padding-right

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La propietat CSS padding-right estableix l'amplada de l'àrea de farcit a la part dreta d'un element. A diferència dels marges, no es permeten valors negatius per al farcit . La propietat abreujada padding es pot utilitzar per establir farcits als quatre costats d'un element amb una sola declaració.

/* <length> values */
padding-right: 0.5em;
padding-right: 0;
padding-right: 2cm;

/* <percentage> value */
padding-right: 10%;

/* Global values */
padding-right: inherit;
padding-right: initial;
padding-right: unset;

L'àrea de farcit d'un element és l'espai entre el seu contingut i la seva vora.

Initial value0
Applies toall elements, except table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group and table-column. It also applies to ::first-letter.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Mediavisual
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Sintaxi

Valors

length
La grandària del farcit com a valor fix. Ha de ser no negatiu.
percentage
La grandària del farcit com a percentatge, en relació amb l'amplada del bloc contenidor. Ha de ser no negatiu.

Sintaxi formal

<length> | <percentage>

Exemples

.content { padding-right: 5%; }
.sidebox { padding-right: 10px; } 

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Basic Box Model
The definition of 'padding-right' in that specification.
Working Draft No hi ha cap canvi.
CSS Transitions
The definition of 'padding-right' in that specification.
Working Draft Defineix padding-right com animable.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'padding-right' in that specification.
Recommendation No hi ha cap canvi.
CSS Level 1
The definition of 'padding-right' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) 4.0 3.5 1.0 (85)
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) ? ? ? ?

Vegeu també