String

Resum

L'objecte global String és un constructor per a strings, també conegudes com a cadenes de caràcters.

Sintaxi

Els literals de tipus Stringpoden tenir les següents formes:

'string text'
"string text"
"中文 español English हिन्दी العربية português বাংলা русский 日本語 ਪੰਜਾਬੀ 한국어 தமிழ்"

A més dels caràcters imprimibles normals, es poden codificar caràcters especials mitjançant la notació d'escapament:

Codi Sortida
\0 el caràcter NUL
\' cometa simple
\" cometa doble
\\ barra invertida
\n línia nova
\r retorn de carro
\v barra vertical
\t tabulador
\b esborrar
\f form feed
\uXXXX caràcter amb codificació unicode
\xXX caràcter amb codificació Latin-1

O bé utilitzant l'objecte global String de forma directa:

String(quelcom)
new String(quelcom)

Paràmetres

quelcom
Qualsevol cosa que serà convertida a string.

Descripció

Les Strings són útils per a emmagatzemar dades que poden ser representades en forma de texte. Algunes de les operacions més emprades en strings són per a obtindre la seva llargada length, per a concatenar-les mitjançant els operadors de strings + i +=, per a comprovar l'existència o localització de substrings amb el mètode indexOf(), o bé per a extreure substrings amb el mètode substring() (en-US).

Accés als caràcters

Hi ha dues formes d'accedir a un caràcter individual emmagatzemat dins un string. El primer és el mètode charAt():

return 'cat'.charAt(1); // retorna "a"

L'altra forma (introduida a ECMAScript 5) és fer anar l'string com si fós un objecte de tipus array, on els caràcters individuals es corresponen a un índex numèric:

return 'cat'[1]; // retorna "a"

Utilitzar la notació de claus per a esborrar o bé assignar un valor a un caràcter no funcionarà. Les propietats involucrades no són de tipus no-escriptura i no són configurables. (Vegeu Object.defineProperty() (en-US) per a més informació).

Comparar strings

Els desenvolupadors de C disposen de la funció strcmp() per a comparar strings. A JavaScript senzillament es poden utilitzar els operadors major-que i menor-que (en-US)

var a = 'a';
var b = 'b';
if (a < b) { // true
 print(a + ' és menor que ' + b);
} else if (a > b) {
 print(a + ' és major que ' + b);
} else {
 print(a + ' i ' + b + ' són iguals.');
}

Es pot obtindre un resultat similar mitjançant el mètode localeCompare() (en-US), heredat per les instàncies de String.

Distinció entre les primitives string i els objectes String

Cal recalcar que JavaScript distingeix entre objectes de tipus String i valors primitius de tipus string (El mateix succeeix amb Boolean i Numbers

Els literals de tipus string (englobats en cometes simples o dobles) així com strings retornats per crides a l'objecte String en un contexte no constructor (és a dir, sense utilitzar la paraula clau new (en-US)) són strings primitives. JavaScript automàticament converteix primitives a objectes String, de forma que és posible utilitzar mètodes de l'objecte String en strings primitives. En els contextes on s'ha d'invocar un mètode en una primitiva string o es demana la una propietat, JavaScript automàticament embolcallarà la primitiva string amb un objecte String i cridarà el mètode o la propietat corresponent.

var s_prim = 'foo';
var s_obj = new String(s_prim);

console.log(typeof s_prim); // Escriu "string"
console.log(typeof s_obj); // Escriu "object"

Les primitives string i els objectes String també donen resultats diferents a l'utilitzar eval() (en-US). Les primitives passades a eval són considerades codi font; els objectes String es tracten com qualsevol altre objecte, és a dir, retornan l'objecte. Per exemple:

var s1 = '2 + 2';       // crea una primitiva string
var s2 = new String('2 + 2'); // crea un objecte String
console.log(eval(s1));    // escriu el nombre 4
console.log(eval(s2));    // escriu la string "2 + 2"

És per aquestes raons que el codi pot produïr errors quan trobi objectes String però s'esperès una primitiva string, tot i que de forma general els autors no s'han de preocupar per la distinció.

Un objecte String sempre es pot convertir en la seva representació primitiva mitjançant el mètode valueOf() (en-US).

console.log(eval(s2.valueOf())); // escriu el nombre 4
Nota: Per a una altra posible enfocament quant a string a JavaScript llegiu l'article sobre StringView — una representació de strings basada en arrays de tipatge explícit similar a C.

Propietats

String.prototype (en-US)
Permet afegir propietats a un objecte String.
Properties inherited from Function:

Mètodes

String.fromCharCode()
Retorna un string creat a partir de la seqüència de valors Unicode proporcionada.
String.fromCodePoint() (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna un string creat a partir de la seqüència de code points proporcionada.
String.raw() (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna un string creat a partir de l'string proporcionat sense tindre en compte la codificació.

Mètodes genèrics de String

Els mètodes de les instàncies de String també estan disponibles a Firefox a partir del JavaScript 1.6 (tot i que no formen part de l'standard ECMAScript) a l'objecte String, així es poden aplicar els mètodes de String a qualsevol objecte:

var num = 15;
console.log(String.replace(num, /5/, '2'));

Generics també estàn disponibles als mètodes de Array.

A continuació es mostra un shim per a donar suport als navegadors que no ho suporten:

/*globals define*/
// Assumes all supplied String instance methods already present
// (one may use shims for these if not available)
(function() {
 'use strict';

 var i,
  // We could also build the array of methods with the following, but the
  //  getOwnPropertyNames() method is non-shimable:
  // Object.getOwnPropertyNames(String).filter(function(methodName) {
  //  return typeof String[methodName] === 'function';
  // });
  methods = [
   'quote', 'substring', 'toLowerCase', 'toUpperCase', 'charAt',
   'charCodeAt', 'indexOf', 'lastIndexOf', 'startsWith', 'endsWith',
   'trim', 'trimLeft', 'trimRight', 'toLocaleLowerCase',
   'toLocaleUpperCase', 'localeCompare', 'match', 'search',
   'replace', 'split', 'substr', 'concat', 'slice'
  ],
  methodCount = methods.length,
  assignStringGeneric = function(methodName) {
   var method = String.prototype[methodName];
   String[methodName] = function(arg1) {
    return method.apply(arg1, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
   };
  };

 for (i = 0; i < methodCount; i++) {
  assignStringGeneric(methods[i]);
 }
}());

Instàncies de String

Propietats

{{page('/ca/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/prototype', 'Properties')}}

Mètodes

Mètodes no relacionats amb HTML

{{page('/ca/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/prototype', 'Methods_unrelated_to_HTML')}}

Mètodes d'embolcall de HTML

{{page('/ca/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/prototype', 'HTML_wrapper_methods')}}

Exemples

Exemple: Conversió de strings

És posible utilitzar String com a una alternativa "més segura" de toString(), ja que tot i que normalment també crida el mètode toString() subjacent, també funciona per a null i undefined. Per exemple:

var outputStrings = [];
for (var i = 0, n = inputValues.length; i < n; ++i) {
 outputStrings.push(String(inputValues[i]));
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
ECMAScript 1a Edició Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 0.2 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també