<input>

Sumari

L'element HTML <input> s'utilitza per crear controls interactius per als formularis basats en la web per tal d'acceptar dades de l'usuari. El funcionament d'un <input> varia considerablement en funció del valor del seu atribut type. L'element és un dels més potents i complexos en HTML a causa del gran nombre de combinacions de tipus d'entrada i atributs.

Categories de contingut Contingut dinàmic, catalogable, enviable, reajustable, element associat a un formulari, phrasing content. Si el type no és hidden, llavors l'element és etiquetable, contingut palpable.
Contingut permès Cap, és un empty element (en-US).
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici i no ha de tenir una etiqueta de tancament.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLInputElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals, i els següents.

type
El tipus de control que es vol veure. El tipus predeterminat és text, si no s'especifica aquest atribut. Els valors possibles són:
 • button: Un polsador amb cap comportament predeterminat .
 • checkbox: Una casella de verificació. Ha d'utilitzar l'atribut value per definir el valor presentat per aquest concepte. Utilitzeu l'atribut checked per indicar si aquest element està seleccionat. També pot utilitzar l'atribut indeterminate (que només es pot establir mitjançant programació) per indicar que la casella de verificació es troba en un estat indeterminat (en la majoria de plataformes, això dibuixa una línia horitzontal a través de la casella de verificació).
 • color: HTML5 (en-US) Un control per especificar un color. Una interfície d'usuari de selector de color no té característiques requerides per acceptar altres colors simples com text (més informació).
 • date: HTML5 (en-US) Un control per introduir una data (any, mes i dia, sense temps).
 • datetime: HTML5 (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. Un control per introduir una data i hora (hora, minut, segon i fracció de segon) segons la zona horària UTC. Aquesta característica s'ha tret de WHATWG HTML.
 • datetime-local: HTML5 (en-US) Un control per introduir una data i hora, sense zona horària.
 • email: HTML5 (en-US) Un camp per a l'edició d'una adreça de correu electrònic. El valor d'entrada es valida per contenir una cadena buida o una única adreça vàlida de correu electrònic abans d'enviar. Les pseudo-classes CSS  :valid i :invalid s'aplicaran, segons escaigui.
 • file: Un control que permet a l'usuari seleccionar un arxiu. Utilitzeu l'atribut accept per definir els tipus d'arxius que el control pot seleccionar.
 • hidden: Un control que no es mostra, però el valor s'envia al servidor..
 • image: Gràfic d'un botó d'enviament. Ha d'utilitzar l'atribut src per definir l'origen de la imatge i l'atribut alt per definir un text alternatiu. Podeu utilitzar els atributs height i width  per definir la mida de la imatge en píxels.
 • month: HTML5 (en-US) Un control per a la introducció d'un mes i any, sense zona horària.
 • number: HTML5 (en-US) Un control per introduir un nombre de coma flotant.
 • password: Un camp de text d'una sola línia el valor de la qual està enfosquida. Utilitzeu l'atribut maxlength per especificar la longitud màxima del valor que es pot introduir.
 • radio: Un botó radio. Ha d'utilitzar l'atribut value per definir el valor presentat per aquest concepte. Utilitzeu l'atribut checked per indicar si l'element està seleccionat per defecte. Els botons radio que tenen el mateix valor per l'atribut name estan en el mateix "grup de botons radio". Només un botó radio en un grup pot ser seleccionat alhora.
 • range: HTML5 (en-US) Un control per a la introducció d'un nombre el valor exacte no és important.Aquest tipus de control utilitza els següents valors per defecte si no s'especifiquen els atributs corresponents:
  • min: 0
  • max: 100
  • value: min + (max - min) / 2, o min si max es més petit que min
  • step: 1
 • reset: Un botó que restableix el contingut del formulari als valors predeterminats.
 • search: HTML5 (en-US) Un camp de text d'una sola línia per introduir cadenes de cerca. Els salts de línia s'eliminen automàticament del valor d'entrada.
 • submit: Un botó que envia el formulari.
 • tel: HTML5 (en-US) Un control per introduir un número de telèfon. Els salts de línia s'eliminen automàticament del valor d'entrada, però cap altra sintaxi es obligatoria. Podeu utilitzar els atributs com pattern i maxlength per restringir els valors introduïts en el control. Les pseudo-classes CSS  :valid i :invalid s'aplicaran, segons escaigui.
 • text: Un camp de text d'una sola línia. Els salts de línia s'eliminen automàticament del valor d'entrada.
 • time: HTML5 (en-US) Un control per introduir un valor de temps sense zona horària.
 • url: HTML5 (en-US) Un camp per l'edició d'una adreça URL. El valor d'entrada es valida per contenir una cadena buida o una adreça URL absoluta vàlida abans d'enviar. Els salts de línia i espais en blanc inicials o finals s'eliminen automàticament del valor d'entrada. Podeu utilitzar els atributs pattern i maxlength per restringir els valors introduïts en el control. Les pseudo-classes CSS :valid and :invalid s'aplicaran, segons escaigui.
