ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

var წარმოადგენს ცვლადის გამოცხადებას, რომელსაც სურვილისამებრ ენიჭება მნიშვნელობა.

Syntax

var varname1 [= value1] [, varname2 [= value2] ... [, varnameN [= valueN]]];
varnameN
Variable name. It can be any legal identifier.
valueN
Initial value of the variable. It can be any legal expression. Default value is undefined.

Description

var declarations, wherever they occur, are processed before any code is executed. This is called hoisting, and is discussed further below.

The scope of a variable declared with var is its current execution context, which is either the enclosing function or, for variables declared outside any function, global. If you re-declare a JavaScript variable, it will not lose its value.

Assigning a value to an undeclared variable implicitly creates it as a global variable (it becomes a property of the global object) when the assignment is executed. The differences between declared and undeclared variables are:

1. Declared variables are constrained in the execution context in which they are declared. Undeclared variables are always global.

function x() {
 y = 1;  // Throws a ReferenceError in strict mode
 var z = 2;
}

x();

console.log(y); // logs "1" 
console.log(z); // Throws a ReferenceError: z is not defined outside x

2. Declared variables are created before any code is executed. Undeclared variables do not exist until the code assigning to them is executed.

console.log(a);        // Throws a ReferenceError.
console.log('still going...'); // Never executes.
var a;
console.log(a);        // logs "undefined" or "" depending on browser.
console.log('still going...'); // logs "still going...".

3. Declared variables are a non-configurable property of their execution context (function or global). Undeclared variables are configurable (e.g. can be deleted).

var a = 1;
b = 2;

delete this.a; // Throws a TypeError in strict mode. Fails silently otherwise.
delete this.b;

console.log(a, b); // Throws a ReferenceError. 
// The 'b' property was deleted and no longer exists.

Because of these three differences, failure to declare variables will very likely lead to unexpected results. Thus it is recommended to always declare variables, regardless of whether they are in a function or global scope. And in ECMAScript 5 strict mode, assigning to an undeclared variable throws an error.

var hoisting

Because variable declarations (and declarations in general) are processed before any code is executed, declaring a variable anywhere in the code is equivalent to declaring it at the top. This also means that a variable can appear to be used before it's declared. This behavior is called "hoisting", as it appears that the variable declaration is moved to the top of the function or global code.

bla = 2;
var bla;
// ...

// is implicitly understood as:

var bla;
bla = 2;

For that reason, it is recommended to always declare variables at the top of their scope (the top of global code and the top of function code) so it's clear which variables are function scoped (local) and which are resolved on the scope chain.

It's important to point out that the hoisting will affect the variable declaration, but not its value's initialization. The value will be indeed assigned when the assignment statement is reached:

function do_something() {
  console.log(bar); // undefined
  var bar = 111;
  console.log(bar); // 111
}

// is implicitly understood as: 
function do_something() {
  var bar;
  console.log(bar); // undefined
 bar = 111;
  console.log(bar); // 111
}

 

Examples

Declaring and initializing two variables

var a = 0, b = 0;

Assigning two variables with single string value

var a = 'A';
var b = a;

// Equivalent to:

var a, b = a = 'A';

Be mindful of the order:

var x = y, y = 'A';
console.log(x + y); // undefinedA

Here, x and y are declared before any code is executed, but the assignments occur later. At the time "x = y" is evaluated, y exists so no ReferenceError is thrown and its value is undefined. So, x is assigned the undefined value. Then, y is assigned the value 'A'. Consequently, after the first line, x === undefined && y === 'A', hence the result.

Initialization of several variables

var x = 0;

function f() {
 var x = y = 1; // x is declared locally. y is not!
}
f();

console.log(x, y); // Throws a ReferenceError in strict mode (y is not defined). 0, 1 otherwise. 
// In non-strict mode:
// x is the global one as expected
// y leaked outside of the function, though!

Implicit globals and outer function scope

Variables that appear to be implicit globals may be references to variables in an outer function scope:

var x = 0; // x is declared within file scope, then assigned a value of 0

console.log(typeof z); // undefined, since z doesn't exist yet

function a() { // when a is called,
 var y = 2;  // y is declared within scope of function a, then assigned a value of 2

 console.log(x, y);  // 0 2 

 function b() {    // when b is called
  x = 3; // assigns 3 to existing file scoped x, doesn't create a new global var
  y = 4; // assigns 4 to existing outer y, doesn't create a new global var
  z = 5; // creates a new global variable z and assigns a value of 5. 
 }     // (Throws a ReferenceError in strict mode.)

 b();   // calling b creates z as a global variable
 console.log(x, y, z); // 3 4 5
}

a();          // calling a also calls b
console.log(x, z);   // 3 5
console.log(typeof y); // undefined as y is local to function a

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'var statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'variable statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'variable statement' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
varChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, Rome00
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,