Array.prototype.some()

El mètode some() comprova si un algun element de l'array passa el test implementat per la funció proporcionada com a argument.

Sintaxi

arr.some(callback[, thisArg])

Paràmetres

callback
Funció utilitzada com a test per a cada element, rep tres arguments:
valorActual
L'element de l'array que està sent avaluat.
posició
La posició que l'element passat al primer paràmetre ocupa dins l'array.
array
L'array des del que s'ha cridat el mètode some().
thisArg
Opcional. Valor que valdrà la variable this quan s'estigui executant la funció callback.

Valor retornat

Aquesta funció retorna true si la funció callback retorna true per a almenys un element de l'array; en qualsevol altre cas retorna false.

Descripció

some() executa la funció callback un cop per a cada element present a l'array fins que troba un per al qual callback retorna true. Si es troba aquest element, some() retorna true immediatament. En cas contrari some() retornarà false. Només s'invocarà la funció callback en les posicions de l'array que tinguin un valor assignat, és a dir, mai es cridarà per a posicions que han estat esborrades o el valor de les quals no ha estat mai assignat.

S'invoca callback amb tres arguments: el valor de l'element, la posició de l'element dins l'array, i l'objecte array que es recorrerà.

Si es proporciona el paràmetre thisArg al mètode some(), aquest es passarà a callback quan s'invoqui, i serà el valor que mostrarà la variable this. En cas contrari, s'utilitzarà el valor undefined com a valor per a this. El valor de this observable en última instància per callback es determinarà d'acord a les regles per a determinar el valor de this observat per una funció.

some() no mutarà l'array quan sigui cridada.

El rang d'elements processat per some() és determinat abans de la primera invocació de callback. Els elements que s'afegeixin a l'array després de la crida a some() no seran visitats per callback. Si el valor d'un element encara no visitat canvia, el valor que es passarà a callback serà el valor que tingui aquest element a l'hora de visitar-lo; els elements que s'esborrin no es visitaran.

Exemples

Comprovar el valor dels elements d'un array

L'exemple següent comprova si el valor d'algun element de l'array es major que 10.

function isBiggerThan10(element, posicio, array) {
 return element > 10;
}
[2, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // false
[12, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // true

Comprovar els elements d'un array utilitzant funcions fletxa

Les funcions fletxa ofereixen una sintaxi reduïda per a realitzar el mateix test.

[2, 5, 8, 1, 4].some(elem => elem > 10); // false
[12, 5, 8, 1, 4].some(elem => elem > 10); // true

Comprovar si existeix un valor en un array

L'exemple següent retorna cert si existeix un elmeent donat dins un array

var fruits = ['poma', 'platan', 'mango', 'guava'];

function checkAvailability(arr, val) {
  return arr.some(function(arrVal) {
    return val === arrVal;
  });
}

checkAvailability(fruits, 'kela'); //false
checkAvailability(fruits, 'platan'); //true

Comprovar si existeix un valor amb funcions fletxa

var fruits = ['poma', 'platan', 'mango', 'guava'];

function checkAvailability(arr, val) {
  return arr.some(arrVal => val === arrVal);
}

checkAvailability(fruits, 'kela'); //false
checkAvailability(fruits, 'platan'); //true

Polyfill

some() va ser afegida  al standard ECMA-262 en la cinquena edició; és per això que pot no estar disponible en certes implementacions del standard. Es pot proporcionar la seva funcionalitat inserint l'script següent a l'inici dels vostres scripts, permetent l'ús de some() en implementacions que no la suporten de forma nativa. Aquest algoritme és exactament l'especificat a l'ECMA-262, cinquena edició, assumint que Object i TypeError tenen els valors originals i que fun.call es correspon amb el valor original de Function.prototype.call().

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.17
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.17
if (!Array.prototype.some) {
 Array.prototype.some = function(fun/*, thisArg*/) {
  'use strict';

  if (this == null) {
   throw new TypeError('Array.prototype.some called on null or undefined');
  }

  if (typeof fun !== 'function') {
   throw new TypeError();
  }

  var t = Object(this);
  var len = t.length >>> 0;

  var thisArg = arguments.length >= 2 ? arguments[1] : void 0;
  for (var i = 0; i < len; i++) {
   if (i in t && fun.call(thisArg, t[i], i, t)) {
    return true;
   }
  }

  return false;
 };
}

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.5 (1.8) 9 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.8) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també