export

La sentència export s'utilitza per exportar funcions, objectes o valors primitius d'un fitxer donat (o mòdul) per a que els puguin fer servir altres programes amb la sentència import (en-US).

Els mòduls exportats estan sempre strict mode (en-US)  tan si es declaren així com si no. La sentència export no es pot fer servir en mòduls incrustats (embedded).

Sintaxi

export nom1, nom2, ..., nomN;
export default nom1 
nomN
Propietat, funció, o objecte que s'ha d'exportar (de manera que es pot importar a través de import en un altre script).

Descripció

Hi ha dos tipus diferents d'export:

 • Exportacions nominals (una o més per mòdul):
  export myFunction; // exporta una funció declarada anteriorment
  export const foo = Math.sqrt(2); // exporta una constant
  export let name1, name2,, nameN;
  export let name1 =, name2 =,, nameN;
  export function functionName(){...}
  export class ClassName {...}
 • Exportacions per defecte (una per mòdul):
  export default expression;
  export default function (…) { … } // també class, function*
  export default function name1(…) { … } // també class, function*
  export { name1 as default, … };

Les exportacions amb nom són útils per exportar diversos valors. Durant la importació, un serà capaç d'utilitzar el mateix nom per referir-se al valor corresponent.

Sobre la exportació per defecte, només pot haver-n'hi una per mòdul. Una exportació per defecte pot ser una funció, una classe un objecte o qualsevol altra cosa. Aquest valor es considerarà el principal valor exportat, ja que serà el més fàcil d'importar.

Exemples

Usant les exportacions nominals

En el mòdul podem fer servir el codi següent:

// "modul.js"
export function cub(x) {
 return x * x * x;
}
const foo = Math.PI + Math.SQRT2;
export foo;

Així, en un altre mòdul podem tenir:

import { cub, foo } from 'modul.js';
console.log(cub(3)); // 9
console.log(foo);  // 4.555806215962888

Usant l'exportació per defecte

Si volem exportar un únic valor o tenir un valor per defecte per al nostre mòdul podem fer::

// "modul.js"
var function cub(x) {
 return x * x * x;
}
export default cub;

Així, en un altre mòdul podem importar directament:

import laFuncio from 'modul';
console.log(laFuncio(3)); // 9

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Imports' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support No support No support No support No support
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support No support

Vegeu també