<bdo>

Sumari

L'element HTML <bdo> (o element HTML d'anul·lació bidireccional) s'utilitza per anul·lar la direccionalitat del text actual. Fa que la direccionalidad dels caràcters sigui ignorada en favor de la direccionalidad especificada.

Context d'ús

Categories de contingut Contingut de flux, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

dir
La direcció del text en aquest element. Els valors possibles són:
  • ltr: Indica que el text ha d'anar en direcció d'esquerra a dreta.
  • rtl: Indica que el text ha d'anar en direcció de dreta a esquerra.

Exemples

<!-- Switch text direction -->
<p>This text will go left to right.</p>
<p><bdo dir="rtl">This text will go right to left.</bdo></p>

Result

Aquest text anirà d'esquerra a dreta.

.tfel ot thgir og lliw txet sihT

Notes

L'especificació HTML 4 no va definir events per a aquest element; es van afegir a XHTML. El més probable és que es tracti d'un descuit.

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracteristica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) ? ? ? (Yes)