<meta>

L'element HTML <meta> representa qualsevol informació de metadades que no pot ser representat per un dels altres elements meta-relacionats amb l'HTML (<base>, <link>, <script>, <style> or <title> (en-US)).

Depenent del conjunt d'atributs, el tipus de metadades pot ser un dels següents:

 • Si name està establert, es tracta de metadades a nivell de document, s'aplica a tota la pàgina.
 • Si http-equiv està establert, és una directiva pragma, és a dir, informació normalment proporcionada pel servidor web sobre com s'ha de publicar la pàgina web.
 • Si charset està establert, és una declaració de conjunt de caràcters (charset), és a dir, el conjunt de caràcters utilitzat per a la forma serializada de la pàgina web..
 • Si s'estableix itemprop , són metadades definides per l'usuari, transparent per a l'usuari-agent, ja que la semàntica de les metadades és específica de l'usuari. This is an experimental API that should not be used in production code.
Categories de contingut Contingut metadata. S l'atribut itemprop és present: contingut dinàmic, phrasing content.
Contingut permès Cap, és un empty element (en-US).
Omissió de l'etiqueta Ja que és un element buit, l'etiqueta d'inici ha d'estar present i l'etiqueta final no ha d'estar present
Elements pares permesos <meta charset>, <meta http-equiv>: un element <head>.Si http-equiv no és una declaració de codificació, també pot ser dins d'un element <noscript>, en si dins d'un element <head>.
Interfície DOM HTMLMetaElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

Recordeu que el name global té una semàntica específica en l'element <meta> i que la itemprop no s'ha d'establir quan una dels name, http-equiv o charset ja s'utilitza.