 • week: HTML5 (en-US) Un control per a la introducció d'una data que consta d'un nombre de setmana-any i un nombre de setmana sense zona horària.
accept
Si el valor de l'atribut type és file, llavors aquest atribut indica els tipus d'arxius que accepta el servidor, en cas contrari s'ignorarà. El valor ha de ser una llista separada per comes d'especificadors de tipus de contingut únic:
 • Una extensió d'arxiu que comença amb el caràcter STOP (U+002E). (Per exemple.: ".jpg, .png, .doc")
 • Un tipus MIME vàlid sense extensions
 • audio/* representa arxius de so HTML5 (en-US)
 • video/* represent arxius de vídeo HTML5 (en-US)
 • image/* representa arxius d'imatge HTML5 (en-US)
accesskey HTML 4 (en-US) only, Obsolete since HTML5 (en-US)
Un únic caràcter que l'usuari pot pressionar per canviar el focus d'entrada al control. Aquest atribut és global en HTML5.
mozactionhint This API has not been standardized.
Especifica una "acció suggerida" que s'utilitza per determinar com etiquetar la tecla enter en dispositius mòbils amb teclats virtuals. Els valors admesos són go, done, next, search, i send. Aquests queden automàticament assignats a la cadena apropiada i són sensibles a majúscules.
autocapitalize This API has not been standardized.
Aquest és un atribut no estàndard usat per Chrome i Safari mòbil iOS, que controla si i com el valor de text ha de ser amb majúscula automàticament a mesura que s'introdueix/edita per l'usuari. Els valors ja no estan disponibles en iOS 5 i posterior. Els valors possibles són:
 • none: Desactiva completament l'establiment automàtic en majúscules
 • sentences: Posa automàticament en majúscula la primera lletra d'una oració.
 • words: Posa automàticament en majúscula la primera lletra de les paraules.
 • characters: Posa automàticament en majúscula tots els caràcters.
 • on: This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Desaprovat des de iOS 5.
 • off: This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Desaprovat des de iOS 5.
documentació autocapitalize Referència HTML Safari
autocomplete HTML5 (en-US)
Aquest atribut indica si el valor del control pot ser completat automàticament pel navegador.
Els valors possibles són:
 • off: L'usuari ha d'introduir explícitament un valor en aquest camp per a cada ús, o el document proporciona el seu propi mètode d'autocompletat. El navegador no completa automàticament l'entrada.
 • on: Es permet que el navegador completi automàticament el valor basat en valors que l'usuari hi hagi entrat en usos anteriors, però no obstant això no proporciona cap altra informació sobre quins tipus de dades es podria esperar que l'usuari entrés.
 • nameNom complet
 • honorific-prefix: Prefix or title (e.g. "Mr.", "Ms.", "Dr.", "Mlle")
 • given-name (nom)
 • additional-name
 • family-name
 • honorific-suffix: Suffix (e.g. "Jr.", "B.Sc.", "MBASW", "II")
 • nickname
 • email
 • username
 • new-password: Una nova contrasenya (per exemple, en crear un compte o canviar una contrasenya)
 • current-password
 • organization-title: Càrrec del lloc de treball (e.g. "Software Engineer", "Senior Vice President", "Deputy Managing Director")
 • organization
 • street-address
 • address-line1address-line2address-line3address-level4address-level3address-level2address-level1
 • country
 • country-name
 • postal-code
 • cc-name: Nom complet, tal com figura en l'instrument de pagament
 • cc-given-name
 • cc-additional-name
 • cc-family-name
 • cc-numberCodi que identifica l'instrument de pagament (per exemple, el número de targeta de crèdit)
 • cc-exp: Data de caducitat de l'instrument de pagament
 • cc-exp-month
 • cc-exp-year
 • cc-csc: Codi de seguretat de l'instrument de pagament
 • cc-type: Tipy d'instrument de pagament (e.g. Visa)
 • transaction-currency
 • transaction-amount
 • languageIdioma preferit; Vàlid l'etiqueta d'idioma BCP 47
 • bday
 • bday-day
 • bday-month
 • bday-year
 • sexLa identitat de gènere (per exemple femella, fa'afafine); Text lliure, no hi ha salts de línia
 • tel
 • url: Pàgina d'inici o altra pàgina web corresponent a l'empresa, persona, adreça, o informació de contacte en els altres camps relacionats amb aquest camp
 • photo: Fotografia, icona, o una altra imatge que corresponguia a l'empresa, persona, adreça, o informació de contacte en els altres camps relacionats amb aquest camp

Veure WHATWG Standard per informació més detallada.

Si l'atribut autocomplete no s'especifica en un element d'entrada, llavors el navegador utilitza el valor de l'atribut autocomplete de l'element <input> propietari del formulari. El propietari del formulari és o bé l'element form en que l'element <input> és un descendent, o l'element form en que el id és especificat per l'atribut form de l'element input. Per obtenir més informació, consulteu l'attribute autocomplete en <form>.

L'atribut autocomple també controla si Firefox, a diferència d'altres navegadors, persisteix l'estat dinàmic deshabilitat i (si escau) checkedness dinàmic d'un <input> a través de les càrregues de pàgines. La funció de persistència està activat per defecte. En establir el valor de l'atribut autocomplete a off desactiva aquesta. Això funciona fins i tot quan l'atribut autocomplete preferis que no s'apliques normalment en el <input> en virtut del seu type. Veureerrada 654072.

Per a la majoria dels navegadors moderns (incloent-hi Firefox 38+, Google Chrome 34+, 11+ IE) establir l'atribut autocomplete no impedirà que l'administrador de contrasenyes del navegador pregunti a l'usuari si desitja emmagatzemar els camps d'inici de sessió (nom d'usuari i contrasenya) i, si estan d'acord, de fer-ho de forma automàtica a l'inici de sessió de la propera vegada que l'usuari visiti la pàgina. Veure L'atribut autocomplete i els camps d'inici de sessió.
autocorrect This API has not been standardized.
Aquest és un atribut no estàndard amb el suport de Safari que s'utilitza per controlar si s'ha d'habilitar la correcció automàtica quan l'usuari està entrant/editant el valor de text del <input>. Els possibles valors del atribut són:
 • on: Activar la correcció automàtica
 • off: Desactivar la correcció automàtica
documentació autocorrect Referència HTML Safari
autofocus HTML5 (en-US)
Aquest atribut booleà permet especificar que un control de formulari ha de tenir el focus d'entrada quan es carrega la pàgina, llevat que l'usuari el redefineixi, per exemple escrivint en un control diferent. Només un element de formulari en un document pot tenir l'atribut autofocus, el qual és un valor booleà. No es pot aplicar si l'atribut type està configurat com ocult (és a dir, no es pot establir automàticament el focus a un control ocult). Recordeu que l'enfocament del control pot ocórrer abans de l'activació de l'event DOMContentLoaded.
capture

Quan el valor de l'atribut type és file, la presència d'aquest atribut booleà indica que la captura dels medis és fa directament des de l'entorn del dispositiu mitjançant un mecanisme de captura dels medis preferits.

checked

Quan el valor de l'atribut type és radio o checkbox, la presència d'aquest atribut booleà indica que el control està seleccionat per defecte, altrament s'ignora.

Firefox, a diferència d'altres navegadors, per defecte, persistirà la comprovació dinàmica de l'estat d'un <input> a través de les càrregues de les pàgines. Utilitzar l'atribut autocomplete per controlar aquesta funció.

disabled

Aquest atribut booleà indica que el control de formulari no està disponible per a la interacció. En particular, l'event click no serà enviat en els controls deshabilitats. A més, el valor d'un control deshabilitat no s'envia amb el formulari.

Firefox, a diferència d'altres navegadors, per defecte, persisteixi l'estat dinàmic desactivat d'un <input> a través de les càrregues de les pàgines. Utilitzar l'atribut autocomplete  per controlar aquesta funció.

form HTML5 (en-US)
L'element formulari al que està associat amb un element input (el seu propietari de formulari). El valor de l'atribut ha de ser un id d'un element <form> del mateix document. Si no s'especifica aquest atribut, aquest element <input> ha de ser un descendent d'un element <form>. Aquest atribut li permet col·locar elements <input> en qualsevol part d'un document, no només com a descendents dels seus elements de formulari. Una entrada només pot associar-se a un formulari.
formaction HTML5 (en-US)
L'URI d'un programa que processa la informació presentada per l'element input, si es tracta d'un botó d'enviament o una imatge. Si s'especifica, reemplaça l'atribut action propietari del formulari de l'element.
formenctype HTML5 (en-US)
Si l'element d'entrada és un botó d'enviament o imatge, aquest atribut especifica el tipus de contingut que s'utilitza per enviar el formulari al servidor. Els valors possibles són:
 • application/x-www-form-urlencoded: El valor per defecte si no s'especifica l'atribut.
 • multipart/form-data: Utilitzeu aquest valor si està utilitzant un element <input> amb l'atribut type establert a file.
 • tex/pla

Si s'especifica aquest atribut, anul·la l'atribut enctype  del propietari del formulario de l'element..

formmethod HTML5 (en-US)
Si l'element d'entrada és un botó d'enviament o la imatge, aquest atribut especifica el mètode HTTP que el navegador utilitza per enviar el formulari. Els valors possibles són:
 • post: Les dades del formulari s'inclouen en el cos del formulari i s'envia al servidor.
 • get: Les dades del formulari s'adjuntan a l'atribut URI, amb un '?' com un separador, i l'URI resultant s'envia al servidor. Utilitzeu aquest mètode quan el formulari no té efectes secundaris i conté només caràcters ASCII.

