Algemene attributen

Algemene attributen zijn attributen die kunnen worden toegepast op alle HTML-elementen, hoewel ze geen effect hebben op sommige elementen.

Algemene attributen kunnen worden toegepast op alle HTML-elementenzelfs op elementen die niet worden gespecificeerd in de standaard. Dat betekent dat alle elementen die niet standaard zijn, deze attributen moeten toestaan, zelfs als deze elementen ervoor zorgen dat het document niet in overeenstemming is met HTML5. Browsers die in overeenstemming zijn met HTML5 verbergen bijvoorbeeld inhoud die is gemarkeerd als <foo hidden>...<foo>, ook al is <foo> geen geldig HTML-element.

Naast de fundamentele algemene attributen in HTML bestaan ook de volgende algemene attributen:

 • xml:lang en xml:base — deze zijn geërfd van de XHTML-specificaties en zijn verouderd, maar worden behouden voor compatibiliteitsdoeleinden.
 • De verschillende aria-* (en-US)-attributen, die worden gebruikt om toegankelijkheid te verbeteren.
 • De gebeurtenis-attributen: onabort, onautocomplete, onautocompleteerror, onblur, oncancel, oncanplay, oncanplaythrough, onchange, onclick, onclose, oncontextmenu, oncuechange, ondblclick, ondrag, ondragend, ondragenter, ondragexit, ondragleave, ondragover, ondragstart, ondrop, ondurationchange, onemptied, onended, onerror, onfocus, oninput, oninvalid, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onloadeddata, onloadedmetadata, onloadstart, onmousedown, onmouseenter, onmouseleave, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onmousewheel, onpause, onplay, onplaying, onprogress, onratechange, onreset, onresize, onscroll, onseeked, onseeking, onselect, onshow, onsort, onstalled, onsubmit, onsuspend, ontimeupdate, ontoggle, onvolumechange, onwaiting.

Beschrijving

accesskey (en-US)
Verstrekt een hint voor het genereren van een sneltoets voor het huidige element. Dit attribuut bestaat uit een lijst van karakters die worden gescheiden met spaties. De browser zou het eerste karakter moeten gebruiken dat bestaat op de layout van het toetsenbord.
class (en-US)
Is een lijst van klassen van het element, die worden gescheiden met spaties. Met klassen kunnen CSS en JavaScript specifieke elementen selecteren en benaderen via klasseselectoren (en-US) of functies zoals de methode Document.getElementsByClassName() (en-US).
contenteditable (en-US)
Is een genummerd attribuut dat aanduidt of een element zou moeten kunnen worden bewerkt door de gebruiker. Als dat zo is, past de browser het onderdeel aan om bewerken toe te staan. Het attribuut moet één van de volgende waarden bevatten:
 • true of de lege string, die aanduidt dat het element bewerkbaar moet zijn;
 • false, die aanduidt dat het element niet bewerkbaar moet zijn.
contextmenu (en-US)
Is het id van een <menu> (en-US) om te gebruiken als het samenhangende menu voor dit element.
data-* (en-US)
Vormt een klasse van attributen, genaamd aangepaste data-attributen, die ervoor zorgt dat eigendomsinformatie kan worden uitgewisseld tussen de HTML, en de representatie van zijn DOM dat door scripts kan worden gebruikt. Al die aangepaste data is beschikbaar via de HTMLElement (en-US)-interface van het element waarop het attribuut is ingesteld. De HTMLElement.dataset (en-US)-eigenschap geeft hen toegang.
dir (en-US)
Is een genummerd attribuut dat de schrijfrichting aanduidt van de tekst van een element. Het attribuut kan de volgende waarden hebben:
 • ltr, wat left to right  (links naar rechts) betekent en wat moet worden gebruikt voor talen die van links naar rechts zijn geschreven (zoals Nederlands);
 • rtl, wat right to left (rechts naar links) betekent en wat moet worden gebruikt voor talen die van rechts naar links zijn geschreven (zoals Arabisch);
 • auto, die de gebruikersagent laat beslissen. Deze waarde gebruikt een elementair algoritme. Het verwerkt de karakters binnen een element totdat het een karakter vindt met een duidelijke schrijfrichting, waarna het die schrijfrichting toepast op het gehele element.
draggable (en-US)
Is een genummerd attribuut dat aanduidt of een element kan worden gesleept, door middel van de Drag and Drop API (en-US). Het kan de volgende waarden bevatten:
 • true, die aanduidt dat een element kan worden gesleept;
 • false, die aanduidt dat een element niet kan worden gesleept.
dropzone This is an experimental API that should not be used in production code.
Is een genummerd attribuut dat aanduidt welke soorten inhoud kunnen worden gedropt op een element, door middel van de Drag and Drop API (en-US). Het kan de volgende waarden bevatten:
 • copy, die aanduidt dat droppen een kopie aanmaakt van het element dat werd gesleept;
 • move, die aanduidt dat een element dat werd gesleept, wordt verplaatst naar deze nieuwe locatie;
 • link, die een link aanmaakt naar de gesleepte informatie.
hidden (en-US)
Is een boolean-attribuut dat aanduidt dat een element nog niet, of niet langer relevant is. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om elementen van een pagina te verbergen, die niet kunnen worden gebruikt totdat het inlogproces is voltooid. De browser rendert zulke elementen niet. Dit attribuut moet niet worden gebruikt om inhoud te verbergen die wel degelijk bestaansrecht heeft op de pagina.
id (en-US)
Definieert een unieke identificatiekenmerk (ID) dat uniek moet zijn in het gehele document. Het doel van het attribuut is om het element te identificeren wanneer ernaar wordt gelinkt (met een fragment identifier), wanneer ernaar wordt verwezen in een script of wanneer er een stijl wordt gegeven aan een element (met CSS).

Opmerking: De volgende vijf attributen zijn onderdeel van de WHATWG HTML Microdata-functie.

itemid (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Het unieke, algemene identificatiekenmerk van een item.
itemprop (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Wordt gebruikt om eigenschappen toe te voegen aan een item. Aan elk HTML-element kan een itemprop-attribuut worden toegewezen, waarbij een itemprop bestaat uit een naam/waarde-paar.
itemref (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Eigenschappen die niet geen nakomeling zijn van een element met het itemscope-attribuut kunnen worden verbonden met een item door middel van een itemref. Itemref verstrekt een lijst van element-id's (geen itemid's) met extra eigenschappen ergens anders in het document.
itemscope (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Itemscope werkt (meestal) samen met itemtype (en-US)om te specificeren dat HTML, dat in een block staat, over een bepaald item gaat. Itemscope maakt een item aan en definieert de scope van het itemtype dat ermee is verbonden. Itemtype is een geldige URL van een woordenlijst (zoals schema.org) dat een item en de context van zijn eigenschappen beschrijft.
itemtype (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Specificeert de URL van de woordenlijst die gebruikt zal worden om itemprops (eigenschappen van een item) te definiëren in de informatiestructuur. Itemscope (en-US) wordt gebruikt om de scope in te stellen van waar in de informatiestructuur de woordenlijst, die is ingesteld door itemtype, actief zal zijn.
lang (en-US)
Participeert in het definieren van de taal van het element, de taal waarin niet-bewerkbare elementen zijn geschreven, of de taal waarin bewerkbare elementen zouden moeten worden geschreven. Het label bevat een enkele beginwaarde in het formaat dat is gedefinieerd in het IETF-document Labels voor het identificeren van talen (BCP47)xml:lang heeft hier prioriteit over.
slot (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Wijst een slot toe aan een element in de shadow tree (schaduwboom) van de shadow DOM (en-US): Een element met een slot-attribuut wordt toegewezen aan het slot dat is aangemaakt door het <slot> (en-US)-element, waarvan de waarden van de name (en-US)-attributen overeenkomen met die van het slot-attribuut.
spellcheck (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Is een genummerd attribuut dat definieert of een element gecontroleerd kan worden op spellingsfouten. Het kan de volgende waarden bevatten:
 • true, die aanduidt dat het element, indien mogelijk, gecontroleerd wordt op spellingsfouten;
 • false, die aanduidt dat het element niet gecheckt moet worden op spellingsfouten.
style
Bevat stijldeclaraties van CSS die moeten worden toepast op het element. Het wordt echter wel aangeraden om de stijlen te definiëren in een apart bestand of aparte bestanden. Dit attribuut en het <style> (en-US)-element hebben voornamelijk het doel om een stijl op een snelle manier toe te passen, bijvoorbeeld voor testdoeleinden.
tabindex (en-US)
Is een attribuut dat gehele getallen bevat en dat aanduidt of een element kan worden gefocust, of het moet deelnemen aan opeenvolgende toetsenbordnavigatie, en als dat zo is, op welke positie. Het kan verschillende waarden bevatten:
 • een negatieve waarde betekent dat het element moet kunnen worden gefocust, maar dat het niet bereikbaar moet zijn in opeenvolgende toetsenbordnavigatie;
 • 0 betekent dat het element moet kunnen worden gefocust en dat het bereikbaar moet zijn via opeenvolgende toetsenbordnavigatie, maar dat de relatieve volgorde wordt bepaald door de platformconventie;
 • een positieve waarde betekent dat het element moet kunnen worden gefocust en dat het bereikbaar moet zijn via opeenvolgende toetsenbordnavigatie. De relatieve volgorde wordt bepaald door attribuutwaarde. Hierbij wordt gekeken naar de toename in het nummer van de tabindex. Als meerdere elementen dezelfde tabindex hebben, wordt de volgorde bepaald door de relatieve positie die ze hebben in het document. 
title (en-US)
Bevat een tekst die adviserende informatie weergeeft over het element waar het bij hoort. Zulke informatie kan worden weergegeven in een tooltip.
translate (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Is een genummerd attribuut dat wordt gebruikt om te specificeren of de attribuutwaarden van een element en de waarden van zijn Text (en-US)-nodekinderen moeten worden vertaald, of dat ze onveranderd moeten blijven. Het kan de volgende waarden bevatten:
 • lege string en "yes",  die aanduidt dat het element wordt vertaald;
 • "no", die aanduidt dat het element niet wordt vertaald.