charset
Aquest atribut declara la codificació de caràcters utilitzada de la pàgina. Pot ser reemplaçat de forma local mitjançant l'atribut lang en qualsevol element. Aquest atribut és una cadena literal i ha de ser un dels noms MIME preferits per a una codificació de caràcters definits per la IANA. Tot i que la norma no sol·licita una codificació de caràcters específica, dóna algunes recomanacions:
 • S'anima els autors a utilitzar UTF-8.
 • Els autors no han d'utilitzar codificacions ASCII incompatibles (és a dir, aquelles que no assignen els punts de codi de 8 bits 0x20 a 0x7I als punts de codi Unicode 0x0020 a 0x007I), ja que representen un risc per a la seguretat: els navegadors que no els suporten poden interpretar contingut benigne com a Elements HTML. Aquest és el cas d'almenys els següents conjunts de caràcters: JIS_C6226-1983, JIS_X0212-1990, HZ-GB-2312, JOHAB , la família de normes ISO-2022, i la família EBCDIC.
 • Els autors no han d'utilitzar CESU-8, UTF-7, BOCU-1 i SCSU, també pertanyents a aquesta categoria i no destinats a ser utilitzats a la web. S'han documentat atacs creuats amb algunes d'aquestes codificacions
 • Els autors no han d'utilitzar UTF-32 perquè no tots els algoritmes de codificació HTML5 poden distingir-ho d'UTF-16.
Notes:
 • El conjunt de caràcters declarat ha de coincidir amb el de la pàgina. No hi ha cap raó vàlida per declarar un conjunt de caràcters incorrecte.
 • Aquest element <meta> ha d'estar dins de l'element <head> i dins dels 1024 primers bytes de la pàgina, ja que alguns navegadors només tenen en compte aquests primers bytes abans d'escollir un caràcter fix de la pàgina.
 • Aquest element <meta> és només una part de l'algoritme per determinar el conjunt de caràcters d'una pàgina que s'apliquen els navegadors. La capçalera HTTP Content-Type i qualsevol element BOM tenen prioritat sobre aquest element.
 • És una bona pràctica, i molt recomanable, definir el joc de caràcters que utilitza aquest atribut. Si no hi ha cap joc de caràcters definit per a una pàgina, diverses tècniques de scripts creuats poden ser capaços de perjudicar la pàgina d'usuari, com ara la tècnica de reutilització de scripts creuats en UTF-7. Establir sempre aquesta meta protegirà contra aquests riscos.
 • Aquest element <meta> és un sinònim de la pre-HTML5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=IANAcharset"> on IANAcharset correspon al valor de l'atribut equivalent charset. Aquesta sintaxi es segueix permetent, tot i que obsoleta i ja no es recomana.
content
Aquest atribut proporciona el valor associat a l'atribut http-equiv o name, depenent del context..
http-equiv
Aquest atribut enumerat defineix el pragma que pot alterar comportament els servidors i agents d'usuari . El valor de pragma es defineix utilitzant la content i pot ser un dels següents:
"content-language" This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Aquest pragma defineix l'idioma per defecte de la pàgina.
No utilitzeu aquest pragma, ja que és obsolet. Utilitzeu l'atribut global lang sobre l'element <html> al seu lloc.
"Content-Security-Policy"
Aquest valor permet als administradors de llocs web definir polítiques de contingut per als recursos que es proporcionen. Amb unes poques excepcions, les polítiques impliquen principalment especificar els orígens de servidors i punts finals de script. Això ajuda a protegir els atacs de scripts entre llocs.
"content-type" This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Aquest atribut defineix el tipus MIME del document, amb el temps, seguit del seu joc de caràcters. Segueix la mateixa sintaxi que el camp d'encapçalat d'entitat HTTP content-type però com és l'interior d'un element HTML, la majoria dels valors no són possibles. Per tant, la sintaxi vàlida per al seu contingut literal és la cadena 'text/html' seguit eventualment d'un conjunt de caràcters amb la següent sintaxi:'; charset=IANAcharset' on IANAcharset es el nom MIME preferit per a un conjunt de caràcters definit per la IANA.
Nota d'ùs:
 • No utilitzeu aquest pragma ja què és obsolet. Utilitzar l'atribut charset en l'element <meta> al seu lloc.
 • Com el <meta> no pot ser utilitzat per canviar el tipus d'un document en un document XHTML, o en un document HTML 5 seguint la sintaxi XHTML, mai posar un tipus MIME a un tipus XHTML MIME d'aquesta manera. Seria incorrecte.
 • Només un document HTML pot utilitzar el tipus de contingut, per la qual cosa la majoria d'ells és redundant: per això ha quedat obsolet i reemplaçat per l'atribut charset.
"default-style"
Aquest pragma especifica el full d'estil preferit per a ser usat en la pàgina. L'atribut content ha de contenir el títol d'un element <link> que el seu atribut href enllaçi a un full d'estil CSS, o el títol d'un element <style> que conté un full d'estil CSS.
"refresh"
Aquest pragma especifica:
 • el nombre de segons fins que la pàgina pugui ser recarregada, si l'atribut content conté només un nombre enter positiu;
 • el nombre de segons fins que la pàgina sigui redirigida a un altre, si l'atribut content conté un nombre enter positiu seguit de la cadena ';url=' i una adreça URL vàlida.
"set-cookie" This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Aquest pragma defineix una cookie per a la pàgina. El seu contingut ha de seguir la sintaxi definida en l'especificació de cookie HTTP IETF.
Nota: No utilitzeu aquest pragma ja qués és obsolet. Utilitzeu la capçalera HTTP set-cookie al seu lloc.
name
Aquest atribut defineix el nom de metadades a nivell de document. No s'ha d'establir si un dels atributs itemprop, http-equiv o charset també està establert.
Aquest nom de metadades a nivell de document s'associa amb un valor, contingut per l'atribut content. Els valors possibles per a l'element name són, amb el seu valor associat, emmagatzemat a través de l'atribut content:
 • application-name, defineix el nom de l'aplicació web que s'executa a la pàgina web;
  Note:
  • Els navegadors ho poden usar per identificar l'aplicació. És diferent de l'element <title> (en-US), que en general consisteix en el nom de l'aplicació, però també pot contenir informació específica com el nom del document o un estat;
  • Les pàgines web senzilles no han de definir la meta del nom de l'aplicació.
 • author, defineix, en un format lliure, el nom de l'autor del document;
 • description, conté un resum breu i precís del contingut de la pàgina. Diversos navegadors, entre ells Firefox i Opera, utilitzen aquesta meta com la descripció per defecte de la pàgina quan estan marcats;
 • generator, conté, en un format lliure, l'identificador per al programari que genera la pàgina;
 • keywords, conté, cadenes separades per comes, les paraules rellevants associades amb el contingut de la pàgina;
 • referrer This is an experimental API that should not be used in production code. controlar el contingut de la capçalera HTTP referer HTTP unit a qualsevol sol·licitud enviada des d'aquest document:
  Els valors per a l'atribut content de <meta name="referrer">
  no-referrer No envia una capçalera HTTP Referer.
  origin Enviar l'origin del document.
  no-referrer-when-downgrade Envia l'origin com a referència a una destinació prioritària com a-molt-segur (https->https), però no envia una referència a una destinació menys segura (https->http). Aquest és el comportament per defecte.
  origin-when-crossorigin Envia un URL sencera (despullada de paràmetres) quan es realitza una sol·licitud del mateix origen, però només enviar l'origen del document per a altres casos.
  unsafe-URL Envia un URL sencera (despullada de paràmetres) en realitzar una sol·licitud del mateix origen o d'origen creuat.

  Nota: Alguns navegadors soportan paraules clau per defecte, i mai per referència. Aquests valors estan obsolets.  

  Nota: Inserir dinàmicament <meta name="referrer"> (per document.write o appendChild) crea un no determinisme quan es tracta d'enviar les referéncies o no. Recordeu també que quan es defineixen una sèrie de polítiques en conflicte, s'aplica la política de no-referrer.

L'atribut pot tenir també un valor pres de la llista ampliada definida a la pàgina WHATWG Wiki MetaExtensions. Tot i que cap ha estat formalment acceptada però, alguns noms d'ús comú són algunes de les propostes:

 • creator, defineix, en un format lliure, el nom de l'autor del document. Recordeu que pot ser el nom de la institució. Si hi ha més d'un, s'han d'utilitzar diversos elements <meta>;
 • googlebot, és un sinònim de robots, però només és seguit pel robot de Google, el rastrejador d'indexació de Google;
 • publisher, defineix, en un format lliure, el nom de l'editor del document. Recordeu que pot ser el nom de la institució;
 • robots, defineix el comportament que els rastrejadors de cooperació han de tenir amb la pàgina. És una llista separada per comes dels valors de la següent llista:
  Els valors per content de <meta name="robots">
  Valor Descripció Utilizat per
  index Permet al robot indexar la pàgina Tot
  noindex Evita que el robot indexi la pàgina Tot
  follow Permet que el robot segueixi els enllaços de la pàgina Tot
  nofollow Evita que el robot segueixi els enllaços de la pàgina Tot
  noodp Evita l'ús del Open Directory Project, si escau, com la descripció de la pàgina en la pàgina de resultats del motor de cerca

  Google, Yahoo, Bing

  noarchive Evita que el motor de cerca emmagatzemi en caché el contingut de la pàgina Google, Yahoo
  nosnippet Evita la visualització de qualsevol descripció de la pàgina a la pàgina de resultats del motor de cerca Google
  noimageindex Evita que aquesta pàgina aparegui com la pàgina de referència d'una imatge indexada Google
  nocache Sinònim de noarchive Bing
  Notes:
  • Només robots cooperatius seguiran les regles definides pel nom dels robots. No cal esperar per mantenir les recol·lectores de correu electrònic a ratlla amb això.
  • El robot encara ha d'accedir a la pàgina per tal de llegir el valor meta. Si vol mantenir a ratlla, per exemple, per prevenir el consum d'ample de banda, utilitzeu un fitxer robots.txt en el seu lloc (o en el complement).
  • Si voleu treure la pàgina d'un índex, canviant de meta a noindex funcionarà, però només quan el robot visiti la pàgina de nou. Estigueu segurs de no impedir aquest tipus de visites, a través de l'arxiu robots.txt per exemple. Alguns motors de cerca tenen eines de desenvolupadors, el que permet una eliminació ràpida d'alguna pàgina..
  • Alguns valors possibles són mútuament excloents, com l'ús d'index i noindex, o follow i nofollow, al mateix temps. En aquests casos el comportament del robot no està definit, i pot variar d'un a un altre. Per tant evitar aquests casos.
  • Alguns robots rastrejadors de motors de cerca, com els de Google, Yahoo Search o Bing, admeten els mateixos valors en una directiva HTTP, X-Robot-Tags: això els permet utilitzar aquests pragma en documents no HTML, com imatges.
 • slurp, és un sinònim de robots, però només és seguit per Slurp, el rastrejador d'indexació per Yahoo Search;

Finalment alguns noms són d'ús comú, encara que no en el procés de normalització:

 • viewport, dóna pistes sobre la mida de la mida inicial de viewport (en-US). Aquest pragma és utilitzat només per diversos dispositius mòbils.
  Els valors per content de <meta name="viewport">
  Valor Possibles valors Descripció
  width un nombre enter positiu o el literal device-width defineix l'amplada, en píxels, de la finestra gràfica
  height un nombre enter positiu o el literal device-height defineix l'alçada, en píxels, de la finestra gràfica
  initial-scale un nombre positiu entre 0.0 i 10.0 defineix la relació entre l'amplada del dispositiu (device-width en mode retrat device-height en mode horitzontal) i la mida de la finestra gràfica.
  maximum-scale un nombre positiu entre 0.0 i 10.0 defineix el valor màxim del zoom; que ha de ser major o igual que el minimum-scale o el comportament és indeterminat.
  minimum-scale un nombre positiu entre 0.0 i 10.0

  defineix el valor mínim del zoom; que ha de ser menor o igual que el maximum-scale o el comportament és indeterminat.

  user-scalable un valor booleà (yes o no) Si s'estableix a no, l'usuari no pot ampliar la pàgina web. El valor per defecte és yes.
  Especificació Estat Comentari
  CSS Device Adaptation
  The definition of '<meta name="viewport">' in that specification.
  Working Draft No normativament descriu l'element META de la finestra gràfica
  Notes:
  • Encara que no estandarditzat, aquest atribut és utilitzat per diferents navegadors mòbils com Safari Mobile, Firefox for Mobile o Opera Mobile.
  • Els valors per defecte poden canviar d'un dispositiu, i el navegador, a un altre.
  • Per aprendre sobre aquest pragma a for Mobile, consulta aquest article.
scheme This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Aquest atribut defineix l'esquema en el qual es descriu les metadades. Un esquema és un context que porta a les interpretacions correctes del  valor content, com un format.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet. No hi ha reemplaçament per a ell ja que no hi havia cap ús real per a això. Ometre completament.

Exemples

<!-- In HTML5 -->
<meta charset="utf-8">

<!-- Defining the charset in HTML4 -->
<!-- Note: This is invalid in HTML5 -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<!-- Redirect page after 3 seconds -->
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http://www.mozilla.org/">

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Referrer Policy
The definition of '<meta name="referrer">' in that specification.
Candidate Recommendation Defineix valors i semantiques de <meta name="referrer">.
HTML Living Standard
The definition of '<meta>' in that specification.
Living Standard Afegeis l'atribut itemprop
HTML5
The definition of '<meta>' in that specification.
Recommendation Afegeis l'atribut charset
HTML 4.01 Specification
The definition of '<meta>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
name="referrer" 17 36.0 (36.0) [1] ? ? ?
Constrained to values listed under referrer (as specified in the spec.) 46.0        
Característica Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
name="referrer" ? (Yes) 36.0 (36.0) [1] ? ? ? (Yes)
Constrained to values listed under referrer (as specified in the spec.) No support 46.0 ? ? ? ? 46.0

[1] El valor referrer no es va tenir en compte quan la navegació estava succeint a través d'un menú contextual o botó central fins Firefox 39.

Veure