contenteditable

L'atribut global contenteditable és un atribut enumerat que indica si l'element ha de ser modificable per l'usuari. Si és així, el navegador modifica el seu widget per permetre l'edició. L'atribut ha de prendre un dels següents valors:

  • true o cadena buida, indica que l'element ha de ser editable;
  • false, indica que l'element no ha de ser editable

Si aquest atribut no està definit, el seu valor per defecte és heretat del seu element pare.

Aquest és un atribut enumerat i no un booleà. Això vol dir que l'ús explícit d'un dels valors true, false o empty string és obligatori i que no està permès una forma abreujada com <label contenteditable> Exemple d'etiqueta </label> . L'ús correcte és <label contenteditable="true"> Exemple d'etiqueta </label> .

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'contenteditable' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'contenteditable' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'contenteditable' in that specification.
Recommendation Instantània de   HTML Living Standard, definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 3.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure