do...while

La sentència do...while crea un bucle que executa una sentència especificada fins que la condició avalui a fals. La condició s'avalua després de la sentència, donant lloc a l'execució de la sentència especificada almenys un cop.

Sintaxi

do
   sentència
while (condició);
sentència
Una sentència que s'executa almenys un cop i que es torna a executar cada cop que la condició avalui a certa. Per executar múltiples sentències dins d'un bucle, utilitzeu una sentència block ({ ... }) per agrupar aquestes sentències.
condició
Una expressió que s'avalua després de cada volta del bucle. si condició avalua a certa, la sentència es torna a executar. Quan la condició avalua a falç, control passa a la següent sentència que segueix el do...while.

Exemples

Utilitzar el do...while

En l'exemple següent, el bucle do...while itera almenys un cop i torna a iterar fins que i deixa de ser més petit que 5.

var i = 0;
do {
   i += 1;
   console.log(i);
} while (i < 5);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.2
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Standard Trailing ; ara és opcional.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 6 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també