Array.prototype.findIndex()

Deze vertaling is onvolledig. Help ons dit artikel te vertalen vanuit het Engels

De methode findIndex() geeft de index terug van het eerste element in de array waarvoor de gegeven functie voldoet. Indien er geen element wordt gevonden, zal -1 teruggegeven worden.

 

Zie ook de methode find(), die een waarde teruggeeft van het gevonden element in plaats van de index.

Syntax

arr.findIndex(callback[, thisArg])

Parameters

callback
De functie die wordt uitgevoerd voor elk element in de array, met volgende drie argumenten:
element
Het huidig te evalueren element uit de array.
indexOptional
De index van het huidig te evalueren element binnen de array.
arrayOptional
De array waarop de methode findIndex was aangeroepen.
thisArgOptional
Optioneel. Het object dat als this kan gebruikt worden tijdens de uitvoer van callback.

Return value

De index binnen de array van het gevonden element; anders, -1.

Beschrijving

De methode findIndex voert de callback function uit voor elke index uit de array 0..length-1 (inclusief) tot wanneer er een element is waarvoor callback een waarde teruggeeft overeenkomstig met true. Als zo een element wordt gevonden, dan geeft findIndex onmiddellijk de index terug van deze iteratie. Als de functie voor geen enkel element voldoet of als length van de array 0 is, zal findIndex -1 teruggeven.  In tegenstelling tot andere array methodes zoals Array#some, wordt callback ook aangeroepen ook voor indexen zonder element in de array.

callback heeft drie argumenten: de waarde van het element, de index van het element, en het Array element dat wordt doorlopen.

Als een thisArg parameter wordt opgegeven voor findIndex zal het gebruikt worden als this bij elke aanroep van callback. Als het niet wordt opgegeven dan wordt undefined gebruikt.

findIndex past de array waarop het wordt aangeroepen niet aan.

De reeks van elementen verwerkt door findIndex wordt opgemaakt voor de eerste aanroep van callback. Elementen die aan de array worden toegevoegd na de aanroep van findIndex zullen niet worden doorlopen door callback. Als een bestaand element, dat nog niet werd doorlopen, aangepast wordt door callback, dan zal deze waarde doorgegeven aan callback; verwijderde elementen worden ook doorlopen.

Examples

Vind de index van een priemgetal in een array

Het volgende voorbeeld toont hoe een priemgetal kan gevonden worden in een array met getallen (of -1 als er geen priemgetal in de array zit).

function isPrime(element, index, array) {
 var start = 2;
 while (start <= Math.sqrt(element)) {
  if (element % start++ < 1) {
   return false;
  }
 }
 return element > 1;
}

console.log([4, 6, 8, 12].findIndex(isPrime)); // -1, not found
console.log([4, 6, 7, 12].findIndex(isPrime)); // 2

Vind index met een arrow function

Het volgende voorbeeld toont hoe een element uit de array fruits kan gevonden worden met de arrow function syntax.

const fruits = ["apple", "banana", "cantaloupe", "blueberries", "grapefruit"];

const index = fruits.findIndex(fruit => fruit === "blueberries");

console.log(index); // 3
console.log(fruits[index]); // blueberries

Polyfill

// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.findIndex
if (!Array.prototype.findIndex) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'findIndex', {
  value: function(predicate) {
   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   if (this == null) {
    throw new TypeError('"this" is null or not defined');
   }

   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // 3. If IsCallable(predicate) is false, throw a TypeError exception.
   if (typeof predicate !== 'function') {
    throw new TypeError('predicate must be a function');
   }

   // 4. If thisArg was supplied, let T be thisArg; else let T be undefined.
   var thisArg = arguments[1];

   // 5. Let k be 0.
   var k = 0;

   // 6. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let Pk be ! ToString(k).
    // b. Let kValue be ? Get(O, Pk).
    // c. Let testResult be ToBoolean(? Call(predicate, T, « kValue, k, O »)).
    // d. If testResult is true, return k.
    var kValue = o[k];
    if (predicate.call(thisArg, kValue, k, o)) {
     return k;
    }
    // e. Increase k by 1.
    k++;
   }

   // 7. Return -1.
   return -1;
  },
  configurable: true,
  writable: true
 });
}

Als je echt verouderde JavaScript engines moet blijven ondersteunen die Object.defineProperty niet supporteren, is het beter van Array.prototype methodes helemaal niet te voorzien als polyfill, omdat je ze toch niet niet-enumereerbaar kan maken.

Specificaties

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.findIndex' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.findIndex' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung InternetNode.js
findIndexChrome Volledige ondersteuning 45Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 25IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 32Safari Volledige ondersteuning 8WebView Android Volledige ondersteuning 45Chrome Android Volledige ondersteuning 45Firefox Android Volledige ondersteuning 4Opera Android Volledige ondersteuning 32Safari iOS Volledige ondersteuning 8Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 4.0.0
Volledige ondersteuning 4.0.0
Volledige ondersteuning 0.12
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning
Geen ondersteuning  
Geen ondersteuning
Gebruiker moet deze functie expliciet inschakelen.
Gebruiker moet deze functie expliciet inschakelen.

Zie ook