Boolean

Resum

L'objecte Boolean és un objecte que embolcalla valors booleans.

Constructor

new Boolean([valors])

Paràmetres

valors
Opcional. El valor inicial de l'objecte Boolean.

Descripció

El valor passat com a primer paràmetre es converteix a un valor booleà, en cas necesari. Si és omés o si és 0, -0, null, false, NaN, undefined, o la cadena de caràcters buida (""), l'objecte tindrà el valor inicial false. Tots els altres valors, incloent qualsevol objecte o la cadena de caràcters "false", crea un objecte amb el valor inicial de true.

No confoneu els valors Boolean primitius true i false amb els valors true i false de l'objecte Boolean.

Qualsevol objecte el valor del qual no sigui undefined o null, incloent un objecte de tipus Boolean el valor del qual sigui false, evalua a true quan es passa a una sentència condicional. Per exemple, la condició en la següent sentència if evalua a true:

x = new Boolean(false);
if (x) {
 // aquest codi s'executarà
}

Aquest comportament no s'aplica a les primitives de tipus booleà. Per exemple, la condició en la següent sentència if evalua a false:

x = false;
if (x) {
 // aquest codi no s'executarà
}

No creeu una instància de Boolean per a convertir un valor no booleà a un valor booleà. En comptes d'això utilitzeu Boolean com una funció per a realitzar aquesta tasca:

x = Boolean(expression);   // utilitzar preferentment
x = new Boolean(expression); // no ho utilitzeu

Si s'especifica qualsevol objecte, inclòs un objecte Boolean el valor del qual sigui false, com a valor inicial per a un objecte Boolean, el nou objecte Boolean tindrà un valor de true.

myFalse = new Boolean(false);  // valor inicial false
g = new Boolean(myFalse);    // valor inicial true
myString = new String('Hello'); // objecte de tipus String
s = new Boolean(myString);   // valor inicial true

No utilitzeu un objecte Boolean quan podríeu utilitzar un valor primitiu booleà.

Propietats

Boolean.length
La propietat Length retorna el valor de 1.
Boolean.prototype (en-US)
Representa el prototip pel constructor Boolean.

Properties inherited from Function:

Mètodes

L'objecte Boolean no té mètodes propis. Hereta, però, alguns mètodes a través de la cadena de prototipus:

Instàncies de Boolean

Totes les instàncies de Boolean hereten de Boolean.prototype (en-US). Com tots els constructors, el prototipus de l'objecte dicta les propietats i mètodes que heretaran les instàncies.

Propietats

{{page('/ca/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean/prototype', 'Properties')}}

Mètodes

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean/prototype', 'Methods')}}

Exemples

Exemple: Crear objectes Boolean amb un valor inicial de false

var bNoParam = new Boolean();
var bZero = new Boolean(0);
var bNull = new Boolean(null);
var bEmptyString = new Boolean('');
var bfalse = new Boolean(false);

Exemple: Crear objectes Boolean amb un valor inicial de true

var btrue = new Boolean(true);
var btrueString = new Boolean('true');
var bfalseString = new Boolean('false');
var bSuLin = new Boolean('Su Lin');
var bArrayProto = new Boolean([]);
var bObjProto = new Boolean({});

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 6.0 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també