event.initMouseEvent

Podsumowanie

Inicjuje zdarzenie myszy po jego utworzeniu (za pomocą metody createEvent interfejsu DocumentEvent).

Składnia

event.initMouseEvent(type,canBubble,cancelable,view,detail,screenX,screenY,clientX,clientY,ctrlKey,altKey,shiftKey,metaKey,button,relatedTarget);
type
łańcuch znaków do ustawienia typu zdarzeń. Możliwe typy dla zdarzeń myszy: click, mousedown, mouseup, mouseover, mousemove, mouseout.
canBubble
czy zdarzenie bąbelkuje. Ustawia wartość event.bubbles.
cancelable
czy domyślna akcja zdarzenia może być anulowana. Ustawia Ustawia wartość event.cancelable.
view
AbstractView zdarzenia. You should pass the window object here. Ustawia wartość event.view.
detail
wartość licznika kliknięć myszą. Ustawia wartość event.detail.
screenX
współrzędna x względem ekranu. Ustawia wartość event.screenX.
screenY
współrzędna y względem ekranu. Ustawia wartość event.screenY.
clientX
współrzędna x w obszarze klienta. Ustawia wartość event.clientX.
clientY
współrzędna y w obszarze klienta. Ustawia wartość event.clientY.
ctrlKey
czy klawisz control był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.ctrlKey.
altKey
czy klawisz alt był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.altKey.
shiftKey
czy klawisz shift był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.shiftKey.
metaKey
czy klawisz meta był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.metaKey.
button
zdarzenie myszy event.button.
relatedTarget
zdarzenie related EventTarget. Stosowane tylko z kilkoma typami zdarzeń (np. mouseover i mouseout). W innych przypadkach, zwraca null.

Przykład

 

Specyfikacja

DOM Level 2 Events: initMouseEvent