ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

eval() წარმოადგენს გლობალურ ფუნქციას რომელიც ასრულებს არგუმენტად მითითებულ სტრიქონს როგორც javascript კოდს

სინტაქსი

eval(string)

პარამეტრები

string
string წარმოადგენს სტრიქონულ გამოსახულებას ან გამოსახულებების მიმდევრობებს რომელიებიც სრულდება eval()  ფუნქცის მიერ როგორც javascript კოდი

დასაბრუნებელი მნიშვნელობა

აბრუნებს სტიქონულ არგუმენტს როგორც javascript კოდს, თუ არგუმენტად გადაეცემე ცარიელი სტრიქონი  '  '  ან  "  " მაშინ აბრუნებს undefined მნიშვნელობას.

განმარტება

eval() ფუნქცია არის გლობალური ფუნქცია ეს იმას ნიშნავს რომ იგი გამოიძახება არა როგორც რომელიმე ობიექტის მეთოდი არამედ პირადპირ  როგორც ცალკე მდგომი ფუნქცია.

არგუმენტი eval()-ის  ფუნქცის არის სტრიქონული მონაცემი. If the string represents an expression, eval() evaluates the expression. If the argument represents one or more JavaScript statements, eval() evaluates the statements. Do not call eval() to evaluate an arithmetic expression; JavaScript evaluates arithmetic expressions automatically.

If you construct an arithmetic expression as a string, you can use eval() to evaluate it at a later time. For example, suppose you have a variable x. You can postpone evaluation of an expression involving x by assigning the string value of the expression, say "3 * x + 2", to a variable, and then calling eval() at a later point in your script.

If the argument of eval() is not a string, eval() returns the argument unchanged. In the following example, the String constructor is specified, and eval() returns a String object rather than evaluating the string.

eval(new String('2 + 2')); // returns a String object containing "2 + 2"
eval('2 + 2');       // returns 4

You can work around this limitation in a generic fashion by using toString().

var expression = new String('2 + 2');
eval(expression.toString());

If you use the eval function indirectly, by invoking it via a reference other than evalas of ECMAScript 5 it works at global scope rather than local scope; this means, for instance, that function declarations create global functions, and that the code being evaluated doesn't have access to local variables within the scope where it's being called.

function test() {
 var x = 2, y = 4;
 console.log(eval('x + y'));  // Direct call, uses local scope, result is 6
 var geval = eval;
 console.log(geval('x + y')); // Indirect call, uses global scope, throws ReferenceError because `x` is undefined
}

Don't use eval needlessly!

eval() is a dangerous function, which executes the code it's passed with the privileges of the caller. If you run eval() with a string that could be affected by a malicious party, you may end up running malicious code on the user's machine with the permissions of your webpage / extension. More importantly, third party code can see the scope in which eval() was invoked, which can lead to possible attacks in ways to which the similar Function is not susceptible.

eval() is also generally slower than the alternatives, since it has to invoke the JS interpreter, while many other constructs are optimized by modern JS engines.

There are safer (and faster!) alternatives to eval() for common use-cases.

Accessing member properties

You should not use eval() to convert property names into properties. Consider the following example where the property of the object to be accessed is not known until the code is executed. This can be done with eval:

var obj = { a: 20, b: 30 };
var propName = getPropName(); // returns "a" or "b"

eval( 'var result = obj.' + propName );

However, eval() is not necessary here. In fact, its use here is discouraged. Instead, use the property accessors, which are much faster and safer:

var obj = { a: 20, b: 30 };
var propName = getPropName(); // returns "a" or "b"
var result = obj[ propName ]; // obj[ "a" ] is the same as obj.a

You can even use this method to access descendant properties. Using eval() this would look like:

var obj = {a: {b: {c: 0}}};
var propPath = getPropPath(); // returns e.g. "a.b.c"

eval( 'var result = obj.' + propPath );

Avoiding eval() here could be done by splitting the property path and looping through the different properties:

function getDescendantProp(obj, desc) {
  var arr = desc.split('.');
  while (arr.length) {
  obj = obj[arr.shift()];
 }
  return obj;
}

var obj = {a: {b: {c: 0}}};
var propPath = getPropPath(); // returns e.g. "a.b.c"
var result = getDescendantProp(obj, propPath);

Setting a property that way works similarly:

function setDescendantProp(obj, desc, value) {
  var arr = desc.split('.');
  while (arr.length > 1) {
  obj = obj[arr.shift()];
 }
  obj[arr[0]] = value;
}

var obj = {a: {b: {c: 0}}};
var propPath = getPropPath(); // returns e.g. "a.b.c"
var result = setDescendantProp(obj, propPath, 1); // test.a.b.c will now be 1

Use functions instead of evaluating snippets of code

JavaScript has first-class functions, which means you can pass functions as arguments to other APIs, store them in variables and objects' properties, and so on. Many DOM APIs are designed with this in mind, so you can (and should) write:

// instead of setTimeout(" ... ", 1000) use:
setTimeout(function() { ... }, 1000); 

// instead of elt.setAttribute("onclick", "...") use:
elt.addEventListener('click', function() { ... } , false); 

Closures are also helpful as a way to create parameterized functions without concatenating strings.

Parsing JSON (converting strings to JavaScript objects)

If the string you're calling eval() on contains data (for example, an array: "[1, 2, 3]"), as opposed to code, you should consider switching to JSON, which allows the string to use a subset of JavaScript syntax to represent data. See also Downloading JSON and JavaScript in extensions.

Note that since JSON syntax is limited compared to JavaScript syntax, many valid JavaScript literals will not parse as JSON. For example, trailing commas are not allowed in JSON, and property names (keys) in object literals must be enclosed in quotes. Be sure to use a JSON serializer to generate strings that will be later parsed as JSON.

Pass data instead of code

For example, an extension designed to scrape contents of web-pages could have the scraping rules defined in XPath instead of JavaScript code.

Run code with limited privileges

If you must run code, consider running it with reduced privileges. This advice applies mainly to extensions and XUL applications, which can use Components.utils.evalInSandbox for this.

Examples

Using eval

In the following code, both of the statements containing eval() return 42. The first evaluates the string "x + y + 1"; the second evaluates the string "42".

var x = 2;
var y = 39;
var z = '42';
eval('x + y + 1'); // returns 42
eval(z);      // returns 42 

Using eval to evaluate a string of JavaScript statements

The following example uses eval() to evaluate the string str. This string consists of JavaScript statements that open an alert dialog box and assign z a value of 42 if x is five, and assigns 0 to z otherwise. When the second statement is executed, eval() will cause these statements to be performed, and it will also evaluate the set of statements and return the value that is assigned to z.

var x = 5;
var str = "if (x == 5) {console.log('z is 42'); z = 42;} else z = 0;";

console.log('z is ', eval(str));

Last expression is evaluated

eval() returns the value of the last expression evaluated.

var str = 'if ( a ) { 1 + 1; } else { 1 + 2; }';
var a = true;
var b = eval(str); // returns 2
 
console.log('b is : ' + b);

a = false;
b = eval(str); // returns 3

console.log('b is : ' + b);

eval as a string defining function requires "(" and ")" as prefix and suffix

var fctStr1 = 'function a() {}'
var fctStr2 = '(function a() {})'
var fct1 = eval(fctStr1) // return undefined
var fct2 = eval(fctStr2) // return a function

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'eval' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'eval' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'eval' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Gecko-specific notes

 • Historically eval() had an optional second argument, specifying an object in whose context the evaluation was to be performed. This argument was non-standard, and was definitely removed from SpiderMonkey in Firefox 4. See bug 531675.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, Gio_rgi
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,