String.fromCharCode()

El mètode estàtic String.fromCharCode() retorna un string creat a partir de la seqüència de valors Unicode especificada.

Sintaxi

String.fromCharCode(num1[, ...[, numN]])

Paràmetres

num1, ..., numN
Una seqüència de nombres que són valors Unicode.

Descripció

Aquest mètode retorna un string i no un objecte de tipus String.

Com que fromCharCode() és un mètode estàtic de String, sempre s'utilitza com String.fromCharCode() en comptes de com un mètode d'un objecte String creat.

Exemples

Utilitzar fromCharCode()

L'exemple següent retorna el string "ABC".

String.fromCharCode(65, 66, 67);  // "ABC"

Fer que funcioni amb valors més grans

Tot i que la majoria dels valors Unicode es poden representar amb un nombre de 16 bits (tal i com s'esperava mentre s'estava estandaritzant el JavaScript) i es pot emprar fromCharCode() per a retornar un sol caràcter per als valors més comuns (com ara valors UCS-2, que són un subconjunt de l'UTF-16 amb els caràcters més comuns), per a poder manegar TOTS els valors legals Unicode (els quals requereixen fins a 21 bits),  l'ús de només fromCharCode() no és adequat ja que els caràcters de valor més alt utilitzen dos nombres "substituts" (de menor valor) per a formar un sol caràcter. Es pot emprar String.fromCodePoint() (en-US) (que forma part de l'esborrant de l'ECMAScript 6) per a retornar el parell de nombres citat i, d'aquesta forma, representar de manera adequada aquests caràcters de valor més alt.

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'StringfromCharCode' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.fromCharCode' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també