Specificaties

Specificatie Status Commentaar
HTML Living Standard
The definition of 'Global attributes' in that specification.
Living Standard Sinds het laatste snapshot, HTML 5.1, zijn itemid, itemprop, itemref, itemscope, en itemtype toegevoegd.
HTML 5.1
The definition of 'Global attributes' in that specification.
Recommendation Snapshot van HTML Living Standard. Sinds HTML5 zijn spellcheck, draggable, en dropzone toegevoegd.
HTML5
The definition of 'Global attributes' in that specification.
Recommendation Snapshot van HTML Living Standard. Sinds HTML 4.01 Specification, is het concept van algemene attributen geïntroduceerd en dir, lang, style, id, class, tabindex, accesskey, en title zijn nu echte algemene attributen.
xml:lang, die eerst onderdeel was van XHTML, is nu ook onderdeel van HTML.
hidden, data-*, contextmenu, contenteditable, en translate zijn toegevoegd.
HTML 4.01 Specification Recommendation Er zijn geen algemene attributen gedefinieerd. Verschillende attributen, die algemene attributen zullen worden in opeenvolgende specificaties, zijn gedefinieerd op een subset van elementen.
class en style worden ondersteund op alle elementen, behalve <base> (en-US), <basefont> (en-US), <head> (en-US), <html>, <meta> (en-US), <param> (en-US), <script> (en-US), <style> (en-US), en <title> (en-US).
dir wordt ondersteund op alle elementen, behalve <applet> (en-US), <base> (en-US), <basefont> (en-US), <bdo> (en-US), <br> (en-US), <frame> (en-US), <frameset> (en-US), <iframe> (en-US), <param> (en-US), en <script> (en-US).
id wordt ondersteund op alle elementen, behalve <base> (en-US), <head> (en-US), <html>, <meta> (en-US), <script> (en-US), <style> (en-US), en <title> (en-US).
lang wordt ondersteund op alle elementen, behalve <applet> (en-US), <base> (en-US), <basefont> (en-US), <br> (en-US), <frame> (en-US), <frameset> (en-US), <iframe> (en-US), <param> (en-US), en <script> (en-US).
tabindex wordt alleen ondersteund op <a>, <area> (en-US), <button> (en-US), <object> (en-US), <select> (en-US), en <textarea> (en-US).
accesskey wordt alleen ondersteund op <a>, <area> (en-US), <button> (en-US), <input> (en-US), <label> (en-US), <legend> (en-US) en <textarea> (en-US).
title wordt ondersteund op alle elementen, behalve <base> (en-US), <basefont> (en-US), <head> (en-US), <html>, <meta> (en-US), <param> (en-US), <script> (en-US), en <title> (en-US).

Browsercompatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Functie Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
accesskey (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
class (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
contenteditable (Yes) 3.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)
contextmenu Niet ondersteund 9 (9) Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
data-* (Yes) 6 (6) (Yes) (Yes) (Yes)
dir (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
draggable (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
dropzone ? Niet ondersteund ? ? ?
hidden (Yes) 4.0 (2) (Yes) (Yes) (Yes)
id (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
itemid, itemprop, itemref, itemscope, itemtype ? (Yes) ? ? ?
lang (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
spellcheck (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
style (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
tabindex (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
title (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Functie Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
accesskey (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
class (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
contenteditable (Yes) (Yes) 1.0 (1.9) (Yes) (Yes) ?
contextmenu Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
data-* (Yes) (Yes) 6.0 (6) (Yes) (Yes) ?
dir (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) ?
draggable (Yes) (Yes) 1.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) ?
dropzone ? ? Niet ondersteund ? ? ?
hidden (Yes) (Yes) 4.0 (2) (Yes) (Yes) (Yes)
id (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
itemid, itemprop, itemref, itemscope, itemtype ? ? (Yes) ? ? ?
lang (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
spellcheck (Yes) (Yes) 1.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) ?
style (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
tabindex (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
title (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook