String.prototype.anchor()

El mètode anchor() un element àncora HTML <a> que s'utilitza com a HTML un objectiu hypertext.

Sintaxi

str.anchor(nom)

Paràmetres

nom
Una cadena que representa l'atribut name attribute of the a tag to be created.

Descripció

Utilitzar el mètode anchor() per crear i mostrar una àncora en un document mitjançant programació.

En la sintaxi, la cadena de text representa el text literal que es vol mostrar a l'usuari. La cadena paràmetre name representa l'atribut name de l'element <a>.

Les àncores creades amb el mètode anchor() es tornen elements de l'array document.anchors.

Exemples

Utilitzar anchor()

var myString = 'Taula de continguts';

document.body.innerHTML = myString.anchor('contents_anchor');

Mostrarà el següent HTML:

<a name="contents_anchor">Taula de continguts</a>

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.anchor' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per característiques addiccionals d'ECMAScript per a navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) [1] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome pdr Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Des de la versió Gecko 17, les " (cometes) són substituides pel caràcter de referència HTML &quot; en cadenes subministrades pel paràmetre name.

Vegeu també