richlistbox

Ten element jest stosowany do tworzenia listy pozycji, podobnie do element listbox, lecz jest projektowany do zastosowania wtedy, kiedy pozycje nie zawierają zawartości prostego tekstu. richlistbox obsługuje zaznaczenie pojedynczej pozycji w odpowiednim czasie.

Uwaga: In versions of Firefox prior to Firefox 3, rich list boxes support only single selection. Firefox 3 introduced multiple selection to rich list boxes.

Atrybuty
seltype, suppressonselect
Własności
accessible, children, scrollBoxObject, selectedIndex, selectedItem, selType, suppressOnSelect
Metody
clearSelection, ensureElementIsVisible, ensureSelectedElementIsVisible, getItemAtIndex, getRowCount, goDown, goUp

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
children
Typ: tablica elementów
Zwraca listę pozycji w richlistbox.
selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedItem
Typ: element
Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.
selType <magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>
 
Type: string
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu seltype.

 

 

suppressOnSelect
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu suppressonselect.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

clearSelection()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odznacza wszystkie pozycje.


ensureElementIsVisible( element )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli określony element nie jest aktualnie widziany przez użytkownika, to wyświetlane pozycje są przewijane, do momentu, aż będzie on widoczny. Jeśli pozycja jest już widoczna, przewijanie nie będzie miało miejsca.


ensureSelectedElementIsVisible()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli aktualnie zaznaczony element w pudełku listy jest aktualnie nie widoczny dla użytkownika, to widok pudełka jest przewijany, aż się on pojawi. Jeśli pozycja jest widoczna, to nie pojawią się paski przewijania.


getItemAtIndex( index )
Zwraca typ: element
Zwraca element, który jest o określonym indeksie.


getRowCount()
Zwraca typ: integer
Zwraca ogólną liczbę wierszy w elemencie, nieważne ile wierszy jest wyświetlanych.goDown()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi zaznaczenie w dół o jedną pozycje.
goUp()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi zaznaczenie do góry o jedną pozycję.

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement