String.prototype.anchor()

El mètode anchor() un element àncora HTML <a> que s'utilitza com a HTML un objectiu hypertext.

Sintaxi

str.anchor(nom)

Paràmetres

nom
Una cadena que representa l'atribut name attribute of the a tag to be created.

Descripció

Utilitzar el mètode anchor() per crear i mostrar una àncora en un document mitjançant programació.

En la sintaxi, la cadena de text representa el text literal que es vol mostrar a l'usuari. La cadena paràmetre name representa l'atribut name de l'element <a>.

Les àncores creades amb el mètode anchor() es tornen elements de l'array document.anchors (en-US).

Exemples

Utilitzar anchor()

var myString = 'Taula de continguts';

document.body.innerHTML = myString.anchor('contents_anchor');

Mostrarà el següent HTML:

<a name="contents_anchor">Taula de continguts</a>

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.anchor' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per característiques addiccionals d'ECMAScript per a navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) [1] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome pdr Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Des de la versió Gecko 17, les " (cometes) són substituides pel caràcter de referència HTML &quot; en cadenes subministrades pel paràmetre name.

Vegeu també