jtwilson0294 (Tom)

გაწევრიანების თარიღი:
jtwilson0294

ბოლო მოქმედებები დოკუმენტაციაზე

ბოლო მოქმედებების ნახვა
გვერდი თარიღი შენიშვნა

Django Tutorial Part 5: Creating our home page


Django Tutorial Part 4: Django admin site


Django Tutorial Part 3: Using models


Django Tutorial Part 2: Creating a skeleton website


Django Tutorial Part 2: Creating a skeleton website