<tfoot>

L'Element HTML Peu de Taula  (<tfoot>) defineix un conjunt de files que resumeixen les columnes de la taula.

Context d'ùs

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Zero o més elements <tr>.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria. L'etiqueta final es pot ometre si l'element <tfoot> és seguit immediatament per un  <tbody> eventualment definit implicitament,o si no hi ha més contingut en el seu element pare <table>.
Elements pares permesos Un element <table>. L' element <tfoot> ha d'aparèixer després de qualsevol <caption>, <colgroup> o <thead>. Pot ser abans o després de tots els elements <tbody> i <tr>, però no barrejats amb ells.
HTML 4 (en-US) L'element <tfoot> no es pot posar després de qualsevol element <tbody> i <tr>. Aquesta restricció s'ha suavitzat en HTML5.
Normativa del document HTML5, secció 4.9.7 (HTML4.01, secció 11.2.3)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

align This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut enumerat especifica com s'aplicarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la. Els valors possibles són:
 • left, alinea el contingut a l'esquerra de la cel·la
 • center, centra el contingut de la cel·la
 • right, alinea el contingut a la dreta de la cel·la
 • justify, inserta espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en la cel·la
 • char, alinea el contingut textual en un caràcter especial amb una desplaçament mínim definit per els atributs  char i charoff Unimplemented (see errada 2212).

Si aquest atribut no està establert, el valor assumit és left.

Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte que els valors left, center, right or justify utilitzeu la propietat CSS text-align (en-US).
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, podeu utilitzar el valor char com el valor de la propietat text-align (en-US) Unimplemented.
bgcolor This API has not been standardized.
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la columna. És un codi hexadecimal de 6 dígits com es defineix en sRGB, prefixat per un '#'. Podeu utilitzar una de les setze cadenes de color predefinits:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Nota d'ùs:  No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només s'implementa en algunes versions de Microsoft Internet Explorer: l'element <tfoot> se li ha de donar estil amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color (en-US), en els elements pertinents <td> o <th>.
char This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per establir el caràcter per alinear les cel·les d'una columna. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear els números o valors monetaris. Si align no està establert a char, aquest atribut s'ignora
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte que char, en CSS3, podeu utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align (en-US) Unimplemented.
charoff This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters a desplaçar de les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificats per l'atribut char.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard.
valign This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. in HTML 4 (en-US), This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. in HTML5 (en-US)
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada fila de cel·les de la capçalera de la taula. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho en la línia de base (baseline) dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom.
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible;
 • middle, centra el text en la cel·la;
 • i top, posarà el text tant a prop de la part superior de la cel·la com sigui possible.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS  vertical-align (en-US).

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTableSectionElement.

Exemples

Si us plau, veure la pàgina <table> per exemples de <tfoot>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign 1.0 No support[1] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut char/charoff 1.0 No support[2] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut align/valign ? No support[1] ? ? ?
atribut char/charoff ? No support[2] ? ? ?
atribut bgcolor This API has not been standardized. No support No support (Yes) No support No support

[1] Veure errada 915.

[2] Veure errada 2212.

Veure