:disabled

La pseudo-class  CSS :disabled representa qualsevol element deshabilitat. Un element queda deshabilitat si no es pot activar (seleccionar, fer clic, teclejar, etc.) o acceptar l'enfocament. L'element també té un estat habilitat, en el qual es pot activar o acceptar l'enfocament.

/* Selecciona qualsevol <input> deshabilitat */
input:disabled {
 background: #ccc;
}

Sintaxi

:disabled

Exemple

Aquest exemple mostra un formulari d'enviament bàsic. Utilitza l'esdeveniment JavaScript change (en-US) per permetre que l'usuari habiliti/deshabiliti els camps de facturació.

HTML

<form action="#">
 <fieldset id="shipping">
  <legend>Shipping address</legend>
  <input type="text" placeholder="Name">
  <input type="text" placeholder="Address">
  <input type="text" placeholder="Zip Code">
 </fieldset>
 <br>
 <fieldset id="billing">
  <legend>Billing address</legend>
  <label for="billing_is_shipping">Same as shipping address:</label>
  <input type="checkbox" id="billing-checkbox" checked>
  <br>
  <input type="text" placeholder="Name" disabled>
  <input type="text" placeholder="Address" disabled>
  <input type="text" placeholder="Zip Code" disabled>
 </fieldset>
</form>

CSS

input[type="text"]:disabled {
 background: #ccc;
}

JavaScript

// Wait for the page to finish loading
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
 // Attach `change` event listener to checkbox
 document.getElementById('billing-checkbox').onchange = toggleBilling;
}, false);

function toggleBilling() {
 // Select the billing text fields
 var billingItems = document.querySelectorAll('#billing input[type="text"]');

 // Toggle the billing text fields
 for (var i = 0; i < billingItems.length; i++) {
  billingItems[i].disabled = !billingItems[i].disabled;
 }
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':disabled' in that specification.
Living Standard Sense canvis
HTML5
The definition of ':disabled' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica d'HTML i els formularis.
Selectors Level 4
The definition of ':disabled' in that specification.
Working Draft Sense canvis
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':disabled' in that specification.
Recommendation Enllaços a Selectors Nivell 3
Selectors Level 3
The definition of ':disabled' in that specification.
Recommendation Defineix la pseudo-class, però no la semàntica associada.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.0 3.1
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1) 9.0 9.5 3.1

[1] Internet Explorer no reconeix :disabled en l'element <fieldset>.

Vegeu també