შეჯამება

unshift() მეთოდი ამატებს ერთ ან რამდენიმე ელემენტს მასივის დასაწყისში და აბრუნებს ახალი მასივის ელემენტების რაოდენობას.

სინტაქსი

arr.unshift([element1[, ...[, elementN]]])

პარამეტრები

elementN
ელემენტი, რომელიც უნდა დაემატოს მასივის დასაწყისში.

აბრუნებს

აბრუნებს length თვისებას იმ ობიექტისა, რომელზეც იქნა მეთოდი გამოძახებული.

აღწერა

unshift ამატებს გადაცემულ ელემენტს მასივის მსგავს ობიექტებში.

unshift მეთოდი შეგვიძლია გამოვიძახოთ როგორც called ისე applied საშუალებით.

მაგალითები

var arr = [1, 2];

arr.unshift(0); // გამოძახების შედეგი არის 3, მასივის ახალი სიგრძე
// arr is [0, 1, 2]

arr.unshift(-2, -1); // = 5
// arr გახდება [-2, -1, 0, 1, 2]

arr.unshift([-3]);
// arr გახდება [[-3], -2, -1, 0, 1, 2]

სპეციფიკაციები

სპეციფიკაცია სტატუსი კომენტარი
ECMAScript 3rd Edition Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard  

ბრაუზერებთან თავსებადობა

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

იხილეთ ასევე

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, levani
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,