<var>

Sumari

L'Element HTML variable (<var>) representa una variable en una expressió matemàtica o un context de programació.

Context d'ùs

Contingut permès Contingut textual
Omissió de l'etiqueta Ambdos requereixen etiqueta d'inici i final.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual.
Normativa del  document HTML, El element var"

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Propietats típiques de l'estil per defecte

var {
  font-style: italic;
}

Exemple

<p> A simple equation: <var>x</var> = <var>y</var> + 2 </p>

A simple equation: x = y + 2