:first

La pseudo-class CSS :first , utilitzada amb la regla at (at-rule) @page (en-US), representa la primera pàgina d'un document imprès.

/* Selecciona la primera pàgina en imprimir. */
@page :first {
  margin-left: 50%;
  margin-top: 50%;
}

Nota: No poden canviar totes les propietats CSS amb aquesta pseudo-class. Només es poden canviar els marges, orphans (en-US), widows (en-US), i els salts de pàgina del document. A més, només es poden utilitzar unitats de longitud absoluta en definir els marges. Totes les altres propietats seran ignorades.

Sintaxi

:first

Exemple

HTML

<p>First Page.</p>
<p>Second Page.</p>
<button>Print!</button>

CSS

@page :first {
  margin-left: 50%;
  margin-top: 50%;
}

p {
  page-break-after: always;
}

JavaScript

document.querySelector("button").onclick = function(){ window.print() }

Resultat

Premeu el botó "Print!" per imprimir l'exemple. Les paraules en la primera pàgina han d'estar en algun lloc al voltant del centre, mentre que altres pàgines tindran els seus continguts en la posició per defecte.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Paged Media Module Level 3
The definition of ':first' in that specification.
Working Draft Cap canvi
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? (Yes) No support 8.0 9.2 ?
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) No support ? ? ?

Vegeu també