ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

გლობალური NaN ობიექტი წარმოადგენს არა რიცხვით მნიშვნელობას

Property attributes of NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

სინტაქსი

NaN

განმარტება

NaN არის გლობალური ობიექტი რომელიც ინახება ცვლადში როდესაც არითმეტიკული ოპერაციები ხორციელდება არა რიცხვით მონაცემებზე ან ერთ ერთი ოპერანდი არის არ რიცხვითი მონაცემი მაგალითად (3 * "aabb") == NaN ან parseInt("blabla) == NaN სხვა დაპროგრამების ენებში ასეთ შემთხვევებში გენერირდება შეცდომა

საწყისი მნიშვნელობა NaN არის იგივე რაც  Number.NaN. .

NaN ობიექტის პირობის ოპერატორიებით შემოწმება

NaN ობიექტი ყოველთვის გენერირდება როგორც უნიკალური ობიექტი მაგალითად  (2 * "x")  ტოლფასი გამოსახულება არ არის (3 / "y") გამოსახულების. შესაბამისად ორი NaN ობიექტი რომელიც გენერირდება ამ ორი ოპერაცის შედეგად  არის ორი სხვადასხვა უნიკალური ობიექტი და მათი შედარება ლოგიკური ოპერატორებით ( ==, === )  გვიბრუნებს false მნიშვნელობას

NaN === NaN;    // false
Number.NaN === NaN; // false
isNaN(NaN);     // true
isNaN(Number.NaN); // true

function valueIsNaN(v) { return v !== v; }
valueIsNaN(1);     // false
valueIsNaN(NaN);    // true
valueIsNaN(Number.NaN); // true

გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს განსხვავება isNaN() და Number.isNaN()-ს შორის. პირველი აბრუნებს true-ს თუ გადაცემული პარამეტრის მნიშვნელობა არის NaN ან გახდება NaN როდესაც მოხდება მისი რიცხვად ტრანსფორმაცია. მეორე აბრუნებს true-ს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გადაცემის მომენტში არის პარამეტრი NaN.

isNaN('hello world'); // true
Number.isNaN('hello world'); // false

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, levani, Gio_rgi
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,