debugger

La sentència debugger invoca qualsevol funcionalitat de depuració disponible, com l'establiment d'un breakpoint (punt de ruptura). Si no hi ha cap funcionalitat de depuració disponible, aquesta sentència queda sense efecte.

Sintaxi

debugger;

Exemples

L'exemple següent mostra un codi on s'ha insertat una sentència de depuració, de forma que es crida un debugger (si existeix) quan es crida la funció.

function potentiallyBuggyCode() {
    debugger;
    // codi potencialment erroni a examinar, executar pas a pas, etc.
}

Quan es crida el debugger, s'atura l'execució a la sentència del debugger. Es com un breakpoint en la font de l'script.

Paused at a debugger statement.

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també