This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

JavaScript е прословут, като най-погрешно разбраният език за програмиране. Често е оприличаван като детска играчка, но под измамната си шапка, се крият много мощни възможности. JavaScript се ползва от огромен брой сложни приложения доказващи, че задълбочените познания на тази технология са важно умение за всеки един програмист ориентиран към уеб или мобилена разработка.

Полезно е да започнем с преглед на самата история на езика. JavaScript е бил създаден през 1995 от Брендън Ейч (Brendan Eich), докато е работил за Netscape. JavaScript първоначално е бил пуснат с Netscape 2 в началото на 1996. В началото се се е наричал LiveScript, но името било сменено от криворазбрана маркетингова идея да се акцентира върху известния на Sun Microsystem's Java програмен език —въпреки че двата езика имат много малко общо. И до ден днешен все още е причина за объркването между тях.

Няколко месеца по-късно Microsoft пускат JScript с Internet Explorer 3. Наподобяващ и съвместим до голяма степен с JavaScript. Няколко месец след това, Netscape включват JavaScript към Ecma International, Европейска организазия отговаряща за стандартите, което води до първата версия на ECMAScript стандарта през същата година. Този стандарт се актуализира значително с ECMAScript edition 3 през 1999 и остава почти непроменен до скоро. Четвъртия опит за актуализиране не се осъществява, поради вътрешно-организационни различия в сложността на езика. Въпреки това много от промените предвидени за четвъртата актуализация дават основа на ECMAScript 5, пуснат през декември 2009, също и за шестата актуализация, която търпи сериозни промени за езика, пусната през юни 2015.

Понеже е по-разпространено ще наричаме ECMAScript като "JavaScript" надолу.

За разлика от повечето езици за програмиране JavaScript за входните данни и резултата от работата с тях. Създаден е да работи като скриптов език в среда приемник (хост) и зависи от хоста по какъв начин ще има достъп програмния език до необходимите данни. Най-често такъв хост са браузърите, които ползваме за сърфиране в интернет. Също така може да работи и в много други приложения като Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, SVG, Yahoo's Widget, като сървър с Node.js, NoSQL бази данни като Apache CouchDB, микроконтролери, десктоп среди като GNOME (една от най-известните графични среди за GNU/Linux операционните системи), и други.

Преглед

JavaScript е мулти парадигмен, динамичен език с типове и оператори, служебни ключови обекти и функции. Синтаксиса му е базиран на Java и C - много от структурата на тези езици е валидна в JavaScript също. JavaScript поддържа обектно-ориентирано програмиране с обектни прототипи вместо класове (повече може да намерите в prototypical inheritance и ES2015 classes). JavaScript също подджържа и функционално програмиране - функции репрезентирани като обекти, което дава възможност на дадена функция да се държи и да бъде подаване като обект към други функции.

Нека започнем с преглед на основната част на всеки програмен език: типовете. JavaScript програмите работят със стойности и тези стойности се запазват/разпределят по определени типове. Типовете в JavaScript са:

... също така и undefined и null, които са малко "нестандартни".  Array, който е специален вид обект. Date и RegExp, са обекти които са предоставени наготово за използване. Ако трябва да бъдем технически точни, функцията е просто специален тип обект. Диаграма на типовете може да се визуализира по следния начин:

Има и другите вградени типове като Error . За по-лесно ще се придържаме към типовете от първата диаграма и ще ги обясним подробно в следващите глави.

Numbers

Numbers in JavaScript are "double-precision 64-bit format IEEE 754 values", according to the spec. This has some interesting consequences. There's no such thing as an integer in JavaScript, so you have to be a little careful with your arithmetic if you're used to math in C or Java.

Also, watch out for stuff like:

0.1 + 0.2 == 0.30000000000000004;

In practice, integer values are treated as 32-bit ints, and some implementations even store it that way until they are asked to perform an instruction that's valid on a Number but not on a 32-bit integer. This can be important for bit-wise operations.

