Przepływ danych i obsługa błędów

JavaScript jest językiem zawierającym w sobie szeroki wachlarz instrukcji. Część z nich odnosi się do sterowania przepływem programu (ang. control flow) i może być pomyślnie użyta w celu nadania Twojej aplikacji kolejnych poziomów interaktywności. W rozdziale tym omówimy te instrukcje.

JavaScript reference zawiera wyczerpujący opis instrukcji wymienionych w tym artykule. Średnik (;) jest używany do oddzielenia od siebie kolejnych poleceń w języku JavaScript. Chodź w większości przypadków brak średnika na końcu instrukcji nie powoduje błędu, by kod był jak najbardziej semantyczny, należy go tam umieszczać.

Każde wyrażenie w języku JavaScript jest również instrukcją. Expressions and operators zawiera kompletny opis wyrażeń.

Instrukcja blokowa

Najprostszym rodzajem instrukcji jest instrukcja blokowa, która służy do grupowania wyrażeń. Blok jest ograniczony parą nawiasów klamrowych.

{ wyrazenie_1; wyrazenie_2; . . . wyrazenie_n; }

Przykład

Instrukcje blokowe są bardzo często używane w połączeniu z instrukcjami sterującymi (np. if, for, while).

while (x < 10) {
 x++;
}

W tym przypadku, { x++; } jest instrukcją blokową.

Ważne: Blok w JavaScript w wersji do ECMAScript6 nie posiada własnego scope (zasięgu zmiennych). Zmienne zadeklarowane wewnątrz takiego bloku bowiem mają scope (zasięg zmiennych) związany z funkcją lub skryptem, w którym blok się bezpośrednio znajduje. Efektem tego jest to, że każda zmienna zadeklarowana w bloku istnieje również i poza nim. W innych słowach - instrukcje blokowe nie definują nowego scope (zasięgu zmiennych). Samodzielne bloki w JavaScript mogą wyprodukować zupełnie inne wyniki od tych, których moglibyśmy się spodziewać w językach takich jak C czy Java. Przykład:

var x = 1;
{
 var x = 2;
}
console.log(x); // wypisze 2

Wypisane zostanie 2 ponieważ wyrażenie var x wewnątrz bloku dzieli scope (zasięg zmiennych) z wyrażeniem var x na zewnątrz bloku. W C lub Javie, równoważny kod wypisałby 1.

Począwszy od specyfikacji ECMAScript 6, za pomocą słowa kluczowego let mamy mozliwość tworzenia zmiennych o zasięgu blokowym.  

Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe są zbiorem instrukcji, które pozwalają na wykonywanie danej porcji kodu gdy warunki (parametry instrukcji) zwracają wartość true. JavaScript wspiera dwa rodzaje instrukcji warunkowych: if . . . else  oraz switch.

Instrukcje if...else

Instrukcja if wykonuje blok instrukcji jeżeli jej warunki zwrócą wartość true. Aby obsłużyć sytuacje gdy warunki nie zostały spełnione i zwracają false, można posłużyć się np. instrukcją else:

if (warunki) {
 intrukcja_1;
}
else {
 instrukcja_2;
}

Warunkami mogą być wszystkie twierdzania które można przekształcić do typu boolean (true lub false). W powyższym przykładzie instrukcja_1 wykona się jeśli warunki zwrócą true, w przeciwnym wypadku wykonana zostanie instrukcja_2.

Za pomocą else if można tworzyć złożone sekwencyjnie testowe oparte na wielu instrukcjach warunkowych. Jeśli warunek_1 nie zostanie spełniony, skrypt sprawdza kolejne warianty:

if (warunek_1) { instrukcja_1; }
else if (warunek_2) { instrukcja_2; }
else if (warunek_n) { instrukcja_n; }
else { ostatnia_instrukcja; }

Aby wykonać wiele instrukcji można je zgrupować za pomocą deklaracji bloku ({ ... }). Mimo, że nie jest wymagane by pojedyncze instrukcje byly zawierane w bloku, warto stosować to rozwiązanie dla lepszej czytelności kodu:

if (warunek_1) {
 instrukcja_1;
  instrukcja_2;
}
else if (warunek_2) {
 instrukcja_3;
}
else
  instrukcja_4;
  // Pojedyńcze instrukcje nie wymagają zawierania ich w nawiasy.

