Function.name

La propietat function.name retorna el nom de la funció.

Property attributes of Function.name
Writable no
Enumerable no
Configurable yes
Vegeu que en les implementacions no est√†ndards anteriors a ES2015 l'atribut configurable tamb√© era false.

Descripció

La propietat name retorna el nom de la funció, o una cadena buida per les funcions anònimes.

function fesAlgo() {}

console.log(desAlgo.name); // escriu "fesAlgo"

Les funcions creades amb la sintaxis new Function(...) o sols Function(...)tenen la seva propietat name en una cadena buida. En els exemples seg√ľents es creen funcions an√≤nimes , de forma que name retorna una cadena buida:

var f = function() {};
var object = {
  someMethod: function() {}
};

console.log(f.name == ''); // true
console.log(object.someMethod.name == ''); // també true

Es pot definir una funció amb un nom en un function expression:

var object = {
  someMethod: function object_someMethod() {}
};
console.log(object.someMethod.name); // logs "object_someMethod"

try { object_someMethod } catch(e) { console.log(e); }
// ReferenceError: object_someMethod no està definit

No es pot canviar el nom de la funció, aquesta propietat és només llegible:

var object = {
  // anònima
  someMethod: function() {}
};

object.someMethod.name = 'someMethod';
console.log(object.someMethod.name); // cadena buida, someMethod és anònima.

Per canviar-ho, es pot utilitzar Object.defineProperty().

Exemples

Es pot utilitzar obj.constructor.name per comprovar la "classe" d'un objecte:

function a() {}

var b = new a();

console.log(b.constructor.name); // escriu "a"

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'name' in that specification.
Standard Definició inicial.

Comptabilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b√†sic 33 (Yes) No support (Yes) (Yes)
Configurable: true 43 38 (38) ? ? ?
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b√†sic (Yes) (Yes) (Yes) No support (Yes) (Yes)
Configurable: true ? ? 38.0 (38) ? ? ?