<thead>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Sumari

L'Element HTML Capçalera de Taula (<thead>) defineix un conjunt de files que defineixen el capçalera de les columnes de la taula.

Context d'ùs

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Zero o més elements <tr>.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria . L'etiqueta final es pot ometre si l'element <thead> és seguit immediatament per un <tbody> o <tfoot>.
Elements pares permesos Un element <table>. L'element <thead> ha d'aparèixer després de qualsevol <caption> o <colgroup> encara que estiguin definits implícitament, però abans de qualsevol <tbody>, <tfoot> i <tr>.
Normativa del document HTML5, secció 4.9.6 (HTML4.01, secció 11.2.3)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

align in HTML 4, in HTML5
Aquest atribut enumerat especifica com s'aplicarà l'alineació horitzontal del contingut de cada cel·la. Els valors possibles són: 
 • left, alinea el contingut a l'esquerra de la cel·la
 • center, centra el contingut de la cel·la
 • right, alinea el contingut a la dreta de la cel·la
 • justify, inserta espais en el contingut textual de manera que el contingut es justifica en la cel·la
 • char, alinea el contingut textual en un caràcter especial amb una desplaçament mínim definit per els atributs char i charoff Unimplemented (see errada 2212).

Si aquest atribut no està establert, el valor assumit és left.

Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (no suportat) en l'últim estàndard.
 • Per aconseguir el mateix efecte que els valors left, center, right or justify utilitzeu la propietat CSS text-align.
 • Per aconseguir el mateix efecte que el valor char, en CSS3, podeu utilitzar el valor char com el valor de la propietat text-align Unimplemented.
bgcolor
Aquest atribut defineix el color de fons de cada cel·la de la columna. És un codi hexadecimal de 6 dígits com es defineix en sRGB, prefixat per un '#'. Podeu utilitzar una de les setze cadenes de color predefinits:
  black = "#000000"   green = "#008000"
  silver = "#C0C0C0"   lime = "#00FF00"
  gray = "#808080"   olive = "#808000"
  white = "#FFFFFF"   yellow = "#FFFF00"
  maroon = "#800000"   navy = "#000080"
  red = "#FF0000"   blue = "#0000FF"
  purple = "#800080"   teal = "#008080"
  fuchsia = "#FF00FF"   aqua = "#00FFFF"
Nota d'ùs:  No utilitzeu aquest atribut, ja que no és estàndard i només s'implementa en algunes versions de Microsoft Internet Explorer: l'element <thead> se li ha de donar estil amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut bgcolor, utilitzeu la propietat CSS background-color, en els elements pertinents <td> o <th>.
char in HTML 4, in HTML5
Aquest atribut s'utilitza per establir el caràcter per alinear les cel·les d'una columna. Els valors típics d'això inclouen un punt (.) en intentar alinear els nombres o valors monetaris. Si align no està establert a char, aquest atribut s'ignora.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard. Per aconseguir el mateix efecte que char, en CSS3, podeu utilitzar el joc de caràcters utilitzant l'atribut char com el valor de la propietat text-align Unimplemented.
charoff in HTML 4, in HTML5
Aquest atribut s'utilitza per indicar el nombre de caràcters a desplaçar de les dades de la columna dels caràcters d'alineació especificats per l'atribut char.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard.
valign in HTML 4, in HTML5
Aquest atribut especifica l'alineació vertical del text dins de cada fila de cel·les de la capçalera de la taula. Els valors possibles per aquest atribut són:
 • baseline, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible, però alineant-ho en la línia de base (baseline) dels caràcters en lloc de la part inferior d'ells. Si els caràcters són tots de la mida, això té el mateix efecte que bottom
 • bottom, posarà el text tan a prop de la part inferior de la cel·la com sigui possible;
 • middle, centra el text en la cel·la;
 • top, posarà el text tant a prop de la part superior de la cel·la com sigui possible.
Nota: No utilitzeu aquest atribut, ja que és obsolet (i no està suportat) en l'últim estàndard: en el seu lloc aplicar la propietat CSS vertical-align.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLTableSectionElement.

Exemples

Veure <table> per exemples de <thead>.

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
theadChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
align
Deprecated
Chrome ? Edge Full support 12Firefox No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 915
IE Full support YesOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 915
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
bgcolor
Deprecated
Chrome ? Edge ? Firefox No support NoIE Full support YesOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
char
Deprecated
Chrome ? Edge Full support 12Firefox No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 2212
IE Full support YesOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 2212
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
charoff
Deprecated
Chrome ? Edge Full support 12Firefox No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 2212
IE Full support YesOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 2212
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
valign
Deprecated
Chrome ? Edge Full support 12Firefox No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 915
IE Full support YesOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 915
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

 

Veure

 • Altres elements HTML relacionats amb taules: <caption>, <col>, <colgroup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <tr>;
 • Propietats CSS i pseudo-classes que poden ser especialment útils per a l'estil de l'element <thead>:
  • la pseudo-classe :nth-child per ajustar l'alineació de les cel·les de la columna;
  • la propietat text-align per alinear el contingut de totes les cel·les en el mateix caràcter, com '.'. <