The standard arithmetic operators are supported, including addition, subtraction, modulus (or remainder) arithmetic, and so forth. There's also a built-in object that we did not mention earlier called Math that provides advanced mathematical functions and constants:

Math.sin(3.5);
var circumference = 2 * Math.PI * r;

You can convert a string to an integer using the built-in parseInt() function. This takes the base for the conversion as an optional second argument, which you should always provide:

parseInt('123', 10); // 123
parseInt('010', 10); // 10

In older browsers, strings beginning with a "0" are assumed to be in octal (radix 8), but this hasn't been the case since 2013 or so. Unless you're certain of your string format, you can get surprising results on those older browsers:

parseInt('010'); // 8
parseInt('0x10'); // 16

Here, we see the parseInt() function treat the first string as octal due to the leading 0, and the second string as hexadecimal due to the leading "0x". The hexadecimal notation is still in place; only octal has been removed.

If you want to convert a binary number to an integer, just change the base:

parseInt('11', 2); // 3

Similarly, you can parse floating point numbers using the built-in parseFloat() function. Unlike its parseInt() cousin, parseFloat() always uses base 10.

You can also use the unary + operator to convert values to numbers:

+ '42';  // 42
+ '010'; // 10
+ '0x10'; // 16

A special value called NaN (short for "Not a Number") is returned if the string is non-numeric:

parseInt('hello', 10); // NaN

NaN is toxic: if you provide it as an operand to any mathematical operation the result will also be NaN:

NaN + 5; // NaN

You can test for NaN using the built-in isNaN() function:

isNaN(NaN); // true

JavaScript also has the special values Infinity and -Infinity:

 1 / 0; // Infinity
-1 / 0; // -Infinity

You can test for Infinity, -Infinity and NaN values using the built-in isFinite() function:

isFinite(1 / 0); // false
isFinite(-Infinity); // false
isFinite(NaN); // false
The parseInt() and parseFloat() functions parse a string until they reach a character that isn't valid for the specified number format, then return the number parsed up to that point. However the "+" operator simply converts the string to NaN if there is an invalid character contained within it. Just try parsing the string "10.2abc" with each method by yourself in the console and you'll understand the differences better.

Strings

Strings in JavaScript are sequences of Unicode characters. This should be welcome news to anyone who has had to deal with internationalization. More accurately, they are sequences of UTF-16 code units; each code unit is represented by a 16-bit number. Each Unicode character is represented by either 1 or 2 code units.

If you want to represent a single character, you just use a string consisting of that single character.

To find the length of a string (in code units), access its length property:

'hello'.length; // 5

There's our first brush with JavaScript objects! Did we mention that you can use strings like objects too? They have methods as well that allow you to manipulate the string and access information about the string:

'hello'.charAt(0); // "h"
'hello, world'.replace('world', 'mars'); // "hello, mars"
'hello'.toUpperCase(); // "HELLO"

Other types

JavaScript distinguishes between null, which is a value that indicates a deliberate non-value (and is only accessible through the null keyword), and undefined, which is a value of type undefined that indicates an uninitialized value — that is, a value hasn't even been assigned yet. We'll talk about variables later, but in JavaScript it is possible to declare a variable without assigning a value to it. If you do this, the variable's type is undefined. undefined is actually a constant.

JavaScript has a boolean type, with possible values true and false (both of which are keywords.) Any value can be converted to a boolean according to the following rules:

 1. false, 0, empty strings (""), NaN, null, and undefined all become false.
 2. All other values become true.

You can perform this conversion explicitly using the Boolean() function:

Boolean(''); // false
Boolean(234); // true

However, this is rarely necessary, as JavaScript will silently perform this conversion when it expects a boolean, such as in an if statement (see below). For this reason, we sometimes speak simply of "true values" and "false values," meaning values that become true and false, respectively, when converted to booleans. Alternatively, such values can be called "truthy" and "falsy", respectively.

Boolean operations such as && (logical and), || (logical or), and ! (logical not) are supported; see below.

Variables

New variables in JavaScript are declared using one of three keywords: let, const, or var.

let allows you to declare block-level variables. The declared variable is available from the block it is enclosed in.

let a;
let name = 'Simon';

The following is an example of scope with a variable declared with let:

// myLetVariable is *not* visible out here

for (let myLetVariable = 0; myLetVariable < 5; myLetVariable++) {
 // myLetVariable is only visible in here
}

// myLetVariable is *not* visible out here

const allows you to declare variables whose values are never intended to change. The variable is available from the block it is declared in.

const Pi = 3.14; // variable Pi is set 
Pi = 1; // will throw an error because you cannot change a constant variable.


var is the most common declarative keyword. It does not have the restrictions that the other two keywords have. This is because it was traditionally the only way to declare a variable in JavaScript. A variable declared with the var keyword is available from the function it is declared in.

var a; 
var name = 'Simon';

An example of scope with a variable declared with var:

// myVarVariable *is* visible out here 

for (var myVarVariable = 0; myVarVariable < 5; myVarVariable++) { 
 // myVarVariable is visible to the whole function 
} 

// myVarVariable *is* visible out here 

If you declare a variable without assigning any value to it, its type is undefined.

An important difference between JavaScript and other languages like Java is that in JavaScript, blocks do not have scope; only functions have a scope. So if a variable is defined using var in a compound statement (for example inside an if control structure), it will be visible to the entire function. However, starting with ECMAScript 2015, let and const declarations allow you to create block-scoped variables.

Operators

JavaScript's numeric operators are +, -, *, / and % which is the remainder operator (which is not the same as modulo.) Values are assigned using =, and there are also compound assignment statements such as += and -=. These extend out to x = x operator y.

x += 5;
x = x + 5;

You can use ++ and -- to increment and decrement respectively. These can be used as a prefix or postfix operators.

The + operator also does string concatenation:

'hello' + ' world'; // "hello world"

If you add a string to a number (or other value) everything is converted in to a string first. This might catch you out:

'3' + 4 + 5; // "345"
 3 + 4 + '5'; // "75"

Adding an empty string to something is a useful way of converting it to a string itself.

Comparisons in JavaScript can be made using <, >, <= and >=. These work for both strings and numbers. Equality is a little less straightforward. The double-equals operator performs type coercion if you give it different types, with sometimes interesting results:

123 == '123'; // true
1 == true; // true

To avoid type coercion, use the triple-equals operator:

123 === '123'; // false
1 === true;  // false

There are also != and !== operators.

JavaScript also has bitwise operations. If you want to use them, they're there.

Control structures

JavaScript has a similar set of control structures to other languages in the C family. Conditional statements are supported by if and else; you can chain them together if you like:

var name = 'kittens';
if (name == 'puppies') {
 name += ' woof';
} else if (name == 'kittens') {
 name += ' meow';
} else {
 name += '!';
}
name == 'kittens meow';

JavaScript has while loops and do-while loops. The first is good for basic looping; the second for loops where you wish to ensure that the body of the loop is executed at least once:

while (true) {
 // an infinite loop!
}

var input;
do {
 input = get_input();
} while (inputIsNotValid(input));

JavaScript's for loop is the same as that in C and Java: it lets you provide the control information for your loop on a single line.

for (var i = 0; i < 5; i++) {
 // Will execute 5 times
}

JavaScript also contains two other prominent for loops: for...of

for (let value of array) {
 // do something with value
}

and for...in:

for (let property in object) {
 // do something with object property
}

The && and || operators use short-circuit logic, which means whether they will execute their second operand is dependent on the first. This is useful for checking for null objects before accessing their attributes:

var name = o && o.getName();

Or for caching values (when falsy values are invalid):

var name = cachedName || (cachedName = getName());

JavaScript has a ternary operator for conditional expressions:

var allowed = (age > 18) ? 'yes' : 'no';

The switch statement can be used for multiple branches based on a number or string:

switch (action) {
 case 'draw':
  drawIt();
  break;
 case 'eat':
  eatIt();
  break;
 default:
  doNothing();
}

If you don't add a break statement, execution will "fall through" to the next level. This is very rarely what you want — in fact it's worth specifically labeling deliberate fallthrough with a comment if you really meant it to aid debugging:

switch (a) {
 case 1: // fallthrough
 case 2:
  eatIt();
  break;
 default:
  doNothing();
}

The default clause is optional. You can have expressions in both the switch part and the cases if you like; comparisons take place between the two using the === operator:

switch (1 + 3) {
 case 2 + 2:
  yay();
  break;
 default:
  neverhappens();
}

Objects

JavaScript objects can be thought of as simple collections of name-value pairs. As such, they are similar to:

 • Dictionaries in Python.
 • Hashes in Perl and Ruby.
 • Hash tables in C and C++.
 • HashMaps in Java.
 • Associative arrays in PHP.

The fact that this data structure is so widely used is a testament to its versatility. Since everything (bar core types) in JavaScript is an object, any JavaScript program naturally involves a great deal of hash table lookups. It's a good thing they're so fast!

The "name" part is a JavaScript string, while the value can be any JavaScript value — including more objects. This allows you to build data structures of arbitrary complexity.

There are two basic ways to create an empty object:

var obj = new Object();

And:

var obj = {};

These are semantically equivalent; the second is called object literal syntax and is more convenient. This syntax is also the core of JSON format and should be preferred at all times.

Object literal syntax can be used to initialize an object in its entirety:

var obj = {
 name: 'Carrot',
 for: 'Max', // 'for' is a reserved word, use '_for' instead.
 details: {
  color: 'orange',
  size: 12
 }
};

Attribute access can be chained together:

obj.details.color; // orange
obj['details']['size']; // 12

The following example creates an object prototype, Person and an instance of that prototype, you.

function Person(name, age) {
 this.name = name;
 this.age = age;
}

// Define an object
var you = new Person('You', 24); 
// We are creating a new person named "You" aged 24.

Once created, an object's properties can again be accessed in one of two ways:

// dot notation
obj.name = 'Simon';
var name = obj.name;

And...

// bracket notation
obj['name'] = 'Simon';
var name = obj['name'];
// can use a variable to define a key
var user = prompt('what is your key?')
obj[user] = prompt('what is its value?')

These are also semantically equivalent. The second method has the advantage that the name of the property is provided as a string, which means it can be calculated at run-time. However, using this method prevents some JavaScript engine and minifier optimizations being applied. It can also be used to set and get properties with names that are reserved words:

obj.for = 'Simon'; // Syntax error, because 'for' is a reserved word
obj['for'] = 'Simon'; // works fine

Starting in ECMAScript 5, reserved words may be used as object property names "in the buff". This means that they don't need to be "clothed" in quotes when defining object literals. See the ES5 Spec.

For more on objects and prototypes see Object.prototype. For an explanation of object prototypes and the object prototype chains see Inheritance and the prototype chain.

Starting in ECMAScript 2015, object keys can be defined by the variable using bracket notation upon being created. {[phoneType]: 12345} is possible instead of just var userPhone = {}; userPhone[phoneType] = 12345.

Arrays

Arrays in JavaScript are actually a special type of object. They work very much like regular objects (numerical properties can naturally be accessed only using [] syntax) but they have one magic property called 'length'. This is always one more than the highest index in the array.

One way of creating arrays is as follows:

var a = new Array();
a[0] = 'dog';
a[1] = 'cat';
a[2] = 'hen';
a.length; // 3

A more convenient notation is to use an array literal:

var a = ['dog', 'cat', 'hen'];
a.length; // 3

Note that array.length isn't necessarily the number of items in the array. Consider the following:

var a = ['dog', 'cat', 'hen'];
a[100] = 'fox';
a.length; // 101

Remember — the length of the array is one more than the highest index.

