::selection

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

El pseudo-element CSS ::selection aplica estils a la part d'un document que l'usuari ha ressaltat (com ara amb el ratolí).

::selection {
  color: gold;
  background: red;
}

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::selection:

Tingueu en compte que, en particular, s'ignora background-image.

Sintaxi

/* Firefox syntax */
::-moz-selection

::selection

Exemple

HTML

<div>This text has special styles when you highlight it.</div>
<p>Also try selecting text in this paragraph.</p>

CSS

/* Make selected text gold on a red background */
::-moz-selection {
  color: gold;
  background: red;
}

::selection {
  color: gold;
  background: red;
} 

/* Make selected text in a paragraph white on a blue background */
p::-moz-selection {
  color: white;
  background: blue;
}

p::selection {
  color: white;
  background: blue;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::selection' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

Nota: Tot i que ::selection estava present en els esborranys de CSS Selectors Nivell 3, es va eliminar durant la fase de Recomanació de Candidats perquè el seu comportament no era suficientment especificat (especialment amb elements niats) i no es va aconseguir la interoperabilitat (basada en una discussió en la llista de correu d'Estil W3C). El pseudo-element ::selection ha estat retornat a Pseudo-Elements Nivell 4.

Nota: text-shadow en ::selection és compatible amb Chrome, Safari i Firefox 17+.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 (Yes) 1.0 -moz[1] 9 9.5 1.1
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? (Yes) ? ? ? ?

[1] Gecko actualment només és compatible amb la versió prefixada ::-moz-selection. Serà sense prefix en errada 509958.