:root

La pseudo-class CSS :root coincideix amb l'element arrel de l'arbre que representa el document. En HTML, :root representa l'element <html> i és idèntic al selector html, excepte que la seva Especificitat és més alta.

/*  Selecciona l'element arrel del document: <html> en el cas de l'HTML */
:root {
  background: yellow;
}

Sintaxi

:root

Exemple

El ùs de :root pot ser útil per declarar Variables CSS globals:

:root {
  --main-color: hotpink;
  --pane-padding: 5px 42px;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':root' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':root' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9 9.5 1.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) ? ? ? ?