Date.prototype.setMonth()

El mètode setMonth() assigna el mes per a una data especificada d'acord a l'any assignat previament.

Sintaxi

objecteData.setMonth(mes[, dia])

Versions anteriors a JavaScript 1.3

objecteData.setMonth(mes)

Paràmetres

mes
Un nombre sencer entre 0 i 11 que representa els mesos des de gener fins a desembre
dia
Opcional. Un nombre sencer entre 1 i 31 que representa el dia del mes.
 

Descripció

Si no s'especifica el paràmetre dia s'utilitza el valor retornat pel mètode getDate().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setMonth() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 15 com a mes, l'any serà incrementat en 1 (any + 1), i s'emprarà 3 com a mes.

Exemples

Utilitzar setMonth()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setMonth(6);

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també