Si s'especifica, aquest atribut anul·la l'atribut method del propietari del formulario de l'element.

formnovalidate HTML5 (en-US)

Si l'element input és un botó d'enviament o imatge, aquest atribut booleà especifica que el formulari no ha de ser validat quan s'envïi. Si no s'especifica aquest atribut, s'anul·la l'atribut novalidate del propietari del formulario de l'element.

formtarget HTML5 (en-US)
Si l'element input és un botó d'enviament o imatge, aquest atribut és un nom o una paraula clau que indica on s'ha de mostrar la resposta que es rep després d'enviar el formulari. Es tracta d'un nom, o una paraula clau per a un context de navegació (per exemple, pestanya, finestra o marc en línia). Si no s'especifica aquest atribut, s'anul·la l'atribut target  del propietari del formulario dels elements. Les següents paraules clau tenen un significat especial:
 • _self: Carregar la resposta en el mateix context de navegació com l'actual. Aquest valor és el valor per defecte si no s'especifica l'atribut.
 • _blank: Carregar la resposta en un nou context de navegació sense nom.
 • _parent: Carregar la resposta en el context de navegació del pare de l'actual. Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.
 • _top: Carregar la resposta en el context de navegació de nivell superior (és a dir, el context de navegació que és un ancestre de l'actual, i no té pare). Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.
height HTML5 (en-US)
Si el valor de l'atribut type és image, aquest atribut defineix l'altura de la imatge mostrada per al botó.
incremental This API has not been standardized.
Aquest és un atribut no estàndard amb el suport de WebKit (Safari) i Blink (Chrome) que només s'aplica quan type és serach. Si l'atribut és present, sense importar quin és el seu valor, els elements <input> desencadena esdeveniments search que l'usuari edita el valor de text. L'esdeveniment només s'activa després d'un temps d'espera definit per la implementació que ha transcorregut des de l'última pulsació de tecla; noves pulsacions de tecles restableixen el temps d'espera. En altres paraules, l'activació de l'esdeveniment es retornat. Si l'atribut està absent, l'esdeveniment search només s'activa quan l'usuari inicia una recerca explícita (per exemple, prement la tecla Retorn mentre es trobin dins el camp). documentation incremental HTML Reference Safari.
inputmode HTML5 (en-US)
Un suggeriment per al navegador per a quin teclat es mostrarà. Aquest atribut s'aplica quan el valor de l'atribut type és text, password, email o url. Els valors possibles són:
 • verbatim: Alfanumèric, contingut que no sigui amb prosa com noms d'usuari i contrasenyes.
 • latin: Entrada amb alfabet llatí en l'idioma preferit de l'usuari amb ajudes a escriure com activar la predicció de text. Per a la comunicació de persona a ordinador, com ara quadres de cerca.
 • latin-name: Com llatí, però per als noms humans.
 • latin-prose: Com llatí, però amb ajudes d'escriptura molt més agressives. Per comunicació humà a humà com la missatgeria instantània o correu electrònic.
 • full-width-latin: Com prosa llatí, però per a les llengües secundàries de l'usuari.
 • kana: Entrada Kana o  romaji, entrada típicament hiragana, utilitzant caràcters d'ample complet, amb suport per a la conversió a kanji. Destinat a l'entrada de text japonès.
 • katakana: Entrada Katakana, utilitzant caràcters d'ample complet, amb suport per a la conversió a kanji. Destinat a l'entrada de text japonès.
 • numeric: Entrada d'un número, incloent tecles per als dígits 0 a 9, el caràcter separador de milers preferit de l'usuari, i el caràcter per indicar nombres negatius. Destinat als codis numèrics, per exemple, números de targetes de crèdit. Per als nombres reals, prefereixen utilitzar <input type="number">.
 • tel: Entrada de telèfon, incloent l'asterisc i la tecla numeral. Utilitzeu en el seu lloc si és possible <input type = "tel">.
 • email: Entrada de correu electrònic. Utilitzeu en el seu lloc si és possible <input type = "email">.
 • url: Entrada d'URL. Utilitzeu en el seu lloc si és possible <input type = "url">.
list HTML5 (en-US)
Identifica una llista d'opcions predefinides per suggerir a l'usuari. El valor ha de ser l'id d'un element <datalist> en el mateix document. El navegador mostra únicament les opcions que són valors vàlids per a aquest element d'entrada. Aquest atribut s'ignora quan els valors de l'atribut type son hidden, checkbox, radio, file, o un tipus button.
max HTML5 (en-US)
El valor màxim (numèric o de data i hora) per a aquest element, que no ha de ser inferior al seu valor mínim (atribut min).
maxlength
Si el valor de l'atribut type és  text, email, search, password, tel o url, aquest atribut especifica el nombre màxim de caràcters (en punts de codi Unicode) que l'usuari pot entrar; per a altres tipus de control, s'ignora. Es pot excedir el valor de l'atribut size. Si no s'especifica, l'usuari pot introduir un nombre il·limitat de caràcters. Especificar un nombre negatiu dóna com resultat el comportament predeterminat; és a dir, l'usuari pot introduir un nombre il·limitat de caràcters. La restricció s'avalua només quan s'ha canviat el valor de l'atribut.
min HTML5 (en-US)
El valor mínim (numèric o de data i hora) per a aquest element, que no ha de ser superior al seu valor màxim (atribut max).
minlength HTML5 (en-US)
