<embed>

Sumari

L'Element HTML <embed> representa un punt d'integració per a una aplicació externa o contingut interactiu (en altres paraules, un plug-in).

Nota ("Aquest tema només documenta l'element que es defineix com a part d'HTML5. No es refereix a una implementació anterior, no estandarditzada de l'element.")

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut incrustat, contingut interactiu, contingut palpable.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici, i no ha de tenir una etiqueta de tancament.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut incrustat.
Interfície DOM HTMLEmbedElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

height
L'alçada mostrada del recurs, en píxels CSS.
src
L'adreça URL del recurs que s'ha incrusta.
type
El tipus MIME a utilitzar per seleccionar el plug-in per crear una instància.
width
L'amplada mostrada del recurs, en píxels CSS.

Exemples

<embed type="video/quicktime" src="movie.mov" width="640" height="480">

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<embed>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<embed>' in that specification.
Recommendation  

Nota: Actualment existeix una diferència d'implementació entre els navegadors. Mentre Blink (Chrome, Opera) mostrarà el contingut del recurs HTML, Firefox mostrarà un missatge genèric dient que el contingut necessita un plug-in (veure errada 730.768). Es recomana utilitzar l'element <object> o <iframe>

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure