Statements and declarations

Les aplicacions de JavaScript consisteixen en sentències amb una sintaxi adequada. Una sola sentència pot ocupar múltiples línies. Múltiples sentències poden donar-se en una sola línia si cada sentència és separada per un punt i coma. Això no és una paraula clau sino un grup de paraules claus.

Sentències i declaracions per categoria

Per a un llistat alfabetic vegeu el menú de l'esquerra.

Control de fluxe

Block
Una sentència bloc s'utilitza per a agrupar zero o més sentències. El bloc és delimitat per un parell de claus {}.
break
Acaba la sentència bucle, switch o label actual i transfereix el control del programa a la sentència que segueix la sentència que tot just s'ha acabat.
continue
Acaba l'execució de les sentències de la iteració del bucle actual o bé del bucle especificat, i continua l'execució del bucle amb la següent iteració.
Empty
Una sentència buida s'utilitza per a proporcionar una sentència que no fa res quan JavaScript espera una sentència però no se'n necesita executar cap.
if...else
Executa una sentència si la condició especificada és certa. Si la condició és falsa una altra sentència pot ser executada.
switch
Evalua una expressió, compara el resultat de l'evaluació amb una clàusula de tipus case i executa la sentència pertanyent a la clàusula case que és igual a l'evaluació de l'expressió.
throw
Llença una excepció definida per l'usuari.
try...catch
Executa un bloc de sentències i, en cas que alguna sentència del bloc llenci una excepció, executa una sentència alternativa.

Declaracions

var
Declara una variable, opcionalment li assigna un valor.
This is an experimental API that should not be used in production code. let
Declara un bloc de variables d'àmbit local, opcionalment li assigna un valor.
This is an experimental API that should not be used in production code. const
Declara una constant de només lectura.

Funcions

function
Declara una funció amb els paràmetres especificats.
This is an experimental API that should not be used in production code. function*
Funcions generadores que permeten escriure iteradors de forma més senzilla.
return
Especifica el valor que retornarà una funció.

Iteracions

do...while
Crea un bucle que executa una sentència especificada fins que la condició de test s'evalua a fals. La condició s'evalua després d'executar la sentència, resultant en que la sentència especificada s'executa al menys un cop.
for
Crea un bucle que sonsisteix en tres expressions opcionals embolcallades per parèntesi i separades per punts i coma, seguides d'una sentència que s'executarà en el bucle.
This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. This API has not been standardized. for each...in
Itera sobre tots els valors de les propietats d'un objecte, assignant a una variable determinada el seu valor. Per a cada propietat distinta s'executa una sentència.
for...in
Itera sobre les propietats enumerables d'un objecte en un ordre arbitrari. Per a cada propietat distinta s'executa una sentència.
This is an experimental API that should not be used in production code. for...of
Itera sobre objectes iterables (incloent arrays, objectes similar a arrays, iteradors i generadors), executant una sentència per al valor de cada propietat distinta.
while
Crea un bucle que executa la sentència donada mentre una condició sigui certa. La condició s'evalua abans d'executar la sentència.

Altres

debugger
Invoca qualsevol funcionalitat de depuració que estigui disponible. Si no hi ha cap funcionalitat de depuració disponible aquesta sentència no te cap efecte.
This is an experimental API that should not be used in production code. export
Utilitzada per a exportar funcions per a que aquestes estiguin disponibles per a imports a mòduls externs, en altres scripts.
This is an experimental API that should not be used in production code. import
Utilitzada per a importar funcions exportades d'un mòdul extern, un altre script.
label
Asigna un identificador a una sentència. Aquest identificador pot ser emprat en sentències break o continue.
This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. with
Extèn la cadena d'àmbit per a una sentència.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
ECMAScript 1a Edició Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Statements' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Llenguatge ECMAScript: Sentències i declaracions' in that specification.
Standard Nou: function*, let, for...of, yield

Vegeu també