If you query a non-existent array index, you'll get a value of undefined in return:

typeof a[90]; // undefined

If you take the above about [] and length into account, you can iterate over an array using the following for loop:

for (var i = 0; i < a.length; i++) {
 // Do something with a[i]
}

ES2015 introduced the more concise for...of loop for iterable objects such as arrays:

for (const currentValue of a) {
 // Do something with currentValue
}

You could also iterate over an array using a for...in loop, however this does not iterate over the array elements, but the array indices. Furthermore, if someone added new properties to Array.prototype, they would also be iterated over by such a loop. Therefore this loop type is not recommended for arrays.

Another way of iterating over an array that was added with ECMAScript 5 is forEach():

['dog', 'cat', 'hen'].forEach(function(currentValue, index, array) {
 // Do something with currentValue or array[index]
});

If you want to append an item to an array simply do it like this:

a.push(item);

Arrays come with a number of methods. See also the full documentation for array methods.

Method name Description
a.toString() Returns a string with the toString() of each element separated by commas.
a.toLocaleString() Returns a string with the toLocaleString() of each element separated by commas.
a.concat(item1[, item2[, ...[, itemN]]]) Returns a new array with the items added on to it.
a.join(sep) Converts the array to a string — with values delimited by the sep param
a.pop() Removes and returns the last item.
a.push(item1, ..., itemN) Appends items to the end of the array.
a.reverse() Reverses the array.
a.shift() Removes and returns the first item.
a.slice(start[, end]) Returns a sub-array.
a.sort([cmpfn]) Takes an optional comparison function.
a.splice(start, delcount[, item1[, ...[, itemN]]]) Lets you modify an array by deleting a section and replacing it with more items.
a.unshift(item1[, item2[, ...[, itemN]]]) Prepends items to the start of the array.

Functions

Along with objects, functions are the core component in understanding JavaScript. The most basic function couldn't be much simpler:

function add(x, y) {
 var total = x + y;
 return total;
}

This demonstrates a basic function. A JavaScript function can take 0 or more named parameters. The function body can contain as many statements as you like and can declare its own variables which are local to that function. The return statement can be used to return a value at any time, terminating the function. If no return statement is used (or an empty return with no value), JavaScript returns undefined.

The named parameters turn out to be more like guidelines than anything else. You can call a function without passing the parameters it expects, in which case they will be set to undefined.

add(); // NaN
// You can't perform addition on undefined

You can also pass in more arguments than the function is expecting:

add(2, 3, 4); // 5
// added the first two; 4 was ignored

That may seem a little silly, but functions have access to an additional variable inside their body called arguments, which is an array-like object holding all of the values passed to the function. Let's re-write the add function to take as many values as we want:

function add() {
 var sum = 0;
 for (var i = 0, j = arguments.length; i < j; i++) {
  sum += arguments[i];
 }
 return sum;
}

add(2, 3, 4, 5); // 14

That's really not any more useful than writing 2 + 3 + 4 + 5 though. Let's create an averaging function:

function avg() {
 var sum = 0;
 for (var i = 0, j = arguments.length; i < j; i++) {
  sum += arguments[i];
 }
 return sum / arguments.length;
}

avg(2, 3, 4, 5); // 3.5

This is pretty useful, but it does seem a little verbose. To reduce this code a bit more we can look at substituting the use of the arguments array through Rest parameter syntax. In this way, we can pass in any number of arguments into the function while keeping our code minimal. The rest parameter operator is used in function parameter lists with the format: ...variable and it will include within that variable the entire list of uncaptured arguments that the function was called with. We will also replace the for loop with a for...of loop to return the values within our variable.

function avg(...args) {
 var sum = 0;
 for (let value of args) {
  sum += value;
 }
 return sum / args.length;
}

avg(2, 3, 4, 5); // 3.5
In the above code, the variable args holds all the values that were passed into the function.

It is important to note that wherever the rest parameter operator is placed in a function declaration it will store all arguments after its declaration, but not before. i.e. function avg(firstValue, ...args) will store the first value passed into the function in the firstValue variable and the remaining arguments in args. That's another useful language feature but it does lead us to a new problem. The avg() function takes a comma-separated list of arguments — but what if you want to find the average of an array? You could just rewrite the function as follows:
function avgArray(arr) {
 var sum = 0;
 for (var i = 0, j = arr.length; i < j; i++) {
  sum += arr[i];
 }
 return sum / arr.length;
}

avgArray([2, 3, 4, 5]); // 3.5

But it would be nice to be able to reuse the function that we've already created. Luckily, JavaScript lets you call a function with an arbitrary array of arguments, using the apply() method of any function object.

avg.apply(null, [2, 3, 4, 5]); // 3.5

The second argument to apply() is the array to use as arguments; the first will be discussed later on. This emphasizes the fact that functions are objects too.

You can achieve the same result using the spread operator in the function call.

For instance: avg(...numbers)

JavaScript lets you create anonymous functions.

var avg = function() {
 var sum = 0;
 for (var i = 0, j = arguments.length; i < j; i++) {
  sum += arguments[i];
 }
 return sum / arguments.length;
};

This is semantically equivalent to the function avg() form. It's extremely powerful, as it lets you put a full function definition anywhere that you would normally put an expression. This enables all sorts of clever tricks. Here's a way of "hiding" some local variables — like block scope in C:

var a = 1;
var b = 2;

(function() {
 var b = 3;
 a += b;
})();

a; // 4
b; // 2

JavaScript allows you to call functions recursively. This is particularly useful for dealing with tree structures, such as those found in the browser DOM.

function countChars(elm) {
 if (elm.nodeType == 3) { // TEXT_NODE
  return elm.nodeValue.length;
 }
 var count = 0;
 for (var i = 0, child; child = elm.childNodes[i]; i++) {
  count += countChars(child);
 }
 return count;
}

This highlights a potential problem with anonymous functions: how do you call them recursively if they don't have a name? JavaScript lets you name function expressions for this. You can use named IIFEs (Immediately Invoked Function Expressions) as shown below:

var charsInBody = (function counter(elm) {
 if (elm.nodeType == 3) { // TEXT_NODE
  return elm.nodeValue.length;
 }
 var count = 0;
 for (var i = 0, child; child = elm.childNodes[i]; i++) {
  count += counter(child);
 }
 return count;
})(document.body);

The name provided to a function expression as above is only available to the function's own scope. This allows more optimizations to be done by the engine and results in more readable code. The name also shows up in the debugger and some stack traces, which can save you time when debugging.

Note that JavaScript functions are themselves objects — like everything else in JavaScript — and you can add or change properties on them just like we've seen earlier in the Objects section.

Custom objects

For a more detailed discussion of object-oriented programming in JavaScript, see Introduction to Object-Oriented JavaScript.

In classic Object Oriented Programming, objects are collections of data and methods that operate on that data. JavaScript is a prototype-based language that contains no class statement, as you'd find in C++ or Java (this is sometimes confusing for programmers accustomed to languages with a class statement). Instead, JavaScript uses functions as classes. Let's consider a person object with first and last name fields. There are two ways in which the name might be displayed: as "first last" or as "last, first". Using the functions and objects that we've discussed previously, we could display the data like this:

function makePerson(first, last) {
 return {
  first: first,
  last: last
 };
}
function personFullName(person) {
 return person.first + ' ' + person.last;
}
function personFullNameReversed(person) {
 return person.last + ', ' + person.first;
}

var s = makePerson('Simon', 'Willison');
personFullName(s); // "Simon Willison"
personFullNameReversed(s); // "Willison, Simon"

This works, but it's pretty ugly. You end up with dozens of functions in your global namespace. What we really need is a way to attach a function to an object. Since functions are objects, this is easy:

function makePerson(first, last) {
 return {
  first: first,
  last: last,
  fullName: function() {
   return this.first + ' ' + this.last;
  },
  fullNameReversed: function() {
   return this.last + ', ' + this.first;
  }
 };
}

var s = makePerson('Simon', 'Willison');
s.fullName(); // "Simon Willison"
s.fullNameReversed(); // "Willison, Simon"

There's something here we haven't seen before: the this keyword. Used inside a function, this refers to the current object. What that actually means is specified by the way in which you called that function. If you called it using dot notation or bracket notation on an object, that object becomes this. If dot notation wasn't used for the call, this refers to the global object.

Note that this is a frequent cause of mistakes. For example:

var s = makePerson('Simon', 'Willison');
var fullName = s.fullName;
fullName(); // undefined undefined

When we call fullName() alone, without using s.fullName(), this is bound to the global object. Since there are no global variables called first or last we get undefined for each one.

We can take advantage of the this keyword to improve our makePerson function:

function Person(first, last) {
 this.first = first;
 this.last = last;
 this.fullName = function() {
  return this.first + ' ' + this.last;
 };
 this.fullNameReversed = function() {
  return this.last + ', ' + this.first;
 };
}
var s = new Person('Simon', 'Willison');

We have introduced another keyword: new. new is strongly related to this. It creates a brand new empty object, and then calls the function specified, with this set to that new object. Notice though that the function specified with this does not return a value but merely modifies the this object. It's new that returns the this object to the calling site. Functions that are designed to be called by new are called constructor functions. Common practice is to capitalize these functions as a reminder to call them with new.

The improved function still has the same pitfall with calling fullName() alone.

Our person objects are getting better, but there are still some ugly edges to them. Every time we create a person object we are creating two brand new function objects within it — wouldn't it be better if this code was shared?

function personFullName() {
 return this.first + ' ' + this.last;
}
function personFullNameReversed() {
 return this.last + ', ' + this.first;
}
function Person(first, last) {
 this.first = first;
 this.last = last;
 this.fullName = personFullName;
 this.fullNameReversed = personFullNameReversed;
}

That's better: we are creating the method functions only once, and assigning references to them inside the constructor. Can we do any better than that? The answer is yes:

function Person(first, last) {
 this.first = first;
 this.last = last;
}
Person.prototype.fullName = function() {
 return this.first + ' ' + this.last;
};
Person.prototype.fullNameReversed = function() {
 return this.last + ', ' + this.first;
};

Person.prototype is an object shared by all instances of Person. It forms part of a lookup chain (that has a special name, "prototype chain"): any time you attempt to access a property of Person that isn't set, JavaScript will check Person.prototype to see if that property exists there instead. As a result, anything assigned to Person.prototype becomes available to all instances of that constructor via the this object.

This is an incredibly powerful tool. JavaScript lets you modify something's prototype at any time in your program, which means you can add extra methods to existing objects at runtime:

var s = new Person('Simon', 'Willison');
s.firstNameCaps(); // TypeError on line 1: s.firstNameCaps is not a function

Person.prototype.firstNameCaps = function() {
 return this.first.toUpperCase();
};
s.firstNameCaps(); // "SIMON"

Interestingly, you can also add things to the prototype of built-in JavaScript objects. Let's add a method to String that returns that string in reverse:

var s = 'Simon';
s.reversed(); // TypeError on line 1: s.reversed is not a function

String.prototype.reversed = function() {
 var r = '';
 for (var i = this.length - 1; i >= 0; i--) {
  r += this[i];
 }
 return r;
};

s.reversed(); // nomiS

Our new method even works on string literals!

'This can now be reversed'.reversed(); // desrever eb won nac sihT

As mentioned before, the prototype forms part of a chain. The root of that chain is Object.prototype, whose methods include toString() — it is this method that is called when you try to represent an object as a string. This is useful for debugging our Person objects:

var s = new Person('Simon', 'Willison');
s.toString(); // [object Object]

Person.prototype.toString = function() {
 return '<Person: ' + this.fullName() + '>';
}

s.toString(); // "<Person: Simon Willison>"

Remember how avg.apply() had a null first argument? We can revisit that now. The first argument to apply() is the object that should be treated as 'this'. For example, here's a trivial implementation of new:

function trivialNew(constructor, ...args) {
 var o = {}; // Create an object
 constructor.apply(o, args);
 return o;
}

This isn't an exact replica of new as it doesn't set up the prototype chain (it would be difficult to illustrate). This is not something you use very often, but it's useful to know about. In this snippet, ...args (including the ellipsis) is called the "rest arguments" — as the name implies, this contains the rest of the arguments.

