HTMLTableElement

Interfejs elementu HTML Table

Obiekt table pozwala na dostęp do interfejsu HTMLTableElement, który udostępnia specjalne własności i metody (będące poza zwykłym interfejsem obiektu element; własności i metody elementu dostępne są poprzez dziedziczenie) do ustawiania układu i wyglądu tabel w języku HTML.

Własności

HTMLTableElement.caption
opis tabeli.
HTMLTableElement.tHead
nagłówek tabeli.
HTMLTableElement.tFoot
stopka tabeli.
HTMLTableElement.rows Read only
rows - liczba wierszy tabeli.
HTMLTableElement.tBodies Read only
'ciała' tabeli (tbody).
HTMLTableElement.align This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera wyrównanie tabeli.
HTMLTableElement.bgColor This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera kolor tła tabeli.
HTMLTableElement.border This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera obramowanie tabeli.
HTMLTableElement.cellPadding This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera dopełnienie komórki.
HTMLTableElement.cellSpacing This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera odstępy pomiędzy komórkami.
HTMLTableElement.frame This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
określa które krawędzie tabeli mają obramowanie.
HTMLTableElement.rules This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
określa które wewnętrzne krawędzie są widoczne.
HTMLTableElement.summary This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera podsumowanie tabeli.
HTMLTableElement.width This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
ustawia/pobiera szerokość tabeli.

Metody

HTMLTableElement.createTHead()
tworzy nagłówek tabeli.
HTMLTableElement.deleteTHead()
usuwa nagłówek tabeli.
HTMLTableElement.createTFoot()
tworzy stopkę tabeli.
HTMLTableElement.deleteTFoot()
usuwa stopkę tabeli.
HTMLTableElement.createCaption()
tworzy nowy opis tabeli.
HTMLTableElement.deleteCaption()
usuwa opis tabeli.
HTMLTableElement.insertRow()
wstawia nowy wiersz.
HTMLTableElement.deleteRow()
usuwa wiersz.