i el valor de l'atribut type és text, email, search, password, tel, or url, aquest atribut especifica el nombre mínim de caràcters (en punts de codi Unicode) que l'usuari pot entrar; per a altres tipus de control, s'ignora.
multiple HTML5 (en-US)
Aquest atribut booleà indica si l'usuari pot introduir més d'un valor. Aquest atribut s'aplica quan l'atribut type s'estableix en email o file; en cas contrari, s'ignora.
name
El nom del control, que es presenta amb les dades del formulari.
pattern HTML5 (en-US)
Una expressió regular en que el valor del control es compara. El patró ha de coincidir amb la totalitat del valor, i no només un subconjunt. Utilitzeu l'atribut title per descriure el patró per ajudar l'usuari. Aquest atribut s'aplica quan el valor de l'atribut type és search, tel, url, email o password; en cas contrari, s'ignora. El llenguatge d'expressions regulars és el mateix que l'algoritme de JavaScript RegExp, amb el paràmetre 'u' que fa que sigui tractar el patró com una seqüència de punts de codi Unicode. El patró no està envoltat per barres inclinades.
placeholder HTML5 (en-US)
Un suggeriment a l'usuari del que pot ser introduït en el control. El text del marcador no ha de contenir retorns de carro o salts de líni.
Nota: No utilitzeu el atribut marcador de posició en lloc d'un element <label>. Els seus propòsits són diferents: l'atribut  <label> descriu el paper de l'element de formulari; és a dir, que indica quin tipus d'informació s'espera, l'atribut de marcador de posició és una pista sobre el format del contingut que ha de prendre. Hi ha casos en què l'atribut marcador de posició no es mostra a l'usuari, pel que el formulari ha de ser comprensible sense ell.
readonly HTML5 (en-US)
Aquest atribut indica que l'usuari no pot modificar el valor del control. El valor de l'atribut és irrellevant. Si necessita accés de lectura i escriptura al valor d'entrada, no afegiu l'atribut "readonly". S'ignora si el valor de l'atribut type és hidden, range, color, checkbox, radio, file o un type button (així com button o submit).
required HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica que l'usuari ha d'omplir un valor abans d'enviar un formulari. No es pot utilitzar quan l'atribut type és hidden, image o un type button (submit, reset, o button). Les pseudo-classes CSS :optional i :required s'aplicaran al camp segons correspongui.
results This API has not been standardized.
Aquest és un atribut no estàndard amb el suport de Safari que només s'aplica quan type és search. S'utilitza per controlar el nombre màxim d'entrades que han de mostrar-se en la llista desplegable nadiva de <input> de les consultes de cerca anteriors.El seu valor ha de ser un enter decimal no negatiu.
selectionDirection HTML5 (en-US)
La direcció en què es va produir la selecció. Això és "forward" (cap endevant) si la selecció es va fer d'esquerra a dreta en una configuració regional LTR o de dreta a esquerra en un local RTL, o "backward" (cap enrere) si la selecció es va fer en la direcció oposada. Això pot ser "none" (cap) si la direcció de selecció és desconeguda.
selectionEnd
El desplaçament en el contingut de text de l'element de l'últim caràcter seleccionat. Si no hi ha selecció, aquest valor indica el desplaçament al caràcter següent a la posició actual del cursor d'entrada de text (és a dir, la posició que ocuparia del següent caràcter teclejat).
selectionStart
El desplaçament en el contingut de text de l'element del caràcter seleccionat en primer lloc. Si no hi ha selecció, aquest valor indica el desplaçament al caràcter següent a la posició actual del cursor d'entrada de text (és a dir, la posició que ocuparia del següent caràcter teclejat).
size
La mida inicial del control. Aquest valor és en píxels llevat que el valor de l'atribut type és text o password, en aquest cas, és un nombre enter de caràcters. A partir d'HTML5, aquest atribut s'aplica només quan l'atribut type s'estableix en text, search, tel, url, email o password; en cas contrari, s'ignora. A més, la mida ha de ser més gran que zero. Si no s'especifica una mida, s'utilitza un valor predeterminat de 20. HTML5 es limita a establir "l'agent d'usuari ha d'assegurar que almenys molts caràcters siguin visibles", però diferents caràcters poden tenir diferents amplades en certes fonts; en alguns navegadors, una determinada cadena de caràcters x no serà completament visible, fins i tot si es defineix la mida d'almenys en x.
spellcheck HTML5 (en-US)
Establir el valor d'aquest atribut en true indica que l'element ha de tenir la seva ortografia i gramàtica comprovada. El valor per omissió indica que l'element té que actuar d'acord amb un comportament predeterminat, possiblement basat en el propi valor spellcheck de l'element pare . El valor false indica que l'element no ha de ser comprovat
src
Si el valor de l'atribut type es image, aquest atribut especifica una URI per a la ubicació d'una imatge que es mostrarà en el botó gràfic d'enviament; en cas contrari, s'ignora.
step HTML5 (en-US)
Treballa amb dels atributs mín i max per limitar els increments en la qual es pot establir un valor numèric o de data i hora. Pot ser una cadena qualsevol o d'un nombre de coma flotant positiva. Si aquest atribut no està establert a qualsevol, el control només accepta valors en múltiples del valor de pas major que el mínim.
tabindex element-specific in HTML 4 (en-US), global in HTML5 (en-US)
La posició de l'element en l'ordre de navegació de pestanyes del document actual.
usemap HTML 4 (en-US) only, Obsolete since HTML5 (en-US)

