draggable

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

L'atribut global draggable és un atribut enumerat que indica si l'element es pot arrossegar, mitjançant el HTML Drag and Drop API (en-US). Pot tenir els següents valors:

  • true, indica que l'element pot ser arrossegat
  • false, indica que l'element no pot ser arrossegat.

Si aquest atribut no està establert, el valor predeterminat és auto, és a dir, el comportament ha de ser el definit per incompliment per part del navegador.

Aquest atribut és enumerat i no un booleà. Això vol dir que l'ús explícit d'un dels valors true o false és obligatori i que una forma abreujada com <label draggable> Exemple Label</label> no està permès. L'ús correcte és <label draggable="true"> Exemple Label</label>.

Per defecte, només seleccions de textes, imatges i enllaços es poden arrossegar. Per a tots els altres elements, l'esdeveniment ondragstart (en-US) ha d'establir-se perquè funcioni el mecanisme d'arrossegar i deixar anar, com es mostra en aquest exemple complet.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'draggable' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'draggable' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure