Set.prototype.has()

El mètode has() retorna un booleà que indica si l'element amb el valor especificat existeix o no dins l'objecte Set.

Sintaxi

mySet.has(valor);

Paràmetres

valor
Obligatori. El valor a comprovar si pertany o no a l'objecte Set.

Valor retornat

Booleà
Retorna true si existex un element amb el valor especificat dins l'objecte Set; en cas contrari retorna false.

Exemples

Utilitzar el mètode has

var mySet = new Set();
mySet.add("foo");

mySet.has("foo");  // retorna true
mySet.has("bar");  // retorna false

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.has' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 13.0 (13.0) No support No support 8

Vegeu també