margin-right

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La propietat CSS margin-right estableix l'àrea de marge en el costat dret d'un element . Un valor positiu el situarà més enllà del normal dels seus veïns, mentre que un valor negatiu el situarà més a prop.

/* <length> values */
margin-right: 20px;  /* An absolute length */
margin-right: 1em;   /* relative to the text size */
margin-right: 5%;    /* relative to the nearest block container's width */

/* Keyword values */
margin-right: auto;

/* Global values */
margin-right: inherit;
margin-right: initial;
margin-right: unset;

The effect of the CSS margin-right property on the element box

Els marges verticals de dues caixes adjacents es poden fusionar. Això es diu col.lapse de marge.

Initial value0
Applies toall elements, except elements with table display types other than table-caption, table and inline-table. It also applies to ::first-letter.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Mediavisual
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Sintaxi

La propietat margin-right és especificada amb la paraula clau auto, o un <length>, o un <percentage>. El seu valor pot ser positiu, zero o negatiu.

Valors

<length>
La grandària del marge com a valor fix.
<percentage>
La grandària del marge com a percentatge, en relació amb l'amplada del bloc contenidor.
auto
El marge esquerre rep una part de l'espai horitzontal no utilitzat, tal com es determina principalment pel mode de disseny que s'utilitza. Si els valors de margin-left i margin-right sòn auto, l'espai calculat es distribueix de manera uniforme. Aquesta taula resumeix els diferents casos:
Valor de display Valor de float Valor de position Valor calculat d'auto Comment
inline, inline-block, inline-table qualsevol static o relative 0 Mode de disseny en línia
block, inline, inline-block, block, table, inline-table, list-item, table-caption qualsevol static o relative 0, excepte si tant margin-left i margin-right s'estableixen en auto. En aquest cas, s'estableix el valor que centra l'element dins del seu pare. Mode de disseny de block
block, inline, inline-block, block, table, inline-table, list-item, table-caption left o right static o relative 0 Mode de disseny de block (element flotant)
qualsevol table-*, excepte table-caption qualsevol qualsevol 0 Els elements interns de table-* no tenen marges, utilitzeu border-spacing en el seu lloc
qualsevol , excepte flex, inline-flex, or table-* qualsevol fixed o absolute 0, excepte si tant margin-left i margin-right s'estableixen en auto. En aquest cas, s'estableix el valor que centra l'àrea de vora dins de width disponible, si es fixa. Mode de disseny absolutament posicionat
flex, inline-flex qualsevol qualsevol 0, excepte si hi ha algun espai lliure horitzontal positiu. En aquest cas, es distribueix uniformement a tots els marges auto horitzontals. Mode de disseny Flexbox

Sintaxi formal

<length> | <percentage> | auto

Exemples

.content { margin-right: 5%; }
.sidebox { margin-right: 10px; }
.logo    { margin-right: -5px; }

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Basic Box Model
The definition of 'margin-right' in that specification.
Working Draft No hi ha cap canvi significatiu
CSS Transitions
The definition of 'margin-right' in that specification.
Working Draft Defineix margin-right com animable.
CSS Flexible Box Layout Module
The definition of 'margin-right' in that specification.
Candidate Recommendation Defineix el comportament de margin-right en elements flex.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'margin-right' in that specification.
Recommendation Elimina el seu efecte en els elements en línia
CSS Level 1
The definition of 'margin-right' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0 (85)

valor auto

1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 6.0 (strict mode) 3.5 1.0 (85)
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1) 6.0 6.0 1.0