El nom d'un element <map> que s'utilitzarà com un mapa d'imatge.

value
El valor inicial del control. Aquest atribut és opcional, excepte quan el valor de l'atribut type és radio o checkbox
Recordeu que en tornar a carregar la pàgina, Gecko i IE ignoraran el valor especificat en el codi HTML, si el valor va ser canviat abans de la recàrrega
webkitdirectory  This API has not been standardized.
Aquest atribut booleà indica si el selector s'utilitza quan l'atribut type és file per permetre la selecció de només directoris.
width HTML5 (en-US)
Si el valor de l'atribut type és image, aquest atribut defineix l'amplada de la imatge visualitzada per al botó.
x-moz-errormessage This API has not been standardized.
Aquesta extensió de Mozilla li permet especificar el missatge d'error que es mostrarà quan un camp no és valida correctament.

Notes

Entrades d'arxius

Not: A partir de Gecko 2.0, cridar al mètode click() en un element <input> de type "file" obre el selector d'arxius i permet a l'usuari seleccionar arxius. Consulti Ús d'arxius d'aplicacions web per obtenir un exemple i més detalls.

No es pot establir el valor d'un selector de fitxers a partir d'un script; fer alguna cosa com el següent no té efecte:

var e = getElementById("someFileInputElement");
e.value = "foo";

Missatges d'error

Si voleu que Firefox presenti un missatge d'error personalitzat quan un camp no pot validar, podeu utilitzar l'atribut x-moz-errormessage per fer-ho:

<input type="email" x-moz-errormessage="Please specify a valid email address.">

Tingueu en compte, però, que això no és estàndard i no tindrà efecte sobre altres navegadors.

Exemples

Exemple 1; Caixa d'entrada senzilla

HTML

<p>A basic input</p>
<input type="text" value="Type here">

Resultat

Exemple 2; Escenari de cas d'ús comú

HTML

<p>A common form that includes input tags</p>
<form action="getform.php" method="get">
  <label>First name: <input type="text"></label><br>
   <label>Last name: <input type="text"></label><br>
    <label>E-mail: <input type="email"></label><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

Resultat

Ús de mozactionhint en Firefox mòbil

Es pot utilitzar l'atribut mozactionhint per especificar el text de l'etiqueta de la tecla Retorn al teclat virtual quan el formulari es representa a Firefox mòbil. Per exemple, per tenir una etiqueta a "Següent", pot fer això:

<input type="text" mozactionhint="next">

El resultat és:

mozactionhint.png

Localització

Les entrades permeses per a certs tipus <input> depenen de la configuració regional. En algunes localitats, 1,000.00 és un nombre vàlid, mentre que en altres localitats la forma vàlida d'ingressar aquest nombre és 1.000,00.

Firefox utilitza la següent heurística per determinar la configuració regional per validar l'entrada de l'usuari (almenys per type = "number"):

 • Prova l'idioma especificat per un atribut lang/xml:lang en l'element o qualsevol dels seus pares;
 • Prova l'idioma especificat per qualsevol capçalera HTTP Content-Language o
 • Si no se n'especifica cap, utilitza la configuració regional del navegador.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<input>' in that specification.
Living Standard
HTML Media Capture
The definition of '<input capture>' in that specification.
Recommendation Afegeix l'element capture
HTML5
The definition of '<input>' in that specification.
Recommendation
HTML 4.01 Specification
The definition of '<form>' in that specification.
Recommendation

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko)[28] Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes)[1] 1.0 1.0
type 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
type=button 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3 1.0 1.0
type=checkbox 1.0 1.0 (1.7 or earlier)
3.6 (1.9.2)[2]
2 1.0 1.0
type=color 21.0 29.0 (29.0) No support 11.01 No support
type=date 5.0[24] No support[3] No support 10.62 (Yes)[4]
type=datetime No support[4] No support[3] No support 10.62 (Yes)[4]
type=datetime-local 5.0 No support[3] No support 10.62 (Yes)[4]
type=email 5.0 4.0 (2.0) 10 10.62 ?
type=file 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3.02 1.0 1.0
type=hidden 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
type=image 1.0 1.0 (1.7 or earlier)[5] 2 1.0 1.0
type=month 5.0 No support[6] No support 10.62 (Yes)[4]
type=number 6.0[7] 29.0 (29.0) 10[4] 10.62 (Yes)
type=password 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
type=radio 1.0 1.0 (1.7 or earlier)
3.6 (1.9.2)[2]
2 1.0 1.0
type=range 5.0 23.0 (23.0) 10 10.62[8] (Yes)
type=reset 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
type=search 5.0 4.0 (2.0) 10 11.01 (Yes)
type=submit 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
type=tel 5.0 4.0 (2.0) 10 11.01 ?
type=text 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
type=time 5.0 No support[3] No support 10.62 (Yes)[4]
type=url 5.0 4.0 (2.0) 10 10.62 ?
type=week 5.0 No support[3] No support 10.62 (Yes)[4]
accept=[file extension] (Yes) No support 10 ? No support
accept=[MIME type] 8.0 16.0 (16.0) 10 10 No support
accept=audio/* (Yes) 4.0 (2.0)[9] 10 No support No support
accept=video/* (Yes) 4.0 (2.0)[10] 10 No support No support
accept=image/* (Yes) 4.0 (2.0)[11] 10 No support No support
accept=[. + ext] ? 37.0 (37.0) ? ? ?
accesskey 1.0 (Yes) 6 1.0 ?
mozactionhint No support 4.0 (2.0) No support No support No support
autocapitalize 43 ? ? ? (Yes)
autocomplete 17.0 4.0 (2.0) 5 9.6 5.2
autofocus 5.0 4.0 (2.0) 10 9.6 5.0
capture Chrome for Android (0.16) ? ? ? ?
checked 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
disabled 1.0 1.0 (1.7 or earlier)[25] 6 1.0 1.0
form 9.0 4.0 (2.0) ? 10.62 ?
formaction 9.0 4.0 (2.0) 10 10.62 5.2
formenctype 9.0 4.0 (2.0) 10 10.62 ?
formmethod 9.0 4.0 (2.0) 10 10.62 5.2
formnovalidate 5.0[12] 4.0 (2.0) 10 10.62 ?
formtarget 9.0 4.0 (2.0) 10 10.62 5.2
height 1.0 16.0 (16.0) ? 1.0 ?
incremental (Yes) No support No support No support (Yes)
inputmode No support No support No support No support No support
list 20.0 4.0 (2.0) 10 9.6 No support
max 5.0 16.0 (16.0) ? 10.62 ?
maxlength 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
min 5.0 16.0 (16.0) ? 10.62 ?
minlength 40.0 ? ? ? ?
multiple 1.0[13] 3.6 (1.9.2)[14]
(Yes)[15]
10 1.0
10.62[14]
11.01[15]
?
name 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
pattern 5.0 4.0 (2.0) 10 9.6 No support
placeholder 10.0 4.0 (2.0) 10 11.00 5.0
readonly 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 6[16] 1.0 1.0
required 5.0
10[17]
4.0 (2.0) 10 9.6 No support
size 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
spellcheck 10.0 3.6 (1.9.2) 10 11.0 4.0
src 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2 1.0 1.0
step 6.0 16.0 (16.0) 10 10.62 5.0
tabindex 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 6[18] (Yes) ?
webkitdirectory (Yes) 49.0 (49.0) ? (Yes) (Yes)
width 1.0 16.0 (16.0) ? 1.0 ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)
type (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
type=button (Yes) (Yes)[27] (Yes) (Yes) (Yes)
type=checkbox (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
type=color ? 27.0 (27.0) ? (Yes) ?
type=date No support No support No support 10.62 5.0[23]
type=datetime No support No support No support 10.62 (Yes)[23]
type=datetime-local No support No support No support 10.62 (Yes)[23]
type=email ? 4.0 (2.0) ? (Yes) 3.1[19]
type=file ? ?[27] ? ? (Yes)[21]
type=hidden (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
type=image (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
type=month No support No support No support 10.62 (Yes)[23]
type=number 2.3 29.0 (29.0) ? (Yes) 4.0[19]
type=password (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)[22]
type=radio (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
type=range ? No support ? (Yes) 5.0
type=reset (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
type=search ? 4.0 (2.0) ? 10.62 4.0[22]
type=submit (Yes) (Yes)[27] (Yes) (Yes) (Yes)
type=tel 2.3 4.0 (2.0) ? 10.62 3.1[22]
type=text (Yes) (Yes)[27] (Yes) (Yes) (Yes)[22]
type=time No support No support No support 10.62 (Yes)[23]
type=url ? 4.0 (2.0) ? 10.62 3.1[19]
type=week No support No support No support 10.62 (Yes)
accept=[MIME type] ? ? ? ? ?
accept=audio/* ? ? ? ? ?
accept=image/* ? ?[26] ? ? ?
accept=video/* ? ? ? ? ?
accept=[. + ext] ? 37.0 (37.0) ? ? ?
accesskey ? ? ? ? ?
autocomplete ? 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)
autofocus 3.2 4.0 (2.0) ? (Yes) ?
capture 3.0 10.0 (10.0) ? ? 6.0
checked (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
disabled (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)
form ? ? ? ? ?
formaction ? 4.0 (2.0) ? 10.62 5.0
formenctype ? ? ? ? ?
formmethod ? 4.0 (2.0) ? 10.62 5.0
formnovalidate ? 4.0 (2.0) ? 10.62 ?
formtarget ? 4.0 (2.0) ? 10.62 5.0
height ? 16.0 (16.0) ? ? ?
list No support 4.0 (2.0) ? (Yes) ?
max ? 16.0 (16.0)[20] ? 10.62 ?
maxlength (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)
min ? 16.0 (16.0)[20] ? 10.62 ?
minlength ? No support ? 27.0 ?
multiple ? (Yes) ? (Yes) ?
name (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) 1.0
pattern ? 4.0 (2.0) ? (Yes) (Yes)
placeholder 2.3 4.0 (2.0) ? 11.10 4
readonly (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)
required ? (Yes) ? (Yes) ?
size (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)
spellcheck ? 4.0 (2.0) ? 11.0 ?
src ? ? ? ? ?
step ? 16.0 (16.0)[20] ? 10.62 ?
tabindex ? ? ? ? ?
webkitdirectory (Yes) 49.0 (49.0) ? (Yes) (Yes)
width ? 16.0 (16.0) ? ? ?

[1] Això es va implementar en la versió 2 o anterior.

[2] Implementat pel valor indeterminate.

[3] Aquesta funció no està implementada encara . Veure errada 825294.

[4] És reconegut però no hi ha cap interfície d'usuari.

[5] Gecko 2.0 {{geckoRelease ("2.0")}} només envia coordenades X i Y quan es fa clic, ja no és el nom / valor de l'element.

[6] Aquesta funció no està implementada encara . Veure errada 888320.

[7] Localització en Chrome 11.

[8] Opera 11.01 afegeix suport per a un valor predeterminat.

[9] Filtres per a les següents extensions d'arxiu d'àudio : .aac, .aif, .flac, .iff, .m4a, .m4b, .mid, .midi, .mp3, .mpa, .mpc, .oga, .ogg, .ra, .ram, .snd, .wav, .wma.

[10] Filtres per a les següents extensions d'arxiu de video : .avi, .divx, .flv, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogm, .ogv, .ogx, .rm, .rmvb, .smil, .webm, .wmv, .xvid

[11] Filtres per a les següents extensions d'arxiu d'imatge: .jpe, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico, .svg, .svgz, .tif, .tiff, .ai, .drw, .pct, .psp, .xcf, .psd, .raw

[12] En 6.0 només funcionava amb el tipus de document HTML 5, el suport de validació en 7.0 va ser desactivat i tornat a habilitar en 10.0.

[13] Suportat per type="file" i type="email" des de la versió 5.0.

[14] Suportat per type="file".

[15] Suportat per type="email".

[16] Desaparegut per type="checkbox" and type="radio".

[17] Suportat per l'element <select> .

[18] Els elements amb tabindex > 0 no son navegables.

[19] Safari Mobile per iOS s'aplica un estil predeterminat de opacity (en-US): 0.4 a elements <input> de text desactivats.  Altres navegadors més importants actualment no comparteixen aquest estil particular per defecte en

[20] UI podria romandre sense aplicar-se.

[21] La càrrega d'arxius es van trencar a Mobile Safari per iOS 8.0 i 8.0.1. L'error es va corregir en iOS 8.0.2.

[22] Safari Mobile per iOS s'aplica un estil predeterminat de opacity (en-US): 0.4 a elements <input> de text desactivats.  Altres navegadors més importants actualment no comparteixen aquest estil particular per defecte en

[23] En Safari Mobile per iOS, l'establiment de display (en-US): block en un <input> de type="date", type="time", type="datetime", type="datetime-local", o type="month" fa que el text dins de l'etiqueta <input> perdi l'alineació vertical. Veure WebKit errada 139848.

[24] A partir def Chrome v39, un <input> de type="date" amb un estil display (en-US): table-cell; width: 100%; tindrà un min-width imposat per Chrome i no pot arribar a ser més estreta que aquesta amplada mínima. Vegeu Chromium bug #346051.

[25] Firefox, a diferència d'altres navegadors, per defecte, persisteixi l'estat dinàmic desactivat i (si escau) la validació dinàmica d'un <input> a través de càrregues de pàgines. Establir el valor de l'atribut autocomplete a off per desactiva aquesta funció; això funciona fins i tot quan l'atribut autocomplete normalment no s'apliqués als elements <input> en virtut del seu type. Veure errada 654072.

[26] A partir de Gecko 9.0 (Firefox 9.0 / Thunderbird 9.0 / SeaMonkey 2.6), Firefox per Android permet als usuaris capturar imatges utilitzant la seva càmera i pujar-los, sense haver de sortir del navegador. Els desenvolupadors web poden implementar aquesta funció, simplement definint el valor de l'atribut accept a image/* en el seu <input> of type="file" d'entrada.

[27] Firefox per a Android es estableix per omissió background-image (en-US) en totes les entrades de type="file". Això es pot desactivar usant background-image:none;. També s'estableix com a predeterminat border (en-US) en ells.

[28] Abans del Firefox 51, selectionStart i selectionEnd retornaven 0 quan no hi havia cap selecció. Ara bé, aquests retornen correctament el desplaçament del caràcter immediatament després de la posició del cursor d'entrada del text actual; que és on es col·locarà el següent caràcter introduït.

Veure