Wskazane jest, by nie używać przypisywania w wyrażeniu warunków:
 
if (x = y) {
 /* instrukcje */
}

Jeśli konieczne jest użycie operatora przypisania w wyrażeniu warunku, najczęściej stosowaną praktyką jest zawieranie przypisania w dodatkowe nawiasy:

if ((x = y)) {
 /* statements here */
}

Wartości false

Poniższe wartości użyte w wyrażeniu warunku zostaną przekształcone w wartość false:

 • false, zmienna typu Boolean
 • undefined
 • null
 • 0, zmienna typu Number
 • NaN, zmienna typu Number
 • "", zmienna typu String

Wszystkie inne wartości, włączając w to wszystkie obiekty, zostają przekształcone do wartości true.

Nie należy mylić pierwotnych wartości true i false z wartościami true i false obiektu Boolean:

var b = new Boolean(false);
if (b) // Warunek zwróci wartość true gdyż zmienna b jest obiektem
if (b == true) // Warunek zwróci wartość false

Przykład

Następujący przykład przedstawia funkcje checkData, która zwróci true jeżeli liczba znaków w wartości elementu threeChar jest równa 3, w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony alert i zwrócona wartość false.

function checkData() {
 if (document.form1.threeChar.value.length == 3) {
  return true;
 } else {
  alert("Enter exactly three characters. " +
  document.form1.threeChar.value + " is not valid.");
  return false;
 }
}

Instrukcja switch

Instrukcja switch pozwala na wykonanie bloku instrukcji jeśli podana wyrażenie zgadza się z identyfikatorem danego bloku. Gdy użyte zostanie słowo kluczowe break, switch wykonuje tylko instrukcje dopasowanego bloku. Bez niego wykonywane są wszystkie bloki poniżej dopasowania. Taka kaskadowość jest w wielu sytuacjach użyteczna.
W przypadku gdy wyrażenie nie zostanie dopasowane do żadnego identyfikatora, wykonywany jest kod z bloku o identyfikatorze default. Default nie jest obowiązkowy i może zostać pominięty.

switch (wyrażenie) {
 case identyfikator_1:
  instruckje_1
  [break;]
 case identyfikator_2:
  instrukcje_2
  [break;]
  ...
 default:
  instruckje_def
  [break;]
}

Przykład

W następującym przykładzie, jeśli fruittype przekaże wartość "Bananas", program dopasuje ją do bloku z identyfikatorem "Bananas" i wykona instrukcje które zostały w tym bloku zdefiniowane. Po napotkaniu i wykonaniu instrukcji break, program przerywa działanie instrukcji switch. Gdyby w bloku "Bananas" nie występował break, zostałyby wykonane również instrukcje dla bloku "Cherries" i zatrzymały na tam napotkanej instrukcji break.

switch (fruittype) {
 case "Oranges":
  console.log("Oranges are $0.59 a pound.");
  break;
 case "Apples":
  console.log("Apples are $0.32 a pound.");
  break;
 case "Bananas":
  console.log("Bananas are $0.48 a pound.");
  break;
 case "Cherries":
  console.log("Cherries are $3.00 a pound.");
  break;
 case "Mangoes":
  console.log("Mangoes are $0.56 a pound.");
  break;
 case "Papayas":
  console.log("Mangoes and papayas are $2.79 a pound.");
  break;
 default:
  console.log("Sorry, we are out of " + fruittype + ".");
}
console.log("Is there anything else you'd like?");

Instrukcje obsługi wyjątków

Możliwe jest wywoływanie wyjątków za pomocą throw i ich późniejsza obsługa za pomocą instrukcji try...catch.

Typy wyjątków

Praktycznie każda wartość czy obiekt może posłużyć do wygenerowania wyjątku w JavaScript. Nie mniej jednak  bardziej efektywne jest skorzystanie z już wbudowanych, specjalnie do tego przygotowanych typów jak np.

Instrukcja throw

throw tworzy wyjątek. Kiedy wywołujesz wyjątek, musisz podać w danym wyrażeniu wartość, którą ma ten wyjątek zwrócić:

throw wyrażenie;

Możesz wywoływać wyjątek z jakąkolwiek wartością. Podany kod rzuca wyjątki z wartościami różnych typów:

throw "Error2";  // Ciąg znaków
throw 42;     // Typ liczbowy
throw true;    // Wartość Boolean
throw {toString: function() { return "I'm an object!"; } };

Notatka: Za pomocą instrukcji throw możesz zwrócić rówież obiekt. Możliwe jest osniesienie wartości objektu do właściwości bloku catch. Poniższy przykład tworzy obiekt myUserException typu UserException i używa go w instrukcji throw.

// Create an object type UserException
function UserException(message) {
 this.message = message;
 this.name = "UserException";
}

// Make the exception convert to a pretty string when used as a string
// (e.g. by the error console)
UserException.prototype.toString = function() {
 return this.name + ': "' + this.message + '"';
}

// Create an instance of the object type and throw it
throw new UserException("Value too high");

Instrukcja try...catch

try...catch jest instrukcją wykonującą pewien blok kodu i wyłąpującą w nim ewentualne wyjątki i błędy, które mogą zostać odpowiednio obsłużone.

Instrukcja try...catch zawiera blok try, w którym znajduje się jedna bądź więcej instrukcji i zero lub więcej bloków catch określających zachowanie programu w przypadku napotkania w bloku try jakiegoś wyjątku. Blok try testuje nie tylko bezpośrednio wywołane instrukcje, ale cały stos wywołań użytych funkcji.

function test1() {
  test2();
};

function test2() {
  console.log(name);
};

try{
  test1();
}
catch(e){
  console.error(e); //ReferenceError: name is not defined
}
function getMonthName(mo) {
 mo = mo - 1; // Adjust month number for array index (1 = Jan, 12 = Dec)
 var months = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul",
        "Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
 if (months[mo]) {
  return months[mo];
 } else {
  throw "InvalidMonthNo"; //throw keyword is used here
 }
}

try { // statements to try
 monthName = getMonthName(myMonth); // function could throw exception
}
catch (e) {
 monthName = "unknown";
 logMyErrors(e); // pass exception object to error handler -> your own function
}

Blok catch

Możesz użyć bloku catch do obsługi wszystkich wyjątków jakie wystąpią w bloku try.

catch (catchID) {
 instrukcje
}

Blok catch przyjmuje parametr catchID, który jest po prostu wartością wyrzuconą przez wyjątek.

Blok finally

Możliwe jest dodanie bloku finally, który wykona się niezależnie od tego czy kod w bloku try rzucił jakimś wyjątkiem czy nie.

function test1(){
  test2();
};

function test2(){
  console.log(name)
};

try{
  test1();
}
catch(e){
  console.error(e) //ReferenceError: name is not defined
}
finally{
  console.log('Taka zmienna nie została zadeklarowana!')
}

Zagnieżdzone instrukcje try...catch

W swoim programie możesz użyć wielu zagnieżdzonych bloków try...catch. Jeśli wewnętrzny try...catch nie będzie posiadał bloku catch, wyjątek zostanie przekazany do zewnętrznego try...catch.

Wykorzystanie obiektu Error

W zależności od rodzaju błędu jaki chcesz wygnerować w swoim programie, możesz skorzystać z pól 'name' i 'message', aby uzyskać bardziej wyrafinowany log. 'name' zabiera nazwe ogólnej klasy błędu (np. 'DOMException'), z kolei 'message' zawiera bardziej szczegółową informacje okolicznościach powstania danego błędu.

Jeśli chcesz wywoływać własne wyjątki, aby skorzystać z zalet tych pól możesz użyć konstruktora Error:

function doSomethingErrorProne () {
 if (ourCodeMakesAMistake()) {
  throw (new Error('The message'));
 } else {
  doSomethingToGetAJavascriptError();
 }
}
....
try {
 doSomethingErrorProne();
}
catch (e) {
 console.log(e.name); // logs 'Error'
 console.log(e.message); // logs 'The message' or a JavaScript error message)
}

Obietnice

Począwszy od specyfikacji ECMAScript 6, JavaScript obsługuje obiekty obietnic pozwalające na kontrole przepływu opóźnionych i asynchronicznych operacji.

Obietnica może znajdować się w jednym z następujących stanów:

 • oczekiwanie: stan początkowy, obietnica nie jest ani spełniona ani odrzucona.
 • spełnienie: operacja zakończona sukcesem.
 • odrzucenie: operacja zakończona niepowodzeniem.
 • rozliczenie: obietnica została spełniona lub odrzucona i nie jest już w stanie oczekiwania.

Ładowanie zdjęcia za pomocą XHR

Prosty przykład użycia Promise and XMLHttpRequest do załadowania zdjęcia jeśli jest dostępne w MDN GitHub promise-test repozytorium. 

function imgLoad(url) {
 return new Promise(function(resolve, reject) {
  var request = new XMLHttpRequest();
  request.open('GET', url);
  request.responseType = 'blob';
  request.onload = function() {
   if (request.status === 200) {
    resolve(request.response);
   } else {
    reject(Error('Image didn\'t load successfully; error code:'
           + request.statusText));
   }
  };
  request.onerror = function() {
   reject(Error('There was a network error.'));
  };
  request.send();
 });
}

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Promise.