<dialog>

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

L'element HTML <dialog> representa un quadre de diàleg o un altre component interactiu, tal com un inspector o finestra.  Els elements <form>  poden integrar-se dins d'un diàleg especificant l'atribut method="dialog". Quan s'envia un formulari, el diàleg es tancat amb un atribut returnValue establert en el valor del botó d'enviament utilitzat.

El pseudo-element CSS ::backdrop es pot utilitzar per donar estil el darrer d'un element <dialog>, per exemple per atenuar un contingut inaccessible mentre que està actiu un quadre de diàleg modal.

Categories de contingut Contingut dinàmic, seccionament arrel.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLDialogElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals. L'atribut tabindex no ha de ser utilitzat en l'element <dialog>.

open
Indica que el diàleg és actiu i disponible per a la interacció. Quan l'atribut obert no està establert, no s'ha de mostrar a l'usuari.

Exemples

Example 1

<dialog open>
 <p>Greetings, one and all!</p>
</dialog>

Example 2

<!-- Simple pop-up dialog box, containing a form -->
<dialog id="favDialog">
 <form method="dialog">
  <section>
   <p><label for="favAnimal">Favorite animal:</label>
   <select id="favAnimal">
    <option></option>
    <option>Brine shrimp</option>
    <option>Red panda</option>
    <option>Spider monkey</option>
   </select></p>
  </section>
  <menu>
   <button id="cancel" type="reset">Cancel</button>
   <button type="submit">Confirm</button>
  </menu>
 </form>
</dialog>

<menu>
 <button id="updateDetails">Update details</button>
</menu>

<script>
 (function() {
  var updateButton = document.getElementById('updateDetails');
  var cancelButton = document.getElementById('cancel');
  var favDialog = document.getElementById('favDialog');

  // Update button opens a modal dialog
  updateButton.addEventListener('click', function() {
   favDialog.showModal();
  });

  // Form cancel button closes the dialog box
  cancelButton.addEventListener('click', function() {
   favDialog.close();
  });

 })();
</script>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<dialog>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<dialog>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 37 No support[1] No support 24 No support
Punts d'ancoratge No support No support No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 37 No support No support No support No support
Punts d'ancoratge No support No support No support No support No support

[1] See errada 840640.

Veure