<cite>

Sumari

L'Element HTML de citació (<cite>) representa una referència a un treball creatiu. Haurà de constar del títol d'una obra o una referència d'URL, que pot ser en forma abreujada d'acord amb les convencions que s'utilitzen per a l'addició de metadades citació.

Notes d'ús:

  • Un treball creatiu pot incloure un llibre, un paper, un assaig, un poema, una partitura, una cançó, un guió, una pel·lícula, un programa de televisió, un joc, una escultura, una pintura, una obra de teatre, una obra, una òpera, un musical, una exposició, un informe jurídic d'un cas, un programa informàtic, un lloc web, una pàgina web, una entrada de blog o comentari, un missatge en el fòrum o comentari, un tweet, una declaració oral o escrita, etc.
  • L'especificació del W3C estableix que una referència a un treball creatiu pot incloure el nom de l'autor, mentre que WHATWG ha declarat que no pot incloure el nom d'una persona sota cap circumstància.
  • Utilitzeu l'atribut cite en un element <blockquote> o <q> per fer referència a un recurs en línia per a una font.
Categories de contingut Flow content, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

More information can be found in <cite>[ISO-0000]</cite>.

Resultat del codi HTML:

Més informació es pot trobar a la [ISO-0000].

Notes

Per evitar el ús de l'estil cursiva per defecte per l'element <cite> utilitzar la propietat CSS font-style.

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

  • L'element <blockquote> per a cites llargues. .
  • L'element <q> per a les cites en línia .