child(2n+1),
.second span:nth-child(2n+1),
.third span:nth-of-type(2n+1) {
 background-color: lime;
}

Изход

Спецификации

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of ':nth-child' in that specification.
Working Draft Добавя правопис за of <selector>  и уточнява, че за съвпадащите елементи не е задължително да имат родители.
Selectors Level 3
The definition of ':nth-child' in that specification.
Recommendation Първоначално определение.

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:nth-child()Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9.5
Notes
Full support 9.5
Notes
Notes Before Opera 15, Opera does not handle dynamically inserted elements for :nth-child().
Safari Full support 3.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1
Notes
Full support 10.1
Notes
Notes Before Opera 15, Opera does not handle dynamically inserted elements for :nth-child().
Safari iOS Full support 3.1Samsung Internet Android Full support 1.0
Matches elements with no parentChrome Full support 57Edge Full support 79Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 44Safari No support NoWebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 43Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 7.0
of <selector> syntaxChrome No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 304163.
Edge No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 304163.
Firefox No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 854148.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 9WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 854148.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 9Samsung Internet Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.

Вижте също