<link>

L'element HTML <link> especifica les relacions entre el document actual i un recurs extern. Els possibles usos d'aquest element inclouen la definició d'un marc relacional per a la navegació. Aquest element és el més utilitzat per vincular els fulls d'estil.

El rel es pot establir a una gran quantitat de diferents valors. S'enumeren en una pàgina separada.

Categories de contingut Contingut metadata. Si itemprop està present: Contingut dinàmic i phrasing content
Contingut permès Cap, és un empty element (en-US).
Omissió de l'etiqueta Ja que és un element buit, l'etiqueta d'inici ha d'estar present i l'etiqueta final no ha d'estar present
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti elements metadata. Si itemprop està present: qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLLinkElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs global.

charset This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Aquest atribut defineix la codificació de caràcters del recurs vinculat. El valor és una llista d'espai i/o separada per comes dels jocs de caràcters tal com es defineix en el RFC 2045. El valor per defecte és ISO-8859-1.
Nota d'ùs: Aquest atribut és obsolet i no ha de ser utilitzat pels autors. Per aconseguir el seu efecte, utilitzar la capçalera HTTP Content-Type en el recurs vinculat.
crossorigin
Aquest atribut enumerat indica si CORS s'ha d'utilitzar en recuperar la imatge relacionada. Les imatges habilitades per CORS poden ser reutilitzades en l'element <canvas> sense ser contaminades. Els valors permesos són:
"anonymous"
Una sol·licitud d'origen creuat (és a dir, amb Origin: capçalera HTTP) es porta a terme. Però no s'envia credencials (és a dir, no hi ha cap galeta, no hi ha cap certificat X.509 i no s'envia l'autenticació HTTP bàsica). Si el servidor no dóna credencials al lloc d'origen (si no s'estableix Access-Control-Allow-Origin : capçalera HTTP) la imatge serà contaminada i el seu ús restringit.
"use-credentials"
Una sol·licitud d'origen creuat (és a dir, amb Origin: capçalera HTTP) es realitza amb la credencial enviada (és a dir, una galeta, un certificat i es porta a terme l'autenticacióHTTP bàsica). Si el servidor no dóna credencials al lloc d'origen (a través Access-Control-Allow-Credencials: capçalera HTTP), la imatge serà contaminada i el seu ús restringit.
Quan no està present, el recurs es recupera sense una sol·licitud CORS (és a dir, sense necessitat d'enviar l'Origin: capçalera HTTP), impedint la seva contaminació utilitzada en els elements <canvas> . Si no és vàlid, es maneja com si s'usés la paraula clau enumerada anonymous. Consulteu els atributs de configuració de CORS per obtenir informació addicional.
disabled This API has not been standardized.
Aquest atribut s'utilitza per deshabilitar una relació d'enllaços. En conjunció amb scripts, aquest atribut podria ser utilitzat per activar i desactivar diverses relacions de fulles d'estil.

Nota: Si bé no hi ha cap atribut disabled en l'estàndard HTML, hi ha un atribut disabled en l'objecte DOM HTMLLinkElement .

L'ús de disabled com un atribut HTML no és estàndard i només és utilitzat per alguns navegadors (W3 #27677). No ho feu servir. Per aconseguir un efecte similar, utilitzeu una de les següents tècniques:

 • Si l'atribut disabled s'ha afegit directament a l'element de la pàgina, no no inclogueu l'element <link> en el seu lloc;
 • Establir la propietat disabled de l'objecte DOM stylesheet a través de scripts.
href
Aquest atribut especifica el URL del recurs vinculat. Un URL pot ser absoluta o relativa.
hreflang
Aquest atribut indica l'idioma del recurs vinculat. És merament consultiu. Els valors permesos són determinats per BCP47. Utilitzeu aquest atribut només si el atribut href és present.
integrity This is an experimental API that should not be used in production code.
Conté metadades en línia, un hash criptogràfic codificat en base 64 d'un recurs (file) que li diu al navegador que ho ha d'obtenir, per a què un agent d'usuari el pugui utilitzar per verificar que el recurs obtingut ha estat entregat lliure de manipulacións inesperades. Veure Integritat de Sub-recursos.
media
Aquest atribut especifica els mitjans als quals s'aplica el recurs vinculat. El seu valor ha de ser una consulta de mitjans. Aquest atribut és útil principalment quan s'enllaça a fulls d'estil externs en permetre que l'agent d'usuari triï el millor adaptat per al dispositiu en el qual s'executa.
Nota d'ù:
 • En HTML 4, això només pot ser una simple llista separada per espais en blanc de la descripció de mitjans literals, és a dir, els tipus de mitjans i grups, on es defineixen i permeten valors per a aquest atribut, com ara print, screen, aural, braille. HTML5 va estendre això a qualsevol tipus de consultes de mitjans (media queries), que són un superconjunto dels valors permesos d'HTML 4.
 • Els navegadors que no suporten el Consultes de mitjans (Media Queries) CSS3  no reconeixeran necessàriament l'enllaç adequat; No oblidi establir enllaços alternatius, el conjunt restringit de consultes de mitjans definides en HTML 4.
methods This API has not been standardized.
El valor d'aquest atribut proporciona informació sobre les funcions que poden ser realitzades en un objecte. Els valors es donen generalment pel protocol HTTP quan s'utilitza, però podria (per les mateixes raons que l'atribut title) ser útil incloure informació d'assessorament per avançat a l'enllaç. Per exemple, el navegador pot triar un altre tipus de processament d'un enllaç en funció dels mètodes especificats; alguna cosa que sigui consultable podria obtenir una icona diferent, o un enllaç extern podria representar-se amb una indicació d'abandonar el lloc actual. Aquest atribut no és ben comprès ni recolzat, fins i tot per la definició del navegador, Internet Explorer 4. Vegeu els mètodes de la propietat (MSDN).
referrerpolicy This is an experimental API that should not be used in production code.
Una cadena que indica quina referència utilitzar en recuperar el recurs::
 • 'no-referrer'  significa que no s'enviarà la capçalera Referer (en-US).
 • 'no-referrer-when-downgrade' significa que la capçalera Referer (en-US) serà enviada al navegar a un origen sense TLS (HTTPS). Aquest és el comportament per defecte d'un agent d'usuari, Si no s'especifica una altra política.
 • 'origin' significa que la referència serà l'origen de la pàgina, que és més o menys l'esquema, el host i el port.
 • 'origin-when-cross-origin' significa que la navegació a altres orígens estarà limitada a l'esquema, el host i el port, mentre que navegar en el mateix origen inclourà el camí  de la referència. 
 • 'unsafe-url' significa que l'URL de referència inclourà l'origen i la ruta d'accés (però no el fragment, la contrasenya o nom d'usuari). Aquest cas no és segur, ja que pot filtrar-se orígens i trajectòries dels recursos protegits-TLS a orígens insegurs.
rel
Aquest atribut nomena una relació del document vinculat al document actual. L'atribut ha de ser una llista separada per espais dels valors dels tipus d'enllaços. L'ús més comú d'aquest atribut és especificar un enllaç a un full d'estils extern: l'atribut rel s'estableix en fulls d'estil, i l'atribut href s'estableix en l'adreça URL d'un full d'estils extern per donar format a la pàgina. WebTV també és compatible amb l'ús del valor pròxim a rel per carregar prèviament la pàgina següent en una sèrie de documents.
rev This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
El valor d'aquest atribut mostra la relació del document actual en el document vinculat, definit per l'atribut href . Així doncs, l'atribut defineix la relació inversa en comparació amb el valor de l'atribut rel. Els valors dels tipus d'enllaç per a l'atribut són similars als possibles valors per rel.
Nota d'ùs: Aquest atribut és obsolet en HTML5. No ho feu servir. Per aconseguir el seu efecte, utilitzar l'atribut rel  amb els valors dels tipus d'enllaç oposats, per exemple, made ha de ser reemplaçat per author. També aquest atribut no vol dir revisió i no ha de ser utilitzat amb un nombre de versió, que és per desgràcia el cas en nombrosos llocs.
sizes
Aquest atribut defineix la mida de les icones per els mitjans visuals continguts en el recurs. Ha d'estar present només si el rel conté el icon valor de tipus d'enllaç. Pot tenir els següents valors:
 • qualsevol, el que significa que la icona es pot escalar a qualsevol mida, ja que està en un format vectorial, com image/svg+xml.
 • una llista de mides separades amb espais en blanc, cadascun amb el format <width in pixels>x<height in pixels> o <width in pixels>X<height in pixels>. Cadascun d'aquestes mides han d'estar contingudes en el recurs
Nota d'ùs:
 • La majoria de format d'icones només són capaços d'emmagatzemar un sol icona; Per tant, la majoria de les vegades el sizes conté una sola entrada. El format ICO de MS, així com ICNS d'Apple. Sent ICO el més estès, és el que teniu què utilitzar.
 • El Apple's iOS no admet aquest atribut, per tant, Apple's iPhone i iPad utilitzen valors de tipus d'enllaç especials i no estàndard per definir la icona que s'utilitzarà com a element de clip Web o d'inici:  apple-touch-icon and apple-touch-startup-icon.
target This API has not been standardized.
Defineix el nom de marc o finestra que té la relació d'enllaç definida o que mostrarà la representació de qualsevol recurs vinculat.
title
L'atribut title té una semàntica especial en l'element <link>. Quan s'utilitza en un <link rel="stylesheet"> defineix una fulla d'estil preferida o alternativa. Si ho utilitza incorrectament, pot fer que s'ignori la fulla d'estils.
type
Aquest atribut s'utilitza per definir el tipus de contingut vinculat. El valor de l'atribut ha de ser un tipus MIME com ara text/html, text/css, i així successivament. L'ús comú d'aquest atribut és definir el tipus de fulla d'estils vinculada i el valor actual més comú és text/css, el que indica un format de full d'estil en cascada.

Exemples

Inclusió d'un full d'estil

Per incloure un full d'estil en una pàgina, utilitzeu la següent sintaxi:

<link href="style.css" rel="stylesheet">

Proporcionar fulls d'estil alternatius

També podeu especificar fulls d'estil alternatius.

L'usuari pot triar la fulla d'estil que desitja usar seleccionant-la en el menú Veure>Estil de pàgina. Això proporciona un mètode perquè els usuaris puguin veure diverses versions d'una pàgina.

<link href="default.css" rel="stylesheet" title="Default Style">
<link href="fancy.css" rel="alternate stylesheet" title="Fancy">
<link href="basic.css" rel="alternate stylesheet" title="Basic">

Esdeveniments de càrrega de fulls d'estil

Es pot determinar quan un s'ha carregat un full d'estil en observar el disparo d'un esdeveniment load; De la mateixa manera, es pot detectar si s'ha produït un error en processar un full d'estil en observar un esdeveniment error:

<script>
function sheetLoaded() {
 // Do something interesting; the sheet has been loaded
}

function sheetError() {
 alert("An error occurred loading the stylesheet!");
}
</script>

<link rel="stylesheet" href="mystylesheet.css" onload="sheetLoaded()" onerror="sheetError()">

Nota: L'esdeveniment load es desencadena una vegada que el full d'estil i tot el seu contingut importat ha estat carregat i analitzat, i immediatament abans què els estils comencin a ser aplicats en els continguts.

Notes

 • A <link> la etiqueta només pot estar en l'element head; No obstant això, no pot haver múltiples ocurrències de <link>.
 • HTML 3.2 defineix només els atributs href, rel, rev i title per a l'element link.
 • HTML 2 defineix els atributs href, methods, rel, rev, title, i urn per l'element <link>. Els atributs methods i urn posteriorment van ser eliminats de les especificacions.
 • Les especificacions d'HTML i XHTML defineixen controladors d'esdeveniments per a l'element <link>, però no estava clar com anaven a ser utilitzats.
 • Sota XHTML 1.0, els elements buits, com <link> requereixen una barra final: <link />.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Subresource Integrity
The definition of '<script>' in that specification.
Recommendation Afegeix l'atribut integrity.
HTML Living Standard
The definition of '<link>' in that specification.
Living Standard

No hi ha canvis des de l'última presentació

HTML5
The definition of '<link>' in that specification.
Recommendation Afegeix els atributs crossorigin i sizes ; Els valors estesos de mitjans per a qualsevol consulta de mitjans; afegeix nombrosos nous valors per rel.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<link>' in that specification.
Recommendation  
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Alternative stylesheets ? 3.0 (1.9) ? (Yes) ?
disabled atribut This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support
methods atribute This API has not been standardized. No support No support 4.0 No support No support
atribut sizes No support No support errada 441770 No support No support No support
load and error events

19 (Webkit: 535.23)

(WebKit errada 38995)

9.0 (9.0) ? 11.60 ?
atribut crossorigin 25 18.0 (18.0) ? 15 ?
atribut integrity 45.0 ? ? ? No support[1]
atribut referrerpolicy ? 50.0 (50.0) ? ? ?
Característica Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Alternative stylesheets ? ? 4.0 (2.0) ? ? ? ?
disabled atribut This API has not been standardized. No support ? No support ? No support No support ?
methods atribut This API has not been standardized. No support ? No support 4.0 No support No support ?
atribut sizes No support ? No support errada 441770 No support No support No support ?
load and error events ? ? 9.0 (9.0) ? ? ? ?
atribut crossorigin ? ? 18.0 (18.0) ? ? ? ?
atribut integrity No support 45.0 ? ? ? ? 45.0
atribut referrerpolicy ? ? 50.0 (50.0) ? ? ?  

[1] WebKit errada 148363 tracks WebKit implementation of Subresource Integrity (which includes the integrity attribute).

Veure