undefined

Resum

El valor de la propietat global undefined representa el valor undefined. És un dels tipus primitius de JavaScript.

Property attributes of undefined
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Sintaxi

undefined

Descripció

undefined és una propietat de l'objecte global, és a dir, és una variable dins l'àmbit global.

Als navegadors moderns (JavaScript 1.8.5 / Firefox 4+), undefined és una propietat no configurable i que no pot ser escrita, tal com denota la especificació ECMAScript 5. Encara que no sigui el cas, és convenient evitar sobreescriure el seu valor.

Una variable a la que no s'ha assignat cap valor  és de tipus undefined. Un mètode o sentència retornarà undefined si la variable que s'evalua no te assignat cap valor. Una funció retornarà undefined si no es retorna un valor explícitament.

Degut a que undefined no és una paraula reservada (en-US) es pot emprar com a identificador (en-US) (nom de variable) a qualsvol àmbit que no sigui el global.

// mostra "foo string"
(function(){ var undefined = 'foo'; console.log(undefined, typeof undefined); })();

// mostra "foo string"
(function(undefined){ console.log(undefined, typeof undefined); })('foo');

Exemples

Igualtat estricta i undefined

Es pot emprar undefined en combinació amb els operadors de igualtat i no-igualtat per determinar si una variable té assignat un valor.

var x;
if (x === undefined) {
   // sentències que s'executaran
}
else {
   // sentències que no s'executaran
}
Nota: En aquest cas s'ha de fer servir l'operador d'igualtat estricta (===) en comptes de l'operador standard d'igualtat (==) ja que x == undefined també comprova si x és null, mentre que l'operador d'igualtat estricta no ho fa. null no és equivalent a undefined. Per més detalls vegeu comparació d'operadors (en-US).

L'operador Typeof i undefined

De forma alternativa, es pot emprar typeof:

var x;
if (typeof x === 'undefined') {
   // sentències que s'executaran
}

Una raó per utilitzar typeof és que no provoca un error si la variable no ha estat definida prèviament.

// x no ha estat prèviament definida
if (typeof x === 'undefined') { // s'evalua a true sense errors
   // sentències que s'executaran
}

if(x === undefined){ // llença ReferenceError

}

De totes formes és recomanable evitar l'ús d'aquest tipus de tècniques. JavaScript és un llenguatge amb àmbits estàtics, de manera que per saber si una variable ha estat definida prèviament n'hi ha prou amb comprovar si ha estat definida dins l'àmbit immediat. L'única excepció és l'àmbit global. Aquest, però, està vinculat a l'objecte global, per la qual cosa comprovar si una variable existeix dins l'àmbit global és equivalent a comprovar l'existència d'una propietat dins l'objecte global (emprant l'operador in (en-US), per exemple).

L'operador Void i undefined

L'operador void és una altra alternativa.

var x;
if (x === void 0) {
   // sentències que s'executaran
}

// y no ha estat definida prèviament
if (y === void 0) {
   // llença ReferenceError (en oposició a `typeof`)
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition. Standard Definició inicial. Impementat a JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'undefined' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'undefined' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)