<area>

El element HTML <area> defineix una regió dins d'una imatge, i, opcionalment, l'associa amb un hypertext link (en-US). Aquest element s'utilitza només dins d'un element <map>.

Categories de contingut

Contingut de flux, phrasing content.

Contingut permès Cap, és una empty element (en-US).
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir etiqueta d'inici i no ha de tenir etiqueta de tancament.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content. El element <area> ha de tenir un ancestre <map>, però no té per què ser un pare directa.
Interfície DOM HTMLAreaElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

accesskey HTML 4 (en-US) solsament, Obsolete since Gecko 5.0
Especifica una tecla d'access de navegació per a l'element. Pressionant ALT o una tecla similar en associació amb el caràcter especificat selecciona el control de forma correlacionada amb la seqüència de tecles. Els dissenyadors de pàgines estan previnguts per evitar seqüències de tecles ja vinculades als navegadors. Aquest atribut és global des de HTML5.
alt
Una cadena de text alternativa, per visualitzar, en navegadors que no mostren les imatges. El text ha de redactar-se de manera que es presenta a l'usuari amb el mateix tipus d'elecció com la imatge oferiria quan apareix sense text alternatiu. En HTML 4, es requereix aquest atribut, però la cadena pot ser buida (""). En HTML5, es requereix aquest atribut només si s'utilitza l'atribut href.
coords
Un conjunt de valors que especifiquen les coordenades de la regió. El nombre i el significat dels valors depenen del valor especificat per a l'atribut shape. Per un rect o rectangle, el valor coords son dos parelles x,y: left, top, right i bottom. Per un circle, el valor es x,y,r on x,y es una parella que defineix el centre del cercle i r es el valor del radi. Per un poly o poligon, el valor es un conjunt de parells x, y per cada punt en el poligon: x1,y1,x2,y2,x3,y3, i així succesivament. En HTML 4, els valors són nombres de píxels o percentatges, si s'afegeix un signe de percentatge (%); en HTML5, els valors són nombres de píxels CSS.
download HTML5 (en-US)
Aquest atribut, si està present, indica que l'autor proposa un hipervincle que s'utilitzarà per a la descàrrega d'un recurs. Veure <a> per a una descripció completa de l'atribut de download.
href
El destí de hipervincle del element area. El seu valor és un URL vàlid. En HTML 4, ja sigui aquest atribut o l'atribut nohref han d'estar presents en l'element. En HTML5, aquest atribut es pot ometre; si és així, l'element area no representa un enllaç.
hreflang HTML5 (en-US)
Indica l'idioma del recurs vinculat. Els valors permesos són determinats per BCP47. Utilitzeu aquest atribut només si l'atribut href és present.
name HTML 4 (en-US) only, Obsolete since Gecko 5.0
Definir un nom per a l'àrea seleccionable de manera que pugui ser escrit pels navegadors antics.
media HTML5 (en-US)
Un mitjà de l'atribut media per els quals es va dissenyar el recurs vinculat, per exemple print i screen. Si s'omet, el valor predeterminat es per a tothom. Utilitzeu aquest atribut només si l'atribut href és present.
nohref HTML 4 (en-US) only, Obsolete since Gecko 5.0
Indica que no hi ha cap hipervincle per a l'àrea associada. Qualsevol d'aquest atribut o l'atribut href han d'estar presents en l'element.

Nota d'ús: Aquest atribut és obsolet en HTML 5, en comptes, ometent l'atribut href és suficient.

referrerpolicy This is an experimental API that should not be used in production code.
Una cadena que indica el referrer per utilitzar en recuperar el recurs :
 • "no-referrer" significa que en el Referrer: la capçalera no s'enviarà.
 • "no-referrer-when-downgrade" significa que si no hi ha Referrer: la capçalera serà enviada al navegar a un origen sense TLS (HTTPS). Aquest és el comportament per defecte d'un agent d'usuari, si no hi ha política que especifiqui el contrari.
 • "origin" significa que el referrer serà l'origen de la pàgina, que és més o menys l'esquema, el host i el port.
 • "origin-when-cross-origin" significa que les navegacions d'altres orígens es limitaràn a l'esquema, el host i el port, mentre que les navegacions en el mateix origen inclouran el camí dels referrer's.
 • "unsafe-url" significa que el referrer inclourà l'origen i la ruta d'accés (però no el fragment, la contrasenya o nom d'usuari). Aquest cas no és segur, ja que pot filtrar-se orígens i trajectòries dels recursos protegits-TLS a orígens insegurs.
rel HTML5 (en-US)
Per als ancoratges que contenen l'atribut href, aquest atribut especifica la relació de l'objecte de destinació per a l'objecte de vincle. El valor és una llista separada per comes dels valors dels tipus d'enllaços. Els valors i la seva semàntica seran registrades per alguna autoritat que podria haver significat l'autor del document. La relació per defecte, si no es dóna una altra, és nul·la. Utilitzeu aquest atribut només si l'atribut href és present.
shape
La forma de la zona activa associada. Les especificacions per a HTML 5 i HTML 4 defineixen els valors rect, defineix una regió rectangular; circle, defineix una regió circular; poly, defineix un polígon; i per defecte, el que indica tota la regió més enllà de les formes definides. Molts navegadors, especialment Internet Explorer 4 i superior, suportan circ, polygon, i rectangle com a valors vàlids de shape; aquests valors són This API has not been standardized. .
tabindex HTML 4 (en-US) only, Obsolete since Gecko 5.0
Un valor numèric que especifica la posició de la zona definida en l'ordre de tabulació del  navegador. Aquest atribut és global en HTML5.
target
Aquest atribut especifica el lloc per visualitzar el recurs vinculat. En HTML 4, aquest és el nom de, o una paraula clau per a un marc. En HTML5, que és un nom de, o una paraula clau per a un context de navegació (per exemple, pestanya, finestra o marc en línia). Les següents paraules clau tenen un significat especial:
 • _self: Carrega la resposta en el mateix marc de HTML 4 (o context de navegació en HTML 5) com l'actual. Aquest valor és el valor per defecte si no s'especifica l'atribut.
 • _blank: Carregar la resposta en una nova finestra sense nom HTML 4 o en un context de navegació HTML5.
 • _parent: Carregar la resposta en el conjunt de marcs pare HTML 4 del quadre actual o HTML5 en el context de navegació dels pares de l'actual. Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.
 • _top: In HTML4: Carregar la resposta sencera a la finestra original, cancel·lant tots els altres marcs. En HTML 5: Carregar la resposta en el context de navegació de nivell superior (és a dir, el context de navegació que és un ancestre de l'actual, i no té pare). Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.
Utilitzeu aquest atribut només si l'atribut href és present.
type
Aquest atribut especifica el tipus de suport en forma d'un tipus MIME per a la destinació de l'enllaç. Generalment, això proporciona informació estrictament com d'assessorament; No obstant això, en el futur, un navegador podria afegir una icona petit per a aquest tipus de mitjà. Per exemple, un navegador podria afegir una petita icona de l'altaveu quan el tipus s'estableix en l'àudio / wav. Per obtenir una llista completa dels tipus MIME reconeguts, veure http://www.w3.org/TR/html4/references.html#ref-MIMETYPES. Utilitzeu aquest atribut només si l'atribut href és present.

Exemple

<map name="primary">
 <area shape="circle" coords="200,250,25" href="another.htm" />
 <area shape="default" nohref />
</map>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Referrer Policy
The definition of 'referrerpolicy attribute' in that specification.
Candidate Recommendation Afegeix l'atribut referrerpolicy. .
HTML Living Standard
The definition of '<area>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<area>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<area>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
referrerpolicy No support 50 (50) No support No support No support
Característica Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mini Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Suport bàsic ? (Yes) ? ? ? ? ? (Yes)
referrerpolicy No support No support 50.0 (50) No support No support No support No support No support

Notes

En les especificacions l'HTML 3.2, 4.0 i 5, l'etiqueta de tancament </area> està prohibida.

L'especificació XHTML 1.0 requereix una barra final: <area />.

Els atributs id, class, i style  tenen el mateix significat que els atributs fonamentals definits en l'especificació HTML 4, però només Netscape i Microsoft els defineixen.

Netscape, navegadors de nivell 1 no entén l'atribut target pel que fa als frames.

HTML 3.2 només defineix alt, coords, href, nohref i shape.