Calling

var bill = trivialNew(Person, 'William', 'Orange');

is therefore almost equivalent to

var bill = new Person('William', 'Orange');

apply() has a sister function named call, which again lets you set this but takes an expanded argument list as opposed to an array.

function lastNameCaps() {
 return this.last.toUpperCase();
}
var s = new Person('Simon', 'Willison');
lastNameCaps.call(s);
// Is the same as:
s.lastNameCaps = lastNameCaps;
s.lastNameCaps(); // WILLISON

Inner functions

JavaScript function declarations are allowed inside other functions. We've seen this once before, with an earlier makePerson() function. An important detail of nested functions in JavaScript is that they can access variables in their parent function's scope:

function parentFunc() {
 var a = 1;

 function nestedFunc() {
  var b = 4; // parentFunc can't use this
   return a + b; 
 }
 return nestedFunc(); // 5
}

This provides a great deal of utility in writing more maintainable code. If a called function relies on one or two other functions that are not useful to any other part of your code, you can nest those utility functions inside it. This keeps the number of functions that are in the global scope down, which is always a good thing.

This is also a great counter to the lure of global variables. When writing complex code it is often tempting to use global variables to share values between multiple functions — which leads to code that is hard to maintain. Nested functions can share variables in their parent, so you can use that mechanism to couple functions together when it makes sense without polluting your global namespace — "local globals" if you like. This technique should be used with caution, but it's a useful ability to have.

Closures

This leads us to one of the most powerful abstractions that JavaScript has to offer — but also the most potentially confusing. What does this do?

function makeAdder(a) {
 return function(b) {
  return a + b;
 };
}
var x = makeAdder(5);
var y = makeAdder(20);
x(6); // ?
y(7); // ?

The name of the makeAdder() function should give it away: it creates new 'adder' functions, each of which, when called with one argument, adds it to the argument that it was created with.

What's happening here is pretty much the same as was happening with the inner functions earlier on: a function defined inside another function has access to the outer function's variables. The only difference here is that the outer function has returned, and hence common sense would seem to dictate that its local variables no longer exist. But they do still exist — otherwise, the adder functions would be unable to work. What's more, there are two different "copies" of makeAdder()'s local variables — one in which a is 5 and the other one where a is 20. So the result of that function calls is as follows:

x(6); // returns 11
y(7); // returns 27

Here's what's actually happening. Whenever JavaScript executes a function, a 'scope' object is created to hold the local variables created within that function. It is initialized with any variables passed in as function parameters. This is similar to the global object that all global variables and functions live in, but with a couple of important differences: firstly, a brand new scope object is created every time a function starts executing, and secondly, unlike the global object (which is accessible as this and in browsers as window) these scope objects cannot be directly accessed from your JavaScript code. There is no mechanism for iterating over the properties of the current scope object, for example.

So when makeAdder() is called, a scope object is created with one property: a, which is the argument passed to the makeAdder() function. makeAdder() then returns a newly created function. Normally JavaScript's garbage collector would clean up the scope object created for makeAdder() at this point, but the returned function maintains a reference back to that scope object. As a result, the scope object will not be garbage-collected until there are no more references to the function object that makeAdder() returned.

Scope objects form a chain called the scope chain, similar to the prototype chain used by JavaScript's object system.

A closure is the combination of a function and the scope object in which it was created. Closures let you save state — as such, they can often be used in place of objects. You can find several excellent introductions to closures.

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: mdnwebdocs-bot, VasilRB
Последно обновяване от: mdnwebdocs-bot,