انتخابگر ویژگی

این ترجمه ناتمام است. Please help translate this article from English

انتخابگر ویژگی بر اساس وجود ویژگی یا مقدار ویژگی انتخاب می‌کند.

/* را داشته باشند title که ویژگی <a> عنصرهای */
a[title] {
 color: purple;
}

/* باشد "https://example.org" آن برابر با href که ویژگی <a> عنصرهای */
a[href="https://example.org"] {
 color: green;
}

/* باشد "example" آن در بردارنده‌ی href که ویژگی <a> عنصرهای */ 
a[href*="example"] {
 font-size: 2em;
}

/* به پایان رسیده باشد ".org" آن با href که ویژگی <a> عنصرهای */ 
a[href$=".org"] {
 font-style: italic;
}
[attr]
Represents elements with an attribute name of attr.
[attr=value]
Represents elements with an attribute name of attr whose value is exactly value.
[attr~=value]
Represents elements with an attribute name of attr whose value is a whitespace-separated list of words, one of which is exactly value.
[attr|=value]
Represents elements with an attribute name of attr whose value can be exactly value or can begin with value immediately followed by a hyphen, - (U+002D). It is often used for language subcode matches.
[attr^=value]
Represents elements with an attribute name of attr whose value is prefixed (preceded) by value.
[attr$=value]
Represents elements with an attribute name of attr whose value is suffixed (followed) by value.
[attr*=value]
Represents elements with an attribute name of attr whose value contains at least one occurrence of value within the string.
[attr operator value i]
Adding an i (or I) before the closing bracket causes the value to be compared case-insensitively (for characters within the ASCII range).

Examples

CSS

a {
 color: blue;
}

/* Internal links, beginning with "#" */
a[href^="#"] {
 background-color: gold;
}

/* Links with "example" anywhere in the URL */
a[href*="example"] {
 background-color: silver;
}

/* Links with "insensitive" anywhere in the URL,
  regardless of capitalization */
a[href*="insensitive" i] {
 color: cyan;
}

/* Links that end in ".org" */
a[href$=".org"] {
 color: red;
}

HTML

<ul>
 <li><a href="#internal">Internal link</a></li>
 <li><a href="http://example.com">Example link</a></li>
 <li><a href="#InSensitive">Insensitive internal link</a></li>
 <li><a href="http://example.org">Example org link</a></li>
</ul>

Result

Languages

CSS

/* All divs with a `lang` attribute are bold. */
div[lang] {
 font-weight: bold;
}

/* All divs in US English are blue. */
div[lang~="en-us"] {
 color: blue;
}

/* All divs in Portuguese are green. */
div[lang="pt"] {
 color: green;
}

/* All divs in Chinese are red, whether
  simplified (zh-CN) or traditional (zh-TW). */
div[lang|="zh"] {
 color: red;
}

/* All divs with a Traditional Chinese
  `data-lang` are purple. */
/* Note: You could also use hyphenated attributes
  without double quotes */ 
div[data-lang="zh-TW"] {
 color: purple;
}

HTML

<div lang="en-us en-gb en-au en-nz">Hello World!</div>
<div lang="pt">Olá Mundo!</div>
<div lang="zh-CN">世界您好!</div>
<div lang="zh-TW">世界您好!</div>
<div data-lang="zh-TW">?世界您好!</div>

Result

Specifications

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of 'attribute selectors' in that specification.
Working Draft Adds modifier for ASCII case-insensitive attribute value selection
Selectors Level 3
The definition of 'attribute selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'attribute selectors' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Attribute selector ([attr=value])Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 7Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
Case-insensitive modifier (i)Chrome Full support 49Edge Full support 79Firefox Full support 47IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 9WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 47Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0
Case-sensitive modifier (s)Chrome No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.
Edge No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.
Firefox Full support 66IE No support NoOpera No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.
Safari No support NoWebView Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.
Chrome Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.
Firefox Android Full support 66Opera Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
Notes
No support No
Notes
Notes See bug 1041095.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.

See also