<bdi>

Sumari

El element 'HTML <BDI> (o Element d'aïllament bidireccional ) Aïlla un fragment de text que podrie ser formatat en una direcció diferent d'un altre text fora d'aquest.

Aquest element és útil quan s'incrusta text amb una direccionalidad desconeguda, d'una base de dades per exemple, en un text amb una direccionalidad fixa.

Tot i que el mateix efecte visual es pot aconseguir utilitzant la regla CSS unicode-bidi (en-US): aïllar en un <span> o un altre element de formatat de text, el significat semàntic és només transmès per l'element <bdi>. Especialment, els navegadors se'ls permet fer cas omís d'estil CSS. En aquest cas, el text encara es mostra correctament usant l'element HTML, però arribarà a ser escombraries quan s'utilitza l'estil CSS per transmetre semàntica.

Categories de contingut Contingut de Flux, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Igual que tots els altres elements HTML, aquest element té els atributs global, amb una lleugera diferència semàntica: l'atribut dir no s'hereta. Si no s'estableix el seu valor, per defecte és el d'auto, deixar el navegador decidir la direcció basat en el contingut de l'element.

Exemple

<p dir="ltr">This arabic word <bdi>ARABIC_PLACEHOLDER</bdi> is automatically displayed right-to-left.</p>

Resultat

Aquesta paraula àrab REDLOHECALP_CIBARA es visualitza automàticament de dreta a esquerra.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<bdi>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<bdi>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Producte Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 16 10.0 (10.0) No support No support No support
Producte Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 10.0 (10.0) No support No support No support

Veure