cbernardo84

გაწევრიანების თარიღი:
cbernardo84

ბოლო მოქმედებები დოკუმენტაციაზე

ბოლო მოქმედებების ნახვა
გვერდი თარიღი შენიშვნა

Django Tutorial Part 4: Django admin site