return

Resum

La sentència return finalitza l'execució de la funció i especifica un valor que retornarà a la funció que l'ha cridat.

Sintaxi

return [[expressió]]; 
expressió
L'expressió que retorna. En cas d'ometre-s, es retorna undefined.

Descripció

Quan una sentència return és cridada dins una funció, l'execució d'aquesta funció s'atura. En cas d'especificar-se, un valor donat és retornat a la funció que l'ha cridat. Si s'omet l'expressió, es retornarà undefined. En les següents sentències return totes aturen l'execució de la funció:

return;
return true;
return false;
return x;
return x + y / 3;

Insersió automàtica de punt i coma

La sentència return es veu afectada per la insersió automàtica de punt i coma (). No hi ha cap final de línia entre la paraula clau return i l'expressió permesa.

return
a + b;

// is transformed by ASI into

return;
a + b;

Exemples

Exemple: Fer servir return

La següent funció retorna el quadrat del seu argument, x, on x és un nombre.

function square(x) {
  return x * x;
}

Exemple: Interrompre una funció

Una funció s'atura immediatament en el moment en que es crida return.

function counter() {
 for (var count = 1; ; count++) { // infinite loop
  console.log(count + "A"); // until 5
   if (count === 5) {
    return;
   }
   console.log(count + "B"); // until 4
  }
 console.log(count + "C"); // never appears
}

counter();

// Output:
// 1A
// 1B
// 2A
// 2B
// 3A
// 3B
// 4A
// 4B
// 5A

Exemple: Returning a function

Per més informació sobre closures, llegiu la Guia de JavaScript.

function magic(x) {
 return function calc(x) { return x * 42};
}

var answer = magic();
answer(1337); // 56154

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript Estàndard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Return statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Return statement' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també