overscroll-behavior

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

la propietat CSS overscroll-behavior estableix el que fa un navegador quan arriba al límit d'una àrea de desplaçament. És una abreujada per overscroll-behavior-x i overscroll-behavior-y.

/* Keyword values */
overscroll-behavior: auto; /* default */
overscroll-behavior: contain;
overscroll-behavior: none;

/* Two values */
overscroll-behavior: auto contain;

/* Global values */
overscroll-behavior: inherit;
overscroll-behavior: initial;
overscroll-behavior: unset;

Per defecte, els navegadors mòbils tendeixen a proporcionar un efecte "rebot" o fins i tot una actualització de pàgina quan s'arriba a la part superior o inferior d'una pàgina (o una altra àrea de desplaçament). També us podeu haver adonat que quan tingueu un quadre de diàleg amb contingut de desplaçament a la part superior d'una pàgina de contingut de desplaçament, una vegada s'hagi assolit el límit de desplaçament del quadre de diàleg, la pàgina subjacent començarà a desplaçar-se - això s'anomena scroll chaining (encadenament de desplaçament).

En alguns casos aquests comportaments no són desitjables. Es pot utilitzar overscroll-behavior per desfer-se de l'encadenament de desplaçament no desitjat i de l'aplicació de Facebook/Twitter inspirada en el comportament de "tirar per a refrescar" del navegador

Sintaxi

La propietat overscroll-behavior s'especifica com una o dues paraules clau triades de la llista de valors de sota.

Dues paraules clau especifican el valor de overscroll-behavior en els eixos x i y respectivament. Si només s'especifica un valor, tant x com y se suposa que tenen el mateix valor.

Valors

auto
El comportament per defecte de desbordament de desplaçament es produeix com a normal.
contain
El comportament per defecte del desbordament de desplaçament s'observa dins de l'element on aquest valor està establert (p.ex. efectes de "rebot" o refrescos), però no es produeix cap encadenament de desplaçament a les zones veïnes, p.ex. els elements subjacents no es desplaçaran.
none
No es produeix cap encadenament de desplaçament a les zones veïnes, i s'impedeix el comportament per defecte de desbordament de desplaçament.

Definició formal

Initial valueauto
Applies tonon-replaced block-level elements and non-replaced inline-block elements
Inheritedno
Computed valuecom s'especifica
Animation typediscrete

Sintaxi formal

[ contain | none | auto ]{1,2}

Exemples

Evitar que un element subjacent es desplaci

En el nostre exemple d'overscroll-behavior example (vegeu també el codi font source code), presentem una llista de pàgines senceres de contactes falsos, i un quadre de diàleg que conté una finestra de xat.

Totes dues àrees es desplacen; normalment, si es desplaça la finestra del xat fins a arribar a un límit de desplaçament, la finestra de contactes subjacent començaria a desplaçar-se també, la qual no és desitjable. Això es pot aturar fent servir overscroll-behavior-y (també funciona overscroll-behavior) a la finestra de xat com ara:

.messages {
  height: 220px;
  overflow: auto;
  overscroll-behavior-y: contain;
} 

També voldríem desfer-nos dels efectes de desplaçament estàndard quan els contactes es desplacen cap amunt o cap avall (p. ex. Chrome on Android refresca la pàgina quan es desplaça més enllà del límit superior). Això pot evitar-se establint overscroll-behavior: none en l'element <body>:

body {
  margin: 0;
  overscroll-behavior: none;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Overscroll Behavior Module Level 1
The definition of 'overscroll-behavior' in that specification.
Working Draft

Compatibilitat amb el navegador

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
overscroll-behaviorChrome Full support 63Edge Partial support 18
Notes
Partial support 18
Notes
Notes Currently the none value incorrectly behaves as contain (allowing for the elastic bounce effect).
Firefox Full support 59IE No support NoOpera Full support 50Safari No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 176454.
WebView Android Full support 63Chrome Android Full support 63Firefox Android Full support 59Opera Android Full support 46Safari iOS No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 176454.
Samsung Internet Android Full support 8.0

Legend

Full support  
Full support
Partial support  
Partial